Paskelbta: 2019-03-28 17:54:46 CET
AB Novaturas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl Akcinės bendrovės „Novaturas“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

2019 m. balandžio 25 d. akcinės bendrovės „Novaturas“, kodas 135567698, buveinė registruota adresu A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo vieta – viešbutis Radisson BLU Lietuva, Konstitucijos pr. 20, Vilnius 09308, Lietuva. Susirinkimo laikas 10 val. (akcininkų registracijos pradžia – 9 val., pabaiga – 9.45 val.).

Susirinkimo apskaitos diena – 2019 m. balandžio 17 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba, kurios 2019 m. kovo 27 d. sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Audituoto metinio finansinio ataskaitų rinkinio už 2018 metus tvirtinimas (pridedama).

Siūlomas sprendimo projektas:

Patvirtinti audituotą metinį finansinių ataskaitų rinkinį už 2018 metus (pridedama).

  1. 2018 metų metinio pranešimo tvirtinimas (pridedama).

Siūlomas sprendimo projektas:

Patvirtinti 2018 metų metinį pranešimą (pridedama).

  1. Sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo.

Siūlomas sprendimo projektas:

Paskirstyti Bendrovės pelną toliau nurodytu būdu:

1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 5,127
2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 8,552
3. Per 2018 metus išmokėti dividendai 4,060
4. Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 9,611
5. Pelno dalis paskirta:
į privalomą rezervą 0
į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0
į kitus rezervus 0
dividendams išmokėti 0
kitiems tikslams (tantjemoms ir kt.) 0
6. Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 9,611
Visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų

Kadangi 75 proc. per 2018 metus uždirbto grynojo pelno buvo išmokėti dividendais 2018 metų eigoje, papildomi dividendai neskiriami. 

...

Akcinė bendrovė „Novaturas“, pažymi, kad 2019 metų eigoje, atsižvelgiant į Bendrovės finansinius rezultatus ir konkurencinę aplinką, gali būti sprendžiama dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo.

Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,03 euro, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 7 807 000 akcijas.

Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000131872.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu tomas.staskunas@novaturas.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 12.00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.novaturasgroup.com, meniu punkte „Investuotojams“. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, taip pat papildomus kandidatus į Bendrovės stebėtojų tarybos narius (jei renkama). Siūlomi sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, laiške nurodant akcininko asmens kodą bei sutikimą tvarkyti asmens duomenį – asmens kodą, siunčiant Bendrovei registruotu paštu arba pateikiant pasirašytinai. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus talpinami Bendrovės tinklalapyje www.novaturasgroup.com, meniu punkte „Investuotojams“. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Akcininkai, atvykę į akcinę bendrovę „Novaturas“, adresu A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, ar Bendrovės  tinklalapyje www.novaturasgroup.com, meniu punkte „Investuotojams“ galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, įskaitant pranešimu apie Susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrą akcijų skaičių ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičių visuotinio akcininkų Susirinkimo sušaukimo dieną, sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.

 Pridedama:
1.  Bendrasis balsavimo biuletenis;
2.  Metinis pranešimas su audituotu metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu bei bendrovės valdysenos ataskaita.

Kontaktai:
Tomas Staškūnas

Finansų direktorius
Mob. +370 687 10426
El. paštas: tomas.staskunas@novaturas.lt

Priedai


IFRS-Novaturas Group-LT-2018 signed.pdf
VAS balsavimo biuletenis Novaturas_LT.doc