Avaldatud: 2021-08-05 22:55:00 CEST
Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital
Poolaastaaruanne

BALTIC HORIZON FONDI 2021. AASTA I POOLAASTA KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED

Northern Horizon Capital AS-i (Fondivalitseja) juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (Fond) auditeerimata konsolideeritud vahearuande tulemused 2021. aasta esimese kuue kuu kohta.

BH Meraki UAB ülemärgitud võlakirjaemissioon
12. mail 2021 viis BH Meraki UAB lõpule 18-kuuliste tagatud võlakirjade ülemärgitud suunatud pakkumise summas 4,0 miljonit eurot. Võlakirjad kannavad fikseeritud 5,0% määraga intressi, mida makstakse kaks korda aastas. Investorid märkisid võlakirju summas 11,15 miljonit eurot ehk plaanitud emissioonimaht märgiti 2,78-kordselt üle. Võlakirjaemissioonist laekuvaid vahendeid kasutatakse Meraki büroohoone ehituse rahastamiseks. Võlakirjade kogumaht emiteeritakse projekti finantseerimis- ja investeerimistegevuse rahavoogude ühitamiseks mitmes osas.

Kinnisvarahalduse hange
2021. aasta mais lõpetas Fond rahvusvahelise hanke kogu portfellile kinnisvarahalduse ja raamatupidamis-teenuse pakkuja leidmiseks. Baltic Horizon Fund on valinud CBRE Baltics oma peamiseks partneriks kinnisvarahalduse ja raamatupidamisteenuste osas. CBRE Baltics hakkab osutama Fondile ärikinnisvara haldamis-, üürimis-, raamatupidamis-, hooldus- ja turundusteenuseid Leedus, Lätis ja Eestis. Peale CBRE Balticsi hakkab Leedu ärikeskustele Duetto ja North Star ning Domus Pro kaubanduskeskusele ja kontorikompleksile osutama teenuseid Censeo. Uued kinnisvarahaldusettevõtted hakkavad osutama teenuseid kogu portfellile alates 1. september 2021.

Kinnisvarainvesteeringute hindamine
Alates 2021. aasta juunist hindab Fondi kinnisvaraportfelli uus sõltumatu kinnisvarahindaja Colliers (varem Newsec Baltics). Fondi portfelli õiglane väärtus aruandeperioodil langes ja oli seisuga 30. juuni 2021 328,4 miljonit eurot (31. detsember 2020: 340,0 miljonit eurot). 2021. aasta juunis toimunud portfelli ümberhindluse tulemuseks oli õiglase väärtuse muutusest tingitud kahjum summas 14,3 miljonit eurot (4,1% portfelli väärtusest), mille peamisteks põhjusteks olid koroonapandeemiast tingitud ebakindlus kaubanduspindade renditurul ja ajutine (ümber)-arendusprojektide väärtuse langus.

COVID-19 pandeemia mõju
2020. aasta alguses hakkas maailmas levima uus koroonaviirus (COVID-19), mis on oluliselt mõjutanud erinevate riikide, sh Balti riikide, ettevõtteid ja majandust. Viiruse levik on muutnud oluliselt Fondi tegevuskeskkonda ja avaldanud negatiivset mõju Fondi 2020. ja 2021. aasta majandustulemustele.

2020. aasta lõpus algas Balti riikides teine piirangute periood, mil valitsused kehtestasid elanikele ja ettevõtetele koroonaviiruse leviku tõkestamiseks rangeid kitsendusi. Ostukeskused pandi mõneks ajaks kinni. Avatuks jäid vaid esmavajalikud müügikohad (toidukauplused ja apteegid). Selle aruande avalikustamise ajaks on olukord kõigis kolmes riigis stabiliseerunud. Leedu hakkas kauplustele, restoranidele ja kohvikutele kehtestatud piiranguid leevendama alates 19. aprillist 2021. Eesti ja Läti leevendasid ostukeskustele kehtestatud piiranguid järk-järgult mais ja juunis 2021. Aruandekuupäeva seisuga olid kõik BHF-i ostukeskused täies mahus avatud.   

