Avaldatud: 2012-05-16 08:00:01 CEST
PRFoods
Kvartaliaruanne

PRF: 2012.aasta 1.kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Tallinn, Eesti, 2012-05-16 08:00 CEST --  

AS-i Premia Foods 2012.a. 1. kvartali auditeerimata konsolideeritud käive kasvas võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga 2,7% ja oli 17,1 miljonit eurot.

Lisaks kasvanud käibele on 2012.aasta 1. kvartalis paranenud ka kõik Premia Foodsi kasumlikkuse näitajad ja seda kõigis ärisegmentides.

Ettevõtte esimese kvartali brutokasum kasvas vaadeldaval perioodil 29%, jõudes 4,2 miljoni euroni. Premia Foodsi 1.kvartali brutomarginaal oli 24,5%, paranedes aastaga 5,1 protsendipunkti võrra.

Esmakordselt alates börsiletulekust oli Premia 1.kvartali EBITDA positiivne. EBITDA äritegevusest paranes 0,5 miljoni euro võrra, jõudes nullini. Puhaskasum paranes 0,8 miljoni euro võrra ning ettevõte lõpetas 1.kvartali 1,2 miljoni eurose puhaskahjumiga, eelmise aasta sama perioodi tulemuseks oli 2,0 miljoni eurone puhaskahjum.

Järgnevas koondtabelis on välja toodud ettevõtte 2012.aasta 1. kvartali võtmenäitajad.

 

        VÕTMENÄITAJAD  
         
Kasumiaruanne, milj eur valem   1.kv 2012                  1.kv 2011
Müügitulu     17,1 16,7
Brutokasum     4,2 3,2
EBITDA äritegevusest enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust   0,0 -0,5
EBITDA     -0,6 -1,3
EBIT     -1,4 -2,3
Puhaskasum     -1,2 -2,0
Brutorentaablus Brutokasum / Müügitulu   24,5% 19,4%
EBITDA marginaal EBITDA äritegevusest / Müügitulu   0,1% -2,7%
EBIT marginaal EBIT / Müügitulu   -8,3% -13,8%
Puhasrentaablus Puhaskasum / Müügitulu   -6,9% -11,9%
Tegevuskulude suhtarv Tegevuskulud / Müügitulu   29,7% 29,6%
         
Bilanss, milj eur valem   31.03.12 31.03.11
Netovõlgnevus Lühiajalised võlakohustused + Pikaajalised võlakohustused - Raha   12,2 14,5
Omakapital     39,3 39,4
Käibekapital Käibevara - Lühiajalised kohustused   12,0 12,1
Varad     64,2 68,9
Likviidsuskordaja Käibevara / Lühiajalised kohustused   1,91 1,75
Omakapitali suhtarv Omakapital / Varad   61% 57%
Finantsvõimendus Netovõlg / (Omakapital + Netovõlg)   24% 27%
Netovõlg/EBITDA Netovõlg / EBITDA äritegevusest   1,98 4,01
Omakapitali tootlus Puhaskasum / Keskmine omakapital   1% 1%
Varade tootlus Puhaskasum / Keskmine varade maht   0% 1%

 

2012.aasta 1.kvartalis kasvanud käibe- ja kasumlikkuse näitajad on parandanud ka ettevõtte finantsseisundit. Võrreldes aastataguse ajaga on kõik finantsvõimenduse suhtarvud paranenud ning netovõlgnevus vähenenud 2,3 miljoni euro võrra.

 

         Lisainfo:
         
         Kuldar Leis
         Premia Foods
         Juhatuse esimees
         T: 6 033 800
         kuldar.leis@premia.ee
         www.premiafoods.eu


Premia Foods 1.kv. 2012 vahearuanne.pdf