English Estonian
Avaldatud: 2007-05-03 15:30:35 CEST
Nordecon
Kvartaliaruanne
Majandustulemused 3 kuud 2007
TEGEVUSARUANNE                                 


KONTSERNI STRUKTUUR                            
  

AS Eesti Ehitus on projektijuhtimise ja peatöövõtu korras hoonete ja
rajatiste 
ehitamisele keskendunud ehituskontsern, mis tegutseb Eesti ja
Ukraina      
ehitusturul. Sealhulgas tegutsetakse Eestis ka
otsetöövõtjana teedeehituse ja  
-hoolduse ning keskkonnaehituse ja
betoonitööde valdkonnas.

Kontserni liikmesettevõtetest on emaettevõte ja AS
Linnaehitus tegevad ehituse 
peatöövõtu ja projektijuhtimise valdkonnas, AS
ASPI koos oma tütarettevõtetega 
ehitab keskkonnarajatisi ning teid ja
teostab viimaste hooldust, OÜ Mapri    
Projekt teenib üle 2/3 oma
müügitulust betoonitöödest, teostades samas     
projektijuhtimise ja
peatöövõtu korras ka väiksemaid üldehitusobjekte, ning   
Eurocon OÜ on
kontserni Ukraina ehitus- ja arendustegevust koordineeriv     
äriühing.
Tema otsene tütarettevõte Eurocon Ukraine LLC on ehituse peatöövõtu  
ning
projektijuhtimise ettevõte, kellele omakorda kuuluvad muuhulgas osalused 

erinevaid kinnisvaraprojekte arendavates ettevõtetes Kiievi lähipiirkonnas ja
 
Lvovis.

Kontserni emaettevõte on AS Eesti Ehitus, mis on registreeritud
ja asub     
Tallinnas, Eestis. Alates 18.05.2006.a. on ettevõtte aktsiad
noteeritud Tallinna
Börsi põhinimekirjas.
 
2007.a. esimeses kvartalis
toimus kontserni struktuuris üks muutus, kui     
13.02.2007.a. müüs OÜ
Eurocon endale kuuluva 11%'lise osaluse V.I. Center LLC's 
kontserniga
mitteseotud isikule Continental Investment Holding GmbH. Arvestades

vähemusosalusi OÜ's Eurocon ja Eurocon Ukraine LLC's kuulub AS'ile Eesti
Ehitus 
V.I. Center LLC's tehingujärgselt kokku 32%-line osalus.

Alates
2007. aasta algusest kajastuvad kontserni aruandes ka OÜ Kaurits    

majandustulemused.

Kontserni ettevõtetes töötas 2007.a. esimeses kvartalis
kokku keskmiselt 1009  
inimest, (sh väljaspool Eestit 82). Insener-tehnilise
personali osakaal     
kontserni töötajate koguarvust on 39,2%. Vastava
perioodi tööjõukulud olid 74,4 
miljonit krooni (4,8 miljonit eurot), kasvades
aastataguse ajaga võrreldes 69%, 
seejuures on töötajate keskmine arv kasvanud
30,7%.

MÜÜGITULU JA SEGMENDID

AS Eesti Ehitus 2007.a. esimese kvartali
müügitulud olid 559,7 miljonit krooni 
(35,8 miljonit eurot), kasvades
eelmise aasta võrreldava perioodiga 63,8%.   
Müügitulust 55% andis hoonete
ehitus (kasv 46,3% võrreldes vastava perioodiga) 
ning 45% rajatiste ehitus
(kasv 159,2%). Geograafiliselt teenisime 85,6%    
müügitulust Eestist ja
14,4% Ukrainast (vastavalt 95,4% ja 4,6% aasta tagasi). 

Võrreldes
aastataguse perioodiga aitas kontserni tulude struktuuri tasakaalus  
hoida
tulude kasv rajatiste segmendis, mis tulenes eelkõige sadamaehituse mahu 

suurenemisest, aga ka soodsatest oludest teedeehituse kasvuks.
       