Fondi 2021. aasta I poolaasta majandusnäitajaid mõjutasid viirusepuhangust tingitud piirangud, mis avaldasid mõju rentnike finantstulemustele, ja pandeemia tõttu rentnikele tehtud soodustused. Hästi hajutatud portfell peaks aga võimaldama Fondil COVID-19 mõju piirata ja jätkuvalt kogu aasta vältel korralikke konsolideeritud majandustulemusi saavutada. Pärast seda, kui ranged piirangud Balti riikides tühistati, on Fondi põhitegevuse tulemused olulisel määral taastunud.

Oma finantsseisundi tugevdamiseks on Fond otsustanud jätta ligi 6,0 miljoni euro ulatuses jaotuskõlblikku rahavoogu välja maksmata. Fondivalitseja on veendunud, et kvartaalsete väljamaksete vähendamine COVID-19 esimese puhangu ajal ning seeläbi Fondi finantsseisundi kaitsmine ja tugevdamine on nii Fondi kui ka osakuomanike huvides.
Kokkuvõttes võib öelda, et Balti riikides COVID-19 tõttu kehtestatud piirangud mõjutasid peamiselt Fondi kesklinnas asuvaid ostu- ja meelelahutuskeskusi. Keskses äripiirkonnas asuvate kinnisvarainvesteeringute (Postimaja, Europa ja Galerija Centrsi) renditulu moodustas 21,6% Fondi portfelli 2021. aasta I poolaasta puhtast renditulust.       

Väljamaksed 2021. aasta I kvartali ja 2021. aasta II kvartali tulemuste eest
29. aprillil 2021 kuulutas Fond osakuomanikele 2021. aasta I kvartali tulemuste eest välja rahalise väljamakse kogusummas 1 316 tuhat eurot (0,011 eurot osaku kohta). See teeb 2021. aasta I kvartali kaalutud keskmise puhasväärtuse tootluseks 0,96%.

28. juulil 2021 kuulutas Fond osakuomanikele 2021. aasta II kvartali tulemuste eest välja rahalise väljamakse kogusummas 1 316 tuhat eurot (0,011 eurot osaku kohta). See teeb 2021. aasta II kvartali kaalutud keskmise puhasväärtuse tootluseks 0,98%.

Turul valitseva ebakindluse tõttu otsustas Fond teha 2020. ja 2021. aastal vähendatud väljamakseid ja jätta 6,0 miljoni euro ulatuses jaotuskõlblikku rahavoogu välja maksmata. Fondivalitseja jälgib tähelepanelikult pandeemia majandusmõju ja hindab tulevasi väljamaksetasemeid järgnevate perioodide majandustulemuste alusel ümber.

Väljamakse tegemise võime arvutamise valem

Tuhandetes eurodesII kv 2020III kv 2020IV kv 2020I kv 2021II kv 2021 
(+) Puhas renditulu4 618 4 799 4 745 4 173 4 357  
(-) Fondi halduskulud-634-682-713-745-756 
(-) Välised intressikulud-1 327-1 327-1 362-1 346-1 311 
(-) Kapitalikulud1-97-230-131-79-92 
(+) Tagasi lisatud noteerimisega seotud kulud2911485-- 
(+) Tagasi lisatud omandamisega seotud kulud--2631 5  
Genereeritud neto rahavoog (GNR)2 5892 6742 6502 0342 203 
       
GNR kaalutud osaku kohta (eurodes)0,0230,0240,0220,0170,018 
12 kuu jooksev GNR tootlus2 (%)9,6%9,4%8,6%7,4%7,0% 
       
Väljakuulutatud väljamaksed1 7013 1111 3161 3161 316 
Väljakuulutatud väljamaksed osaku kohta3 (eurodes)0,0150,0260,0110,0110,011 
12 kuu jooksev dividenditootlus2 (%)7,2%7,5%5,8%5,4%5,0% 
  1. Tabelis on esitatud kvartali tegelik kapitalikulu. Osakuomanikele tulevikus tehtavate väljamaksete aluseks on eelarvestatud aastane kapitalikulu, mis on kvartalite vahel võrdselt ära jaotatud. See vähendab osakuomanikele tehtavate rahaliste väljamaksete kvartaalset volatiilsust.
  2. 12 kuu jooksva GNR-i tootluse ja dividenditootluse aluseks on osaku turuhind vastava kvartali lõpu seisuga (2021. aasta II kvartali osaku turuhind on esitatud seisuga 30. juuni 2021).
  3. Väljamaksele õigust omavate osakute arvu alusel.

