Publicēts: 2021-06-22 10:51:52 CEST
PATA Saldus
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par AS „PATA Saldus”, Reģ. Nr. 40003020121, kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

AS „PATA Saldus”, reģistrācijas Nr. 40003020121, juridiskā adrese: Kuldīgas iela 86c, Saldus, Saldus novads, LV-3801, valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības „PATA Saldus” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2021. gada 29. jūlijā plkst. 11:00 akciju sabiedrības „PATA Saldus” telpās Kuldīgas 86c, Saldū.

Darba kārtība:

  1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2020. gada darbības rezultātiem, 2020. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.
  2. 2020. gada peļņas sadale.
  3. 2021. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana.
  4. Atalgojuma ziņojuma par 2020. gadu apstiprināšana.
  5. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
  6. Revīzijas komitejas noteikšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.
  7. SIA “Pakuļu sporta bāze” pievienošana reorganizācijas ceļā.

Pielikumā: Paziņojums par 2021. gada 29. jūlija kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu, pilnvarojuma veidlapa.

Akciju sabiedrības „PATA Saldus” valde  

Papildus informācija:
Zane Radziņa
AS „PATA Saldus” personāla speciāliste
Tel.: (+371) 63807072, (+371) 25770039
E-pasts: 
info@patasaldus.lv
www.patasaldus.lv

 


PS_Pilnvaras veidlapa.docx
Pazinojums par AS_2021.pdf