English Estonian
Avaldatud: 2021-04-01 08:39:42 CEST
Arco Vara
Majandusaasta aruanne

Arco Vara majandusaasta aruanne 2020

 

JUHATAJA KOMMENTAARID

2020. aasta alguses oodati tänu COVID-19 piirangutele ka kinnisvarasektoris hindade kõikumist ja kiiret turukorrektuuri, mida uusarenduste puhul ei tulnud. Arco Vara ja meie partnerid reageerisid kiiresti, et piirata viiruse levikut, mis tagas objektide tähtaegse valmimise ning seatud müügieesmärkide täitmise.

Oluliseks arenguks saab pidada arenduslaenude paranenud tingimusi, mis on olulised Eesti arendusprojektide edukaks läbiviimiseks ka aastatel 2021 ja 2022. Bulgaarias on peamiseks märksõnaks Iztok Parkside kasutusloa saamine, kus enamus lõppmüügid toimusid 2021. aasta I kvartalis.

Arendustegevuse Eesti poolel on Arco Vara saavutanud usaldusväärse arendaja maine, mida näitab Kodulahe ja Kodukalda projektide edukus. Tänaseks on Kodulahe 3. etapi hoone väljamüüdud ning 4. ja 5. etapi hoonetest eelmüüdud juba ligikaudu 70%. Tartu Kodukalda projektis on veel müümata 4 korterit, kuid huvi arenduse kohta on püsiv, mis annab kindlust lõppmüükide saavutamiseks II kvartalis.

Valmis ja valmivatele projektidele lisaks alustasime 2020. aasta lõpus Kodulahe 6. etapi projekteerimist, mille avalik müük algab planeeritust 3 kuud varem – 2021. aasta III kvartalis.

Bulgaaria arendustegevus saavutas pikalt oodatud Iztok Parkside kasutusloa, mille väljamüügi eesmärk on 2021. aasta II kvartal. Hetkel on sealses arendusprojektis müüdud 66 korterit 67-st.

Ärikinnisvara objekt Madrid BLVD oli 2020. aasta vältel ligikaudu 95% täituvusega, mis läinud aastat silmas pidades on sealse meeskonna poolt edukas saavutus. Tänu hoone mitmele otstarbele ja antud hoonet soosinud piirangutele oli võimalik üürnikel äritegevust enamuse aastast jätkata, mis tagas oodatust väiksema müügitulu vähenemise.

Lähtudes 2020. aasta tulemustest, tuues välja 2,5 korda suurenenud omakapitali tootluse ja puhaskasumi marginaali ligi 2-kordset kasvu, oleme teel arendusmahtude kasvatamisele järgneva kolme aasta jooksul. Seda toetavad ka 2021. aasta alguses sõlmitud lepingud Paldiski mnt 124b ja Soodi tn 6 kinnistute arendamiseks.

2021. aastal on peamisteks ülesanneteks Kodulahe 6. etapi edukas algus ja uute arendusprojektide projekteerimiste alustamine nii Eestis kui Bulgaarias.


PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2020. aasta müügitulu oli 14 056 tuhat eurot, mis on 7% suurem 2019. aasta müügitulust 13 109 tuhat eurot.

2020. aasta ärikasum oli 1 449 tuhat eurot ja puhaskasumiks kujunes 1 012 tuhat eurot, 2019. aasta lõppes ärikasumiga 950 tuhat eurot ja puhaskasum 388 tuhat eurot.

2020. aasta müüdi grupi poolt arendatavates projektides kokku 81 korterit ja 1 kinnistu Lätis, 2019. aastal 82 korterit.

Grupi laenukoormus (netolaenud) langes 2020. aastal 2 951 euro võrra, tasemele 8 499 tuhat eurot 31.12.2020 seisuga.

Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.12.2020 seisuga 4,8%, mis on 0,6% võrra kõrgem võrreldes 31.12.2019 seisuga.


TEGEVUSTE ARUANNE    

Grupi müügitulu oli 2020. aastal 14 056 tuhat eurot (2019: 13 109 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendusprojektides moodustas 13 129 tuhat eurot (2019. aastal 12 152 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis oli 2020. aastal 614 tuhat eurot (2019. aasta 696 tuhat eurot). Covid-19 tõi 2020. aastal kaasa muudatusi rentnike majanduslikus olukorras. Mitmed rentnikud 2020. aastal vahetusid, aga seda Arco Varale soodsamas suunas. 2020. aasta lõpus olid 95% kaubandus- ja kontoripindadest välja renditud.