Puhaskasum ja puhas renditulu
2021. aasta l poolaastal teenis kontsern 8,5 miljonit eurot puhast renditulu, mida on 17,9% vähem kui aasta varem (I pa 2020: 10,4 miljonit eurot). Puhas renditulu kahanes, sest rentnikele tehti pandeemia ajal rendisoodustusi ja Pirita ostukeskuse rendigarantii kanti maha summas 0,2 miljonit eurot (ühekordse mõjuga sündmus).

2021. aasta I poolaasta puhas renditulu jagunes segmentide vahel järgmiselt: büroo 64,3% (I pa 2020: 54,1%), kaubandus 31,8% (I pa 2020: 41,9%) ja vaba aeg 3,9% (I pa 2020: 4,0%). Keskses äripiirkonnas asuvate kinnisvarainvesteeringute (Postimaja, Europa ja Galerija Centrsi) renditulu moodustas 21,6% Fondi portfelli 2021. aasta I poolaasta puhtast renditulust. Elurajoonides asuvate ostukeskuste 2021. aasta I poolaasta puhas renditulu moodustas 10,2%.

Fondi 2021. aasta I poolaasta puhas renditulu jagunes riikide vahel järgmiselt: Läti 37,3% (I pa 2020: 40,0%), Leedu 37,7% (I pa 2020: 33,7%) ja Eesti 25,0% (I pa 2020: 26,3%).

Kontserni 2021. aasta I poolaasta puhaskahjum oli 9,2 miljonit eurot (I pa 2020: puhaskahjum 9,5 miljonit eurot). 2021. aasta I poolaasta tulemile avaldasid olulist mõju ühekordne kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum  kogusummas 14,3 miljonit eurot (I pa 2020: ümberhindluse kahjum 15,8 miljonit eurot). Fondi kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum ja halduskulud olid küll väiksemad kui 2020. aasta I poolaastal, aga kuna puhas renditulu kogu 2021. aasta I poolaasta vältel langes, kujunesid 2021. ja 2020. aasta I poolaasta tulemid sarnaseks. Fondi kinnisvara-investeeringute majandustulemused olid aga  koroonapiirangutele vaatamata positiivsed.  Hindamise mõju arvesse võtmata oleks 2021. aasta I poolaasta puhaskasum olnud 5,0 miljonit eurot (I pa 2020: 6,3 miljonit eurot). 2021. aasta I poolaasta kahjum osaku kohta oli 0,08 eurot (I pa 2020: 0,08 eurot). Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutuse mõju arvesse võtmata oleks kasum osaku kohta olnud 0,04 eurot (I pa 2020: 0,06 eurot).

Varade brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
Fondi varade brutoväärtus vähenes aruandeperioodil 2,5%, langedes 2021. aasta I poolaasta lõpuks 346,9 miljoni euroni (31. detsember 2020: 355,6 miljonit eurot). Vähenemise peamine põhjus oli kinnisvara-investeeringute ümberhindamisest tekkinud kahjum summas 14,3 miljonit eurot (3,4% portfelli väärtusest 2020. aasta lõpus). Kontsern tegi 2021. aasta I poolaastal kapitaliinvesteeringuid (1,9 miljonit eurot) Meraki büroohoone arendusprojekti. Fond kavatseb Meraki büroohoone ehitust 2021. aastal jätkata. Lisaks investeeris Fond 0,4 miljonit eurot teistesse (ümber)-arendusprojektidesse. Fondivalitseja jälgib pandeemia majandusmõju ja tagab Fondi piisava likviidsustaseme ehituse ajal.

Varade puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
Fondi varade puhasväärtus vähenes ja oli 2021. aasta juuni lõpu seisuga 124,9 miljonit eurot (31. detsember 2020: 136,3 miljonit eurot). Puhasväärtus langes kinnisvaraportfelli ümberhindlusest tekkinud kahjumi tõttu. Fondi varade puhasväärtus vähenes eelmise aasta lõpuga võrreldes 8,4%. Hindamistulemuste mõju arvesse võtmata oleks varade puhasväärtus 2021. aasta I poolaasta lõpus olnud 139,1 miljonit eurot ehk 1,1631 eurot osaku kohta. Perioodi positiivseid tegevustulemusi ja rahavoo riskimaandamise reservi positiivset muutust summas 0,4 miljonit eurot tasakaalustas osakuomanikele tehtud väljamakse summas 2,6 miljonit eurot. Seisuga 30. juuni 2021 oli osaku puhasväärtus IFRS kohaselt 1,0439 eurot (31. detsember 2020: 1,1395 eurot) ning EPRA puhas materiaalne põhivara ja EPRA puhas taastamisväärtus olid 1,1176 eurot (31. detsember 2020: 1,2219 eurot) osaku kohta. EPRA puhas võõrandamisväärtus oli 1,0455 eurot (31. detsember 2020: 1,1435 eurot) osaku kohta.

