English Estonian
Avaldatud: 2024-02-14 06:00:00 CET
Hepsor
Kvartaliaruanne

Hepsor ASi 2023. aasta IV kvartali ja 12. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Hepsori 2023. aasta konsolideeritud müügitulu ulatus 41,1 miljoni euroni ja puhaskasumiks kujunes 3,5 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 1,2 miljonit eurot). 2023. aasta neljanda kvartali müügitulu kokku oli 5,1 miljonit eurot  ja puhaskahjum 1,3 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa kahjumist oli 1,1 miljonit eurot).

Kontserni juhtkond korrigeeris 2023. aasta kolmandas kvartalis 2023. ja 2024. majandusaasta prognoose. 2023. aasta konsolideeritud müügitulu kujunes prognoosist 0,3 miljoni euro võrra suuremaks ning konsolideeritud kasum prognoositust 0,8 miljoni euro võrra väiksemaks ning seejuures emaettevõtte osa konsolideeritud kasumist 0,3 miljoni euro võrra väiksemaks. Tegelikele tulemustele avaldas prognoosiga võrreldes suurimat mõju arendusprojektidest planeeritud tulu, mille laekumine lükkus 2023. aasta neljandast kvartalist edasi 2024. aasta esimesse poolde. Lisaks mõjutas 2023. aasta tulemust võrreldes prognoosiga oodatust suurem valuutakursi kahjum (Kanada dollari nõrgenemine euro suhtes).

Kontserni 2023. aasta puhaskasumile avaldas erakorralist negatiivset mõju arvestuslik kahjum Büroo 113 ärihoone ümberhindlusest, mis tuleneb hoone ajutisest suurest vakantsist, mille omakorda põhjustas hoones tegutsenud kliiniku maksejõuetusest põhjustatud üürilepingu ülesütlemine üürileandja poolt.

Lõppenud arendusprojektid - 2023. aasta jooksul anti klientidele üle kokku 274 uut kodu (asjaõiguslepingute arv) Paevälja hoovimajade ja Lilleküla Kodude projektist Tallinnas ning Kuldigas Parks, Mārupes Dārzs ning Strēlnieku 4b projektides Riias. Kuldigas Parks projektis said aasta lõpuga kõik kodud müüdud.

Ärikinnisvara osas müüsime teises kvartalis Riias asuva Ulbrokas 30 kinnistu koos Hepsori poolt arendatud StokOfiss 30 ärihoonega ning Tallinnas asuvad Tooma tänava kinnistud. Lisaks valmis teise kvartali lõpuks Tallinnas rohelise mõtteviisiga Grüne Maja, mille viimased pinnad anti perioodi lõpuks üürnikele üle. Büroohoone on neljanda kvartali lõpu seisuga 100% üürilepingutega kaetud. Sidusettevõttena kajastatud Büroo 113 puhul pidi Hepsor septembri alguses üürniku poolse üürilepingu rikkumise tõttu üürilepingu ühepoolselt üles ütlema, mille tulemusena vabanes ca 3 500 m2 äripinda. Büroo 113 kontekstis oleme keskendunud läbirääkimistele uute üürnikega, huvi ja läbirääkimiste hulk on igati arvestatav. Paralleelselt on pooleli kohtuvaidlus endise üürnikuga.

Ehituses ja müügis olevad arendusprojektid - 2023. aastal  on Hepsoril ehituses neli elukondlikku arendusprojekti kokku 329. korteriga - Ojakalda Kodud (101 korterit) ja Manufaktuuri 7 (150 korterit ning 453 m2  äripinda) Tallinnas ning Nameja Rezidence (38 korterit) ja Annenhof Majas (40 korterit) Riias. Nende projektide valmimine on plaanitud 2024 aastasse ning enamus müügitulu kajastatakse samuti 2024. aastal, kuid võlaõiguslikke lepinguid ja kirjalikke broneeringuid on nimetatud nelja projekti peale sõlmitud 31. detsember 2023 seisuga 135-le korterile (41%).

Uued projektid Tallinnas ja Riias - Hepsor omandas augustis 2023 uued kinnistud Lätis soetades 50% SIA “Riga Properties 4” osadest. Eesmärk on Riia lähistel Dreilini piirkonnas asuvatele kinnistutele arendada etapiviisiliselt 40 000 m2 äripindasid. Kinnistud asuvad atraktiivses piirkonnas, kus juba paiknevad IKEA kauplus ja SAGA ostukeskus.

Hepsor AS 50%-line tütarettevõte Hepsor VT49 OÜ omandas novembris 2023 kaks kinnistut Harju maakonnas Rae vallas. Ostetud kinnistutel on olemas detailplaneering, mis lubab sinna rajada 4 500 m2 üüritava pinnaga ärihoone.

Hepsor Kanadas - Hepsor alustas oma Kanada ärisuuna arendamisega 2022. aasta kevadel pärast Venemaa sõjalise sissetungi algust Ukrainasse eesmärgiga leida uusi kasvuvõimalusi ning hajutada praeguste koduturgudega seotud geopoliitilisi riske. Kahe aastaga on Kanadas ülesehitatud äri alustamiseks vajalik koostöövõrgustik alates juriidilistest- ja finantsnõustajatest ning lõpetades pankade, turuanalüüsi- ning maaklerettevõtetega.

2023. aasta lõpuks on koos Kanada koostööpartneritega tehtud kaks investeeringut. Juunis 2023 soetati kinnistu aadressil 3406-3434 Weston road ning septembris 2023 3 kõrvutiasuvat elukondlikuks arenduseks sobivat kinnistut Toronto kesklinnas, aadressil 164 – 168 Isabella street eesmärgiga ostetud kinnistuid väärindada. Kinnistute arendamiseks asutati ettevõtted Weston Limited Partnership ja Elysium Isabella Limited Partnership. Mõlema projekti puhul võtab maa väärtustamise faas eelduslikult aega 2-2,5 aastat, misjärel Weston Limited Partnership ja Elysium Isabella Limited Partnership otsustavad, kas saavutatud ehitusõigus realiseeritakse läbi kinnistu edasimüügi või liigutakse projektidega edasi ehitusfaasi.

