Offentliggjort: 2016-11-23 08:35:00 CET
Vestjysk Bank A/S
Kvartalsrapport

Vestjysk Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2016 med opjustering af basisresultatet for hele 2016

Finanstilsynet
Nasdaq Copenhagen A/S


23. november 2016


Vestjysk Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2016 med opjustering af basisresultatet for hele 2016

Vestjysk Bank realiserede i 1.-3. kvartal 2016 et resultat efter skat på 26 mio. kroner. Bankens basale drift fungerer fortsat godt, og et resultat før nedskrivninger på 354 mio. kroner i 1.-3. kvartal 2016 anses for tilfredsstillende og medfører, at banken opjusterer forventningerne til basisresultatet for hele 2016. Det fortsat høje nedskrivningsbehov, relateret til landbrugets fortsatte markante økonomiske udfordringer med et meget lavt niveau for afregningspriser, medfører, at bankens resultat efter nedskrivninger ikke er tilfredsstillende.

Banken arbejder fortsat på at forbedre de kapitalmæssige forhold, herunder at styrke bankens solvensmæssige overdækning og bankens overdækning i forhold til kravet til egentlig kernekapital.

Sammendrag af Vestjysk Banks resultater i 1.-3. kvartal 2016:

 • Resultat efter skat på 26 mio. kroner (34 mio. kroner i 1.-3. kvartal 2015).
 • Basisindtægter på 725 mio. kroner (719 mio. kroner i 1.-3. kvartal 2015).
 • Omkostningsprocent på 51,2 (59,9 i 1.-3. kvartal 2015), svarende til et fald på 8,7 procentpoint.
 • Basisresultat før nedskrivninger på 354 mio. kroner (288 mio. kroner i 1.-3. kvartal 2015).
 • Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. på 326 mio. kroner (252 mio. kroner i 1.-3. kvartal 2015). Nedskrivninger på landbrug udgør fortsat den absolut største andel af nedskrivningerne.
 • Indlånsoverskud på 4,1 mia. kroner ultimo september 2016 mod et indlånsoverskud på 4,2 mia. kroner ultimo september 2015.
 • Minimumskravene til fortsat bankdrift er henholdsvis 8,0 procent (kapitalprocent) og 4,5 procent (egentlig kernekapitalprocent) af de risikovægtede eksponeringer. Ultimo september 2016 har banken en overdækning på henholdsvis 4,7 procentpoint, svarende til 754 mio. kroner, og 3,9 procentpoint, svarende til 624 mio. kroner.
 • Kapitalprocenten er på 12,7, og det individuelle solvensbehov er på 10,5 procent, svarende til en overdækning på 2,2 procentpoint eller 348 mio. kroner ultimo september 2016.
 • Egentlig kernekapitalprocent på 8,4 ultimo september 2016 mod et opgjort krav på 6,8. Overdækningen er på 1,6 procentpoint, svarende til 248 mio. kroner, hvilket er afstanden til kravet om udarbejdelse af en kapitalbevaringsplan.
 • Likviditetsmæssig overdækning på 120 procent ultimo september 2016.
 • EU Kommissionen har i december 2015 indledt en nærmere undersøgelse af, hvorvidt statsstøtten til Vestjysk Bank i 2012 er i overensstemmelse med EU-reglerne. Kommissionen vil især undersøge, hvorvidt Vestjysk Banks omstruktureringsplan kan genskabe bankens levedygtighed på langt sigt uden at virke konkurrenceforvridende i markedet. Tidshorisonten for denne undersøgelse samt godkendelsesprocessen kendes fortsat ikke.

Forventninger til 2016
Bankens samlede forretningsomfang forventes, med udgangspunkt i uændrede markedsforhold, at kunne generere et opjusteret basisresultat før nedskrivninger i niveauet 400 til 450 mio. kroner, mod det hidtidigt udmeldte om et basisresultat i den øvre ende af niveauet 350 til 400 mio. kroner. Under uændrede økonomiske vilkår er ledelsens forventning, at behovet for nedskrivninger vil kunne absorberes i bankens basisresultat og dermed i 2016 opnå et resultat på niveau med 2015. Dette skal bidrage til en fortsættende bank med et hensigtsmæssigt forretningsgrundlag og mulighed for at opnå mere betryggende kapitalforhold.

På trods af landbrugets forbedrede situation med stigende afregningspriser i 3. kvartal 2016 vurderes udsigterne for branchen fortsat usikre og 2016 har indtil nu ikke medført afgørende forbedringer i landbrugets grundlæggende økonomiske vilkår. Da banken har en betydelig eksponering mod denne branche vil en tilbagevenden til det lave prisniveau fra 2. halvår 2015 og 1. halvår 2016 indebære et øget behov for nedskrivninger i forhold til ledelsens aktuelle estimater. Konsekvenserne af en yderligere forværring af det økonomiske klima for landbruget og/eller øvrige brancher vil således reducere bankens muligheder for at konsolidere sig i 2016.

Fra 1. januar 2017 vil banken skulle indregne statens hybride lånekapital på 312 mio. kroner i bankens individuelle solvensbehov tillige med en stigning på 0,625 procent i den generelle kapitalbevaringsbuffer. Ifølge bankens forventninger til det økonomiske resultat i 4. kvartal 2016 vil disse øgede krav til størrelse og sammensætning af bankens kapitalforhold, alt andet lige, isoleret set kun delvist kunne opfyldes. Manglende opfyldelse af det såkaldte individuelle krav til egentlig kernekapital – "blødt krav" – medfører et behov for udarbejdelse af en kapitalbevaringsplan til Finanstilsynets godkendelse.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til

administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.


Vestjysk Bank A/S

Vagn Thorsager                               Jan Ulsø Madsen
bestyrelsesformand                          adm. bankdirektørVestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk


Vestjysk Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2016.pdf
Selskabsmeddelelse - Vestjysk Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2016.pdf