Kinnisvarainvesteeringud
Baltic Horizoni portfelli kuulub 15 Balti riikide pealinnades asuvat rahavooga kinnisvarainvesteeringut ja üks lõpetamata kinnisvarainvesteering Meraki maatükil. 2021. aasta II kvartali lõpus oli Fondi portfelli õiglane väärtus 328,4 miljonit eurot (31. detsember 2020: 340,0 miljonit eurot) ja renditavat netopinda oli kokku 153 351 ruutmeetrit. Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest tingitud kahjum oli 2020. aasta l poolaastal 14,3 miljonit eurot (I pa 2020: 15,8 miljonit eurot). Tulemustele avaldasid negatiivset mõju peamiselt pandeemiast tingitud ebakindlus kaubanduspindade renditurul ja ajutine (ümber)arendusprojektide väärtuse langus. 2021. aasta II kvartalis investeeris Fond 0,1 miljonit eurot olemasolevasse kinnisvarainvesteeringute portfelli, 0,3 miljonit eurot rekonstrueerimisprojektidesse ja lisaks 0,8 miljonit eurot Meraki arendusprojekti.

Intressikandvad laenukohustised ja võlakirjad
2021. aasta II kvartalis viis Fond lõpule 18-kuuliste tagatud võlakirjade suunatud pakkumise summas 4,0 miljonit eurot. Võlakirjad kannavad fikseeritud 5,0% määraga intressi, mida makstakse kaks korda aastas. laekuvaid vahendeid kasutatakse Meraki büroohoone ehituse rahastamiseks. Võlakirjade kogumaht emiteeritakse projekti finantseerimis- ja investeerimistegevuse rahavoogude ühitamiseks mitmes osas. Võlakirjade märkimise järel suurenesid intressikandvad laenud ja võlakirjad (rendikohustisi arvestamata) 209,4 miljoni euroni (31. detsember 2020: 205,6 miljoni euroni). Pangalaenukohustised vähenesid pisut graafikujärgse laenuamortisatsiooni tõttu. Aastane laenuamortisatsioon moodustab 0,2% kogu tasumata laenujäägist.

Eritingimused võlakirjade puhul

EritingimusNõueSuhtarv
30.06.2020
Suhtarv
30.09.2020
Suhtarv
31.12.2020
Suhtarv
31.03.2021
Suhtarv
30.06.2021
Omakapitali suhe> 25%1 / 35,0%40,0%40,2%40,3%40,3%38,1%
Võlateeninduse kattekordaja> 1,203,303,163,052,712,65
  1. 28. juulil 2020 otsustasid võlakirjaomanikud kirjaliku hääletusprotsessi teel ajutiselt alandada omakapitali suhtarvule kehtestatud piirmäära tasemele 25% või kõrgem. See kehtib 31. juulini 2021.

Rahavood
2021. aasta I poolaasta äritegevuse rahavoog oli positiivne summas 6,4 miljonit eurot (I pa 2020: positiivne summas 6,7 miljonit eurot). Investeerimistegevuse rahavoog oli olemasolevatesse kinnisvara-investeeringutesse tehtud täiendavate investeeringute ning Meraki, Postimaja ja CC Plaza kompleksi ning Europa arendusprojektidesse tehtud investeeringute tõttu negatiivne summas 2,7 miljonit eurot (I pa 2020: negatiivne summas 1,7 miljonit eurot). Finantseerimistegevuse rahavoog oli negatiivne summas 1,6 miljonit eurot (I pa 2020: negatiivne summas 7,8 miljonit eurot). 2021. aasta l poolaastal tegi Fond osakuomanikele rahalisi väljamakseid summas 2,6 miljonit eurot ja maksis pangalaenudelt ja võlakirjadelt regulaarseid intresse. 2021. aasta I poolaasta lõpus oli Fondil raha ja raha ekvivalente summas 15,5 miljonit eurot (31. detsember 2020: 13,3 miljonit eurot), mis näitab piisavat likviidsust ja finantspaindlikkust. 