Kokkuvõte ja tulevikuvaade
Kontsernile tervikuna oli 2023. aastal kasumlik vaatamata jätkuvalt keerulisele majanduskeskonnale ning kõrgel püsivatele intressimääradele. Head meelt tunneme ka selle üle, et vaatamata globaalsetele, geopoliitilistele- ja majanduslikele tõmbetuultele, on Hepsori meeskond kõigil koduturgudel keskmisest keerukamatel aegadel teinud head tööd ning hoidnud meie ettevõtte vundamendi tugeva ning jäätkusuutlikuna. Oma panuse võiks tulevikku vaatavalt anda Kanada ärisuuna käivitamine 2023. aastal.

2024. aastal soovime alustada vähemalt kolme uue projekti ehituse ja müügiga. Lätis plaanime alustada kahe projekti ehituse ja müügiga - Ulbrokas 34 ärihoone üüritava pinnaga ca 9 000 m2 ja  Zala Jugla projekt 105 uue koduga. Tallinnas, Manufaktuuri kvartalis, kavandame järgmise etapi ehitust ja müüki aadressil Manufaktuuri 5. Rekonstrueerime endise Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise Vabriku peahoone A energiklassi hooneks, kuhu rajame äärmiselt omanäolised kõrgete lagedega ning maakütte- ja jahutusega energitõhusad kodud ja äripinnad. Projekti müügiga stardime juba 2024 I kvartalis.

Oleme Hepsoris endiselt mõõdukad optimistid ning vaatame kinnisvaraäri kui pikaajalist protsessi. Soovime projekte käivitada ja arendada, analüüsides riske ning võimalusi, alati üle turutsüklite.

Kogu neljanda kvartali ja 2023. a 12. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuandega saab tutvuda siin: https://hepsor.ee/investorile/aktsia/aruandedjaesitlused/


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes31.12.202331.12.2022
Varad  
Käibevarad  
Raha ja raha ekvivalendid7 6043 754
Nõuded ja ettemaksed1 5441 731
Lühiajalised laenunõuded3110
Varud77 43969 760
Käibevarad kokku86 89875 245
Põhivarad  
Materiaalne põhivara162232
Immateriaalne põhivara47
Finantsinvesteeringud1 9922
Investeeringud sidusettevõtetesse01 086
Pikaajalised laenunõuded1 7291 766
Muud pikaajalised nõuded20330
Põhivarad kokku4 0903 123
Varad kokku90 98878 368
Kohustised ja omakapital  
Lühiajalised kohustised  
Lühiajalised laenukohustised40 60022 565
Lühiajalised rendikohustised4046
Ettemaksed klientidelt2 6203 054
Võlad tarnijatele ja muud võlad7 1884 007
Lühiajalised kohustised kokku50 44829 672
Pikaajalised kohustised  
Pikaajalised laenukohustised16 30526 015
Pikaajalised rendikohustised2968
Muud pikaajalised kohustised2 0582 290
Pikaajalised kohustised kokku18 39228 373
Kohustised kokku68 84058 045
Omakapital  
Aktsiakapital3 8553 855
Ülekurss8 9178 917
Reservkapital3850
Jaotamata kasum8 9917 551
Omakapital kokku22 14820 323
sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku20 98019 866
sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku1 168457
Kohustised ja omakapital kokku90 98878 368Konsolideeritud koondkasumi aruanne:

tuhandetes eurodes12 kuud 202312 kuud 2022IV kvartal 2023Korrigeeritud IV kvartal 2022 
 
Müügitulu41 13512 8705 0877 248 
Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-)-34 067-11 096-4 843-5 996 
Brutokasum7 0681 7742441 252 
Turustuskulud (-)-576-446-177-167 
Üldhalduskulud (-)-1 467-1 095-357-331 
Muud äritulud166705423 
Muud ärikulud (-)-152-68-36-23 
Ärikasum/-kahjum5 039235-272754 
Finantstulud1 1741 889451 040 
Finantskulud (-)-2 746-787-1 084-333 
Kasum enne tulumaksu3 4671 337-1 3111 461 
Tasumisele kuuluv tulumaks (-)0-60-1 
Edasilükkunud tulumaks (-)0000 
Aruandeperioodi puhaskasum3 4671 331-1 3111 460 
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis1 1721 396-1 1001 537 
    Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis2 295-65-211-77 
      
 Muu koondkasum/- kahjum     
Omanikuvahetusega seotud muutused286-2636-161 
Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus-2 05310104-8 
Aruandeperioodi  muu koondkasum kokku-1 767-16140-169 
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis-58-434-70-200 
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis-1 70941821031 
      
Aruandeperioodi koondkasum kokku1 7001 315-1 1711 291 
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis1 114962-1 1701 337 
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis586353-1-46 
      
Kasum aktsia kohta     
    Tava (eurot aktsia kohta)0,300,36-0,290,40 
    Lahustatud (eurot aktsia kohta)0,300,36-0,290,40 


Henri Laks

Juhatuse liige
Telefon: +372 5693 9114
e-post: henri@hepsor.ee

-----------------------------------------------------

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on üks kiiremini kasvavaid elu- ja ärikondliku kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis, kes tegutseb alates 2023. aastast ka Kanada kinnisvaraturul. Kaheteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 1600 kodu ja ligi 36 000 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 171 800 m2.