English Estonian
Avaldatud: 2022-02-01 07:00:00 CET
EfTEN Real Estate Fund
Börsiteade

EfTEN Real Estate Fund III AS 2021. aasta 4 kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Fondijuhi kommentaar 2021. aasta majandustulemuste kohta

2021. aasta kujunes EfTEN Real Estate Fund III AS-le üle ootuste edukaks. Hoolimata kahest aasta jooksul aset leidnud koroonaviiruse lainest, kasvatas kontsern nii üüritulu kui ka EBITDA’d igas ärikinnisvara segmendis ning seda ka ilma uute ärihoonete tulusid arvestamata. Portfelli äripindade vakantsus püsis rekordmadalal tasemel, alla 1%. Kinnisvarahinnangute ümberhindlus tõi 2021. aasta peale kokku kasumit 6,4 miljonit eurot ning portfelli võimendamata esmane puhastootlus oli aasta lõpu seisuga 7,1%. Fond teenis 2021. aastal vaba rahavoogu kokku 4,55 miljonit eurot, millest vastavalt fondi dividendipoliitikale oleks brutodividendide kogusumma 3,64 miljonit eurot. Arvestades fondi tütarettevõtete laenude eritingimustest tulenevat minimaalse raha jäägi hoidmise kohustust ning lühiajalist likviidsusvajadust teeb fondi juhatus nõukogule ettepaneku maksta dividende rohkem kui dividendipoliitika ette näeb – kokku 4,06 miljonit eurot (80 senti aktsia kohta).

Seisuga 31.12.2021 on fondil 5,9 miljonit eurot investeerimata omakapitali, mille turvaline investeerimine on fondi juhtkonna prioriteet. Arvestades asjaolu, et Balti ärikinnisvaraturu tehingute tootluse tase on viimastel aastatel järjest langenud, ei plaani fondi juhtkond antud olukorda arvestades korraldada alanud majandusaasta jooksul uut aktsiaemissiooni.

Finantsülevaade

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud 2021. aasta 12 kuu müügitulu oli 12,921 miljonit eurot (2020 12 kuud: 10,731 miljonit eurot), kasvades aastaga 20%. Kontserni neto üüritulu oli 2021. aastal kokku 12,412 miljonit eurot (2020: 10,103 miljonit eurot), kasvades 23%. Kontserni puhaskasum samal perioodil oli 13,099 miljonit eurot (2020 12 kuud: 3,317 miljonit eurot).

Fond teenis 2021. aasta neljandas kvartalis müügitulu kokku 3,508 miljonit eurot, mis on 475 tuhat eurot (16%) rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Fondi neljanda kvartali puhas üüritulu oli 2021. aastal 2,916 tuhat eurot, s.o 17,7% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

2021. aasta detsembris viis Colliers International läbi fondi kinnisvaraportfelli korralise hindamise, mille tulemusel kinnisvaraportfelli väärtus tõusis 2,8% (4,423 miljoni euro võrra) peamiselt seoses oodatava üüritegevuse rahavoo ning alanenud väljumistootlikkuse tulemusel. Fondi konsolideeritud 4. kvartali puhaskasum oli 5,355 miljonit eurot (2020 IV kvartal: 2,310 miljonit eurot).

Konsolideeritud neto üüritulu marginaal oli 2021. aasta 12 kuu tulemusel 96% (2020 12 kuud: 94%), seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) ning turustuskulud 4% (2020: 6%) müügitulust. Intressikulud on 2021. aastal kasvanud seoses uute kinnisvarainvesteeringute soetusel võetud laenude lisandumisega, kuid samuti ka Ulonu büroohoone ja DSV logistikakeskuste jaoks võetud laenude refinantseerimise tulemusel kasvanud intressimäära tõttu 0,3-0,5 protsendipunkti võrra.

Kontserni varade maht 31.12.2021 seisuga oli 176,401 miljonit eurot (31.12.2020: 151,632 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 92% (31.12.2020: 95%).

2021. aasta jooksul laekus kontsernile pangalaene seoses uute kinnisvarainvesteeringute soetamise ning arendusega kogusummas 6,3 miljonit eurot. Kontserni laenulepingute kaalutud keskmine intressimäär (s.h arvestades intressiswapi lepinguid) on detsembri lõpu seisuga 2,3% (31.12.2020: sama) ning LTV (Loan to Value) 44% (31.12.2020: 50%).