2019. aasta lõpus valminud Kodulahe Kvartali II etapis (Lahepea 9) müügitulu jäi suuremas osas 2019. aastasse. Aruande esitamise ajal on müümata äripind – viimane korter müüdi 2020. aasta II kvartalis. 2020. aastal sai Lahepea 9 maja kasutusloa.

2020. aasta IV kvartalis lõppesid ehitustööd Kodulahe Kvartali III etapis, kus valmis 50 korteriga eluhoone aadressile Soodi 4 Merimetsas. Aastaaruande avaldamise päevaks on kõik korterid müüdud ning majal on olemas kasutusluba.

2020. aasta lõpus alustati Kodulahe IV-V etapi hoonete ehitust. Valmimisel on kaks 36 korteriga eluhoonet aadressile Pagi 3 ja Pagi 5 Merimetsas. Lõppmüügi faasi jõuavad kortermajad umbes pooleteise aasta pärast. Aastaaruande avaldamise päevaks on 72 korterist 38 eelmüüdud ja 18 broneerituna notari ootel.

2020. aasta IV kvartalis algasid lõppmüügid Oa tänava kinnistutel Tartus, kuhu rajati 4 väiksemat kortermaja Kodukalda projektinime all. Vahearuande avaldamise päevaks on 30 korterist müüdud 26 korterit.

Iztok Parkside projekti realiseerimine Sofias hoogustus 2020. aasta detsembris, mil hoone sai kasutusloa. Aruande avaldamise päevaks on eelmüügita 1 korter. Projekt koosnes kolmest kortermajast kokku 67 korteriga. Kuna korterid anti bürokraatlike takistuste tõttu kätte aasta hiljem kui lubatud, soovib 2 klienti hüvitist kokku summas 40 tuhat eurot. Kuna nimetatud korteriomanikud soovivad valuraha, aga mitte korteritest loobuda, ei ole hüvitise maksmise kohustus realistlik ja reservi selleks pole moodustatud.

Botanica Lozeni projekti oli kavandatud preemiumklassi arendus, mis Covid-19 taandumiseni on otsustatud ajutiselt külmutada. Ehitus võiks soodsate turutingimuste jätkudes alata 2021. aasta kolmandas kvartalis, jaotatuna väiksemateks etappideks. Projekti raames on plaanis rajada 179 kodu (korterid ja eramud), kaubanduspinnad ja lasteaed. Oodatav ehitusaeg on vähemalt 2 aastat.


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 20202019
   
Müügitulu enda kinnisvara müügist13 12912 152
Müügitulu teenuste müügist927957
Müügitulu kokku14 05613 109
   
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu-11 313-11 295
Brutokasum2 7431 814
   
Muud äritulud10137
Turustuskulud-89-96
Üldhalduskulud-922-777
Muud ärikulud-273-121
Kahjum kinnisvara allahindlusest-20-7
Ärikasum1 449950
   
Finantstulud- ja kulud-437-562
Aruandeperioodi puhaskasum1 012388
   
Aruandeperioodi koondkasum1 012388
   
- tava0,110,04
- lahustatud0,110,04


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 31.12.202031.12.2019
   
Raha ja raha ekvivalendid2 200870
Nõuded ja ettemaksed1 344544
Varud14 96015 807
Käibevara kokku18 50417 221
   
Nõuded ja ettemaksed50
Kinnisvarainvesteeringud9 56411 051
Materiaalne põhivara 22265
Immateriaalne põhivara136217
Põhivara kokku9 72711 533
VARAD KOKKU28 23128 754
   
Laenukohustused3 4826 416
Võlad ja saadud ettemaksed3 3083 135
Lühiajalised kohustused kokku6 7909 551
   
Laenukohustused7 2175 904
Pikaajalised kohustused kokku7 2175 904
KOHUSTUSED KOKKU14 00715 455
   
Aktsiakapital6 2996 299
Registreerimata aktsiakapital2730
Ülekurss2 2852 285
Kohustuslik reservkapital2 0112 011
Muud reservid0245
Jaotamata kasum3 3562 459
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital14 22413 299
OMAKAPITAL KOKKU14 22413 299
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU28 23128 754


Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
www.arcovara.com

ManusAVG AA 2020 EST.pdf