Peamised kasumi näitajad

Tuhandetes eurodes    II kv 2021II kv 2020Muutus (%)
Puhas renditulu    4 3574 618-5,7%
Halduskulud   -756-63419,2Į
Muu äritulu   -178-100,0%
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum -14 255-15 749-9,5%
Ärikahjum    -10 654-11 587-8,1%
Finantstulud ja -kulud (neto)  -1 361-1 372-0,8%
Maksueelne kahjum   -12 015-12 959-7,3%
Tulumaks    888149496,0%
Perioodi puhaskahjum   -11 127-12 810-13,1%
         
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv 119 635 429113 387 5255,5%
Kasum osaku kohta (eurodes)   -0,09-0,11-18,2%
         

Peamised finantsseisundi näitajad

Tuhandetes eurodes   30.06.202131.12.2020Muutus (%)
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud  324 509334 518-3,0%
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud 3,9405 474-28,0%
Varade brutoväärtus (GAV)  346 887355 602-2,5%
        
Intressikandvad laenud ja võlakirjad  209 403205 6041,8%
Kohustised kokku   222 000219 281 1,2%
        
IFRS varade puhasväärtus (IFRS NAV)  124 887 136 321-8,4%
EPRA puhas taastamisväärtus (EPRA NRV)  133 710146 180-8,5%
      
Ringluses olevate osakute arv  119 635 429119 635 429-
Osaku puhasväärtus – IFRS (eurodes)1,04391,1395-8,4%
EPRA puhas taastamisväärtus (NRV) osaku kohta (eurodes)1,11761,2219-8,5%
      
Laenu tagatuse suhtarv (%)  63,8%60,5%-
Keskmine sisemine intressimäär (%)  2,7%2,6%-

Kinnisvarainvesteeringute tulemused
Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli keskmine tegelik täitumus oli 2021. aasta II kvartalis 93,9% (I kv 2021: 94,1%). Seisuga 30. juuni 2021 oli täitumus 93,7% (31. märts 2021: 94,1%). Kaubandussegmendis täitumus vähenes, sest Europa, Postimaja ja Galerija Centrsi vakants pisut suurenes. Täitumuse muutuse mõju aitas osaliselt vähendada Pirita ostukeskus, mille renditavast netopinnast renditi täiendavalt välja ligi 2,9%. Büroosegmendi täitumuse määrad on jätkuvalt tugevad ja 2021. aasta II kvartalis pisut kasvasid. Fond sõlmis uue rendilepingu North Staris ja Domus Pro ostukeskuses, mis suurendas nende täitumust vastavalt 89,7%-ni ja 100%-ni. Keskmine otsene tootlus oli 2021. aasta II kvartalis 5,2% (I kv 2021: 4,8%) ja esmane puhastootlus 5,5% (I kv 2021: 5,0%). Kinnisvarainvesteeringute tootlused suurenesid võrreldes I kvartaliga, kuigi tehtud rendisoodustused mõjutavad endiselt Fondi tulemusi. Portfelli keskmine rendihind oli 2021. aasta II kvartalis 11,3 eurot ruutmeetri kohta (2021. aasta I kvartal: 10,6 eurot ruutmeetri kohta).

Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 30. juuni 2021

KinnisvarainvesteeringSegmentÕiglane väärtus1
(tuhandetes eurodes)
Renditav netopind
(m2)
Otsene tootlus
II kv 20212
Esmane puhas-tootlus
II kv 20213
Täitumuse määr
Vilnius, Leedu      
Duetto IBüroo16 5698 5878,4%7,6%100,0%
Duetto IIBüroo19 4558 6747,0%6,9%100,0%
Europa ostukeskusKaubandus35 07116 8562,9%2,9%85,1%
Domus Pro ostukeskusKaubandus16 23011 2477,2%6,9%100,0%
Domus Pro ärikeskusBüroo7 6204 8318,2%7,0%100,0%
North Star ärikeskusBüroo18 99310 5506,0%6,5%89,7%
Meraki maa 3 940----
Vilniuses kokku 117 87860 7455,8%5,6%94,1%
Riia, Läti      
Upmalas Biroji bürookompleksBüroo21 24710 4597,3%7,7%100,0%
Vainodes IBüroo18 1408 0526,9%7,7%100,0%
LNK CentreBüroo16 1207 4536,5%6,9%100,0%
Sky ostukeskusKaubandus4 9033 2547,9%8,0%96,7%
Galerija CentrsKaubandus65 18120 0222,9%3,2%81,7%
Riias kokku 125 59149 2404,8%5,3%92,4%
Tallinn, Eesti      
Postimaja ja CC PlazaKaubandus29 8209 1452,6%3,1%93,7%
Postimaja ja CC PlazaVaba aeg14 2608 6646,0%5,1%100,0%
G4S-i peahooneBüroo15 4009 1798,0%7,9%100,0%
LinconaBüroo15 91010 8706,9%6,8%90,3%
Pirita ostukeskusKaubandus9 5905 5085,2%46,8%489,2%
Tallinnas kokku 84 98043 3665,1%5,4%94,9%
Portfell kokku 328 449153 3515,2%5,5%93,7%
  1. Põhineb viimasel, seisuga 30. juuni 2021 teostatud hindamisel, ja kajastatud kasutusõiguse varadel.
  2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikulude summaga.
  3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
  4. Näitaja ei kajasta ühekordset rendigarantii mahakandmist summas 0,2 miljonit eurot.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes01.04.2021- 30.06.202101.04.2020- 30.06.202001.01.2021-
06.30.2021
01.01.2020-
06.30.2020
Renditulu4 835 5 073 9 512 11 282
Teenustasutulu1 209 1 148 2 426 2 504
Renditegevuse kulud-1 687-1 603-3 408-3 396
Puhas renditulu4 357 4 618 8 530 10 390
     
Halduskulud-756-634-1 501-1 523
Muu äritulu- 178- 186
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum-14 255-15 749-14 259-15 753
Ärikahjum-10 654-11 587-7 230-6 700
     
Finantstulud1 11 2
Finantskulud-1 362-1 373-2 752-2 750
Finantstulud ja -kulud kokku-1 361-1 372-2 751-2 748
     
Maksueelne kahjum-12 015-12 959-9 981-9 448
Tulumaks888 149759 -8
Perioodi kahjum-11 127-12 810-9 222-9 456
     
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum    
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/
‑kahjum
241-46451-224
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/
‑kahjumiga seotud tulumaks
-162-3115
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum kokku225-44420 -209
     
Perioodi tulumaksujärgne koondkahjum kokku-10 902-12 854-8 802-9 665
     
Tava- ja lahustatud kahjum osaku kohta (eurodes)-0,09-0,11-0,08-0,08

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes30.06.202131.12.2020
Põhivarad   
Kinnisvarainvesteeringud324 509 334 518
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud3 940 5 474
Materiaalsed põhivarad3 2
Muud põhivarad2322
Põhivarad kokku328 475340 016
   
Käibevarad  
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded2 444 1 901
Ettemaksed492 352
Raha ja raha ekvivalendid15 476 13 333
Käibevarad kokku18 412 15 586
Varad kokku346 887 355 602
   
Omakapital  
Sissemakstud kapital145 200 145 200
Rahavoogude riskimaandamise reserv-1 241-1 661
Jaotamata kahjum-19 072-7 218
Omakapital kokku124 887 136 321
   
Pikaajalised kohustised  
Intressikandvad võlakohustised132 909 195 670
Edasilükkunud tulumaksukohustised5 280 6 009
Tuletisinstrumendid1 190 1 736
Muud pikaajalised kohustised1 024 1 026
Pikaajalised kohustised kokku140 403 204 441
   
Lühiajalised kohustised  
Intressikandvad võlakohustised76 983 10 222
Võlad tarnijatele ja muud võlad3 554 3 640
Tulumaksukohustis- 1
Tuletisinstrumendid122 27
Muud lühiajalised kohustised938 950
Lühiajalised kohustised kokku81 597 14 840
Kohustised kokku222 000 219 281
Omakapital ja kohustised kokku346 887 355 602


Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail: tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 05.08.2021 kell 23:55 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

ManusedBHF vahearuanne I poolaasta 2021.pdf
BHF semi-annual report H1 2021.pdf