Kinnisvaraportfell

2021. aasta juuni keskel soetas kontsern uue kinnisvarainvesteeringu Leedus Panevežyses. Kinnisvarainvesteeringu maksumus koos tehingukuludega oli kokku 10,011 miljonit eurot ja hoone aastane üüritulu on 799 tuhat eurot.

2021. aasta detsembri lõpu seisuga on kontsernil 16 (31.12.2020: 15) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 161,961 miljonit eurot (31.12.2020: 144,235 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 147,557 miljonit eurot (31.12.2020: 136,349 miljonit eurot).

2021. aastal teenis Kontsern kokku 12 165 tuhat eurot üüritulu. Võrreldavatel alustel arvestatud üüritulu oli 2021. aastal kokku 9 283 tuhat eurot, mis on 7% rohkem kui 2020. aastal. Covid-19 kriisiga seotud allahindluseid andis kontsern 2021. aastal kokku 369 tuhande euro ulatuses, s.t ilma nimetatud allahindlusteta oleks kontserni üüritulu 2021. aastal olnud 2,9% kõrgem.

Aktsiainfo

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus seisuga 31.12.2021 oli 19,11 eurot (31.12.2020: 16,93 eurot). EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus kasvas 2021. aasta jooksul 12,9%. 2021. aasta juunis maksis fond 2020. aasta kasumist dividende kogusummas 2,798 miljonit eurot (2020 aasta kevadel: 2,745 miljonit eurot). Ilma dividendide maksmiseta oleks fondi aktsia puhasväärtus 2021 aasta jooksul kasvanud 16,3%.

2021. aasta jooksul on kontsern teeninud vaba rahavoogu 4,550 miljonit eurot (2020 12 kuud: 3,747 miljonit eurot), millest vastavalt fondi dividendipoliitikale oleks brutodividendide kogusumma 3,64 miljonit eurot. Arvestades fondi tütarettevõtete laenude eritingimustest tulenevat minimaalse raha jäägi hoidmise kohustust ning lühiajalist likviidsusvajadust teeb fondi juhatus nõukogule ettepaneku maksta dividende rohkem kui dividendipoliitika ette näeb – kokku 4,06 miljonit eurot (80 senti aktsia kohta).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

    IV kvartal 12 kuud
    2021 2020 2021 2020
€ tuhandetes          
Müügitulu   3 508 3 033 12 921 10 731
Müüdud teenuste kulu   -48 -103 -241 -325
Brutokasum   3 460 2 930 12 680 10 406
           
Turustuskulud   -124 -97 -268 -303
Üldhalduskulud   -1 024 -431 -2 326 -1 597
Kasum / kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest   4 422 612 6 442 -3 374
Muud äritulud ja -kulud   -17 -7 1 -3
Ärikasum   6 717 3 007 16 529 5 129
           
Muud finantskulud ja -kulud   -420 -355 -1 678 -1 322
Kasum enne tulumaksu   6 297 2 652 14 851 3 807
           
Tulumaksukulu   -942 -342 -1 752 -490
Aruandeperioodi koondkasum kokku   5 355 2 310 13 099 3 317
Kasum aktsia kohta          
- tava   1,06 0,55 2,79 0,79
- lahustatud   1,06 0,55 2,79 0,79

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

    31.12.2021 31.12.2020
€ tuhandetes      
VARAD      
Raha ja raha ekvivalendid   13 074 5 128
Nõuded ja viitlaekumised   876 2 018
Ettemakstud kulud   314 128
Varud   29 0
Käibevara kokku   14 293 7 274
       
Pikaajalised nõuded   4 18
Kinnisvarainvesteeringud   161 961 144 235
Materiaalne põhivara   140 101
Immateriaalne põhivara   3 4
Põhivara kokku   162 108 144 358
VARAD KOKKU   176 401 151 632
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL      
Laenukohustused   7 645 28 781
Tuletisinstrumendid   121 246
Võlad ja ettemaksed   1 349 1 995
Lühiajalised kohustused kokku   9 115 31 022
       
Laenukohustused   63 440 43 587
Muud pikaajalised võlad   987 957
Edasilükkunud tulumaksukohustus   5 945 4 583
Pikaajalised kohustused kokku   70 372 49 127
Kohustused kokku   79 487 80 149
       
Aktsiakapital   50 725 42 225
Ülekurss   16 288 9 658
Kohustuslik reservkapital   1 489 1 323
Jaotamata kasum   28 412 18 277
Omakapital kokku   96 914 71 483
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU   176 401 151 632

Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 6559 515
E-mail: marilin.hein@eften.ee

ManusEREFIII_vahearuanne_12_kuud_2021_EST.pdf