Paskelbta: 2021-04-09 08:48:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Metinė informacija

Valdyba patvirtino 2020 m. finansines ataskaitas ir šaukia akcininkų susirinkimą

2021 m. balandžio 8 d. AB Vilkyškių pieninės (toliau – AB Vilkyškių pieninė arba Bendrovė) valdyba nutarė:

- Patvirtinti Bendrovės parengtą ir auditoriaus įvertintą 2020 metų Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą bei pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti.

- Patvirtinti audituotą 2020 m. Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų rinkinį ir pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti.

„Vilvi group“ 2020 m. pardavimų pajamos buvo 120.9 mln. Eur ir, lyginant su 2019 m. pajamomis – 114.6 mln. Eur, išaugo 5.5 proc. 2020 m. grupė uždirbo 3.9 mln. Eur grynojo pelno, kai tuo tarpu 2019 m. grynasis nuostolis siekė 0.4 mln. Eur.

- Patvirtinti žemiau pateiktą Bendrovės 2020 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymo projektą ir teikti jį tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Sprendimo projektas: Patvirtinti 2020 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymą taip:

  Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2019 metų pabaigoje 17,511
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2019 metus -
3) Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti -
4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo iš rezervų 17,511
5) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 1,371
6) Pervedimai iš rezervų 72
7) Paskirstytinasis rezultatas – pelnas- finansinių metų pabaigoje 18,954
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):  
 pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus -
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 955
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 17,999

          Vienai paprastai vardinei akcijai skiriama 0.08 Eur.

- Patvirtinti papildytą AB Vilkyšių pieninė Atlygio politiką ir teikti ją tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui.

- Patvirtinti Bendrovės Atlygio ataskaitą, kuri yra metinio pranešimo dalis ir teikti ją tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- Sušaukti eilinį visuotinį AB Vilkyškių pieninės akcininkų susirinkimą 2021 m. balandžio 30 d. 13.00 val. adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. ir siūlyti susirinkimui tokį darbotvarkės projektą:

  1. Bendrovės konsoliduoto 2020 m. metinio pranešimo tvirtinimas.
  2. Auditoriaus išvados apie bendrovės 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.
  3. Bendrovės 2020 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
  4. Bendrovės 2020 m. grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
  5. AB Vilkyškių pieninės papildytos Atlygio politikos tvirtinimas.
  6. Bendrovės 2020 m. atlygio ataskaitos, kuri yra metinio pranešimo dalis, tvirtinimas.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
tel. 8-441-55102

PriedaiVilvi group Atlygio politika.pdf
Konsoliduotu ir atskiru finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2020 metus.pdf