Published: 2018-06-27 08:00:00 CEST
Vilniaus Baldai
Tarpinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2018 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys


Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2018 m. finansinių metų devynių mėnesių rugsėjo – gegužės mėn. pardavimai sudarė 49 629 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio pardavimai – 45 980 tūkst. EUR.

Grupės 2018 m. finansinių metų devynių mėnesių rugsėjo – gegužės mėn. grynasis pelnas siekė 1 980 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 2 928 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 3 523 tūkst. EUR, prieš metus buvo 4 457 tūkst. EUR.

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2018 m. finansinių metų trečiojo ketvirčio kovo – gegužės mėn. pardavimai sudarė 18 239 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 16 537 tūkst. EUR.

Grupės 2018 m. finansinių metų trečiojo ketvirčio kovo – gegužės mėn. grynasis pelnas sudarė 662 tūkst. EUR., praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 1 158 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 1 201 tūkst. EUR, prieš metus buvo 1 715 tūkst. EUR.


Kontaktinis asmuo:
Vyr. finansininkė
Renata Banevičiūtė
Tel +370 (5) 2525700

Priedas


Sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2018 m. devynis menesius pasibaigusius 2018 m. geguges 31 d..pdf