  
Hoonete segmendis on suurimaks alamsegmendiks jätkuvalt ärihoonete
ehitus, mida 
toetab eelkõige tugev nõudlus vastavate ehitiste järele meie
mõlemal koduturul, 
viies ärihoonete alamsegmendi ka suurimaks kogu
kontsernis. Kiireima kasvuga  
eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes on
olnud ühiskondlike hoonete    
alamsegment.                
                  

Rajatiste segmendi suurim alamsegment
on sadamaehitus, andes üle 57%'i rajatiste
müügitulust. Võrreldes varasemate
perioodidega on aastat paremini alustanud ka 
teedeehitus ja -hooldus,
kasvades küll kogu müügituludest mõnevõrra aeglasemalt,
kuid I kvartali
tavapärast vaikust arvestades siiski heas tempos.
        
Kontserni
sõlmitud ehituslepingute teostamata osa maht 2007.a. esimese kvartali 
lõpu
seisuga oli 3,197 miljardit krooni (204,3 miljonit eurot), võrrelduna   

aastataguse 1,776 miljardi krooniga (113,5 miljonit eurot).         
 

KASUMLIKKUS JA RAHAVOOG                         
   

Kontserni kasumlikkus on 2007.a. esimeses kvartalis võrrelduna
aastataguse   
perioodiga läbivalt paranenud.
              
           
Brutokasumi määr oli 11,8% (8.8% 2006.a. I kvartalis)
ning kuigi tööjõukulud on 
kasvanud müügituludest mõnevõrra kiiremini (68,1%
aastatagusega võrreldes),   
mõjutas brutokasumi kujunemist enim
kontrollitud kasv ostetud teenuse, kauba ja 
materjalikuludes (55,1%).  
 
                        
Üldhalduskulude suhe
müügituludesse oli 2007.a. esimeses kvartalis 5,3% (6,1%  
aasta tagasi),
ning selle paranemine väljendab müügimahu kasvu mõju püsikulude 
katmisele.

                                  

Ärikasumi määr esimeses kvartalis oli 6,7% müügitulust (8,1% aasta tagasi),
kuid
ärikasumi määr, arvestamata põhivara ja kinnisvara müügikasumeid, aga
6,2%   
müügitulust (2,7% aasta tagasi), näidates põhitegevuse kasumlikkuse
selget   
paranemist võrrelduna 2006.a. esimese kvartaliga.   
    
        
Kokku teeniti 2007.a. esimeses kvartalis auditeerimata
andmetel puhaskasumit  
31,4 miljonit krooni ehk 2 miljonit eurot (2006.a. I
kvartalis 17,4 miljonit  
krooni ehk 1,1 miljonit eurot), millest
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 
moodustas 29,5 miljonit krooni ehk
1,9 miljonit eurot (2006.a. I kvartalis 18,2 
miljonit krooni ehk 1,2 miljonit
eurot).      
              
Netorahavoog äritegevusest
on käesoleva aasta esimeses kvartalis negatiivne -5,5
miljoni krooni ehk -0,35
miljoni euroga (aasta tagasi 51,2 miljonit krooni ehk 
3,3 miljonit eurot),
mis on eelkõige tingitud sadamaehitusprojektidel tehtud  
suurte
materjalihangetega, samas kui aasta tagasi laekus mõnevõrra       

ebaproportsionaalselt palju ettemakse tellijatelt.
 
Investeerimistegevuse
rahavood on tasakaalus (48 tuhat krooni ehk 3,1 tuhat   
eurot), kus
laekumised osaluse müügist sidusettevõttes, antud laenud      

tagastamised ja saadud intressid on võimaldanud rahastada samas mahus
osaluste 
soetusi (viimane makse OÜ Kaurits osade eest), ning põhivara
investeeringuid  
Eestis ja investeeringuid arendusprojektidesse Ukrainas.
Aasta tagasi oli    
investeerimistegevuse rahavoog peaasjalikult
kinnisvarainvesteeringute müügist 
tulenevalt 7,4 miljoni krooni ehk 0,47
miljoni euroga plussis.
  
Finantseerimistegevuse rahavood (-17,1 miljonit
krooni ehk -1,1 miljonit eurot) 
on negatiivsed peaasjalikult seoses
kapitalirendi maksetega AS'is ASPI ja tema 
tütarettevõtetes. