English Lithuanian
Paskelbta: 2022-04-29 08:53:22 CEST
Novaturas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl Akcinės bendrovės „Novaturas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

2022 m. gegužės 24 d. akcinės bendrovės „Novaturas“, kodas 135567698, buveinė registruota adresu A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo vieta – J. Jasinskio g. 14, Vilnius, Lietuva (viešbutis ART CITY INN). Susirinkimo laikas 10:00 val. (akcininkų registracijos pradžia – 09:00 val., pabaiga – 09:30 val.).

Susirinkimo apskaitos diena – 2022 m. gegužės 17 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba, kurios 2022 m. balandžio 28 d. sprendimu buvo patvirtinta Susirinkimo darbotvarkė ir svarstomų klausimų sprendimų projektai*:

1.           Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas;

2.           Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių tvirtinimas;

3.           Bendrovės 2021 m. konsoliduotasis metinis pranešimas;

4.           Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2021 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio;

5.           Bendrovės 2021 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotojo finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;

6.           Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai;

7.           Sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

8.           Bendrovės savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimas;

9.           Papildomas atlygis Bendrovės valdybos nariams;

10.         Bendrovės valdybos nario rinkimai.

*Bendrovė atkreipia dėmesį, kad audituotame 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje nurodytas finansinių metų rezultatas skiriasi nuo paskelbto preliminaraus rezultato daugiau kaip 10 proc. Grupei ir Bendrovei įvertinus 15 TFAS įtaką pajamų ir komisinių sąnaudų pripažinimui. Tai turėjo neigiamą efektą 2021 m. įmonės finansiniams rezultatams, tačiau atitinkamu dydžiu turėjo teigiamą efektą  įmonės 2022 m. pirmojo ketvirčio finansiniam rezultatui.

*Svarstomų klausimų sprendimų projektai pateikiami priede prie šio pranešimo.

...

Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,03 euro, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 7 807 000 akcijas.

Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000131872.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu giedrius.ribakovas@novaturas.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 12.00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.novaturasgroup.com, meniu punkte „Investuotojams“. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, pristatant į Bendrovę pasirašytinai, siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu arba elektroniniu paštu giedrius.ribakovas@novaturas.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, taip pat papildomus kandidatus į Bendrovės valdybos narius. Siūlomi sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, pristatant į Bendrovę pasirašytinai, siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu arba elektroniniu paštu giedrius.ribakovas@novaturas.lt.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, laiške nurodant akcininko asmens kodą bei sutikimą tvarkyti asmens duomenį – asmens kodą, siunčiant Bendrovei registruotu paštu arba pateikiant pasirašytinai. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus talpinami Bendrovės tinklalapyje www.novaturasgroup.com, meniu punkte „Investuotojams“. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Akcininkai, atvykę į akcinę bendrovę „Novaturas“, adresu A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, ar Bendrovės  tinklalapyje www.novaturasgroup.com, meniu punkte „Investuotojams“ galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, įskaitant pranešimu apie Susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrą akcijų skaičių ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičių visuotinio akcininkų Susirinkimo sušaukimo dieną, sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.

 Pridedama:

1.           Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai;

2.           Bendrasis balsavimo biuletenis;

3.           AB „Novaturas“ atlygio politikos projektas;

4.           AB „Novaturas“ akcijų suteikimo taisyklių projektas;

5.           AB „Novaturas“ 2021 m. finansinės ataskaitos.

Kontaktai:

Giedrius Ribakovas

Finansų skyriaus vadovas

A. Mickevičiaus g. 27, LT-44245 Kaunas, Lietuva

Tel. +370 616 79601

El. paštas: giedrius.ribakovas@novaturas.lt

Priedaiabnovaturas-2021-12-31-lt.zip
AB Novaturas Remuneration Policy.pdf
Novatours Group FS Y21 LT.pdf
Rules for Granting Shares of AB Novaturas.pdf
VAS balsavimo biuletenis Novaturas_LT_2022-05-24.pdf
VAS Darbotvarke Novaturas EVAS 2022 LT.pdf