Paskelbta: 2020-03-31 08:00:00 CEST
Energijos Skirstymo Operatorius AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO ar Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. kovo 30 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino „Ignitis grupės“ nekonkurencinio oficialaus siūlymo cirkuliarą, dėl jos dukterinės bendrovės ESO akcijų. Cirkuliaras patvirtintas žemiau išvardintomis sąlygomis:

  • Numatomi mokėjimai:
    1. Nekonkurencinio oficialaus siūlymo teikėjo „Ignitis grupė“ mokama kaina už vieną ESO akciją yra 0,880 euro.
    2. Jeigu 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiame ESO eiliniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas mokėti bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, asmenys, esantys bendrovės akcininkais teisių apskaitos dieną, gaus numatyto dydžio dividendus teisės aktų nustatyta tvarka.
    3. Jeigu 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiame ESO eiliniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas mokėti bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, asmenims, nesantiems bendrovės akcininkais teisių apskaitos dieną, tačiau pardavusiems jiems priklausančias akcijas „Ignitis grupei“ oficialaus siūlymo metu, „Ignitis grupė“ sumokės papildomą priedą (premiją). Šio priedo dydis bus lygus dydžiui dividendų, kuriuos toks akcininkas būtų gavęs proporcingai už savo turėtas ir šio oficialaus siūlymo metu „Ignitis grupei“ parduotas akcijas, jeigu būtų buvęs akcininku teisių apskaitos dieną.
  • „Ignitis grupė“ pirminio viešo akcijų siūlymo (angl. Initial Public Offering, IPO) metu kiekvienam dukterinės bendrovės smulkiajam akcininkui, kuris buvo akcininku 2020 m. kovo 17 d. ir oficialaus siūlymo metu parduos akcijas „Ignitis grupei“, suteiks pirmumo teisę įsigyti IPO metu išleidžiamų akcijų. Akcijas bus galima įsigyti už sumą, kuri bus lygi ESO turėtų akcijų vertei, prie jos pridedant 2020 metais akcininkui išmokėtų dividendų sumą. Asmenims nebebūsiantiems dukterinės bendrovės akcininku teisių apskaitos dieną dėl to, kad pardavė jiems priklausančias akcijas „Ignitis grupei“, bus pridedama suma, lygi dydžiui dividendų, kuriuos toks akcininkas būtų gavęs proporcingai už savo turėtas ir šio oficialaus siūlymo metu „Ignitis grupei“ parduotas akcijas, jeigu būtų buvęs dukterinės bendrovės akcininku teisių apskaitos dieną.
  • Oficialus siūlymas prasidės ketvirtąją darbo dieną nuo cirkuliaro patvirtinimo, t. y. balandžio 3 d. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo trukmė – 20 kalendorinių dienų. Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, jeigu ESO akcininkai susidurtų su sunkumais parduodant savo akcijas „Ignitis grupei“, „Ignitis grupė“ vertintų situaciją dėl teisės aktais numatytos galimybės pratęsti oficialaus siūlymo terminą.
  • Akcijų supirkimas bus įgyvendinamas per AB Nasdaq Vilnius Oficialių siūlymų rinką, tarpininkaujant AB SEB bankui. Akcininkas, norėdamas parduoti savo turimas ESO akcijas oficialaus siūlymo metu, gali kreiptis į bet kurią Lietuvoje veikiančią finansų maklerio įmonę ar kredito įstaigą ir pateikti pavedimą parduoti bendrovės akcijas su atitinkama finansų maklerio įmone ar kredito įstaiga sutarta tvarka. 

Pažymėtina, kad ESO valdyba 2020 m. kovo 17 d. priėmė sprendimą siūlyti mokėti akcininkams 0,076 euro dydžio dividendus už vieną akciją (už visus ataskaitinius 2019 metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.). Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo ir atitinkamai mokėtinų dividendų dydžio, įvyks 2020 m. balandžio 30 d.

Informacija apie tai, kaip oficialaus siūlymo metu parduoti akcijas taip pat skelbiama ESO tinklalapyje www.eso.lt, „Ignitis grupė“ tinklalapyje www.ignitisgrupe.lt.


Daugiau informacijos: Tomas Kavaliauskas, ryšių su visuomene projektų vadovas tomas.kavaliauskas@eso.lt

Priedai


241-56 AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS oficialaus siulymo cirkuliaro patvirtinimas.pdf
AB Energijos skirstymo operatorius. OS cirkuliaras.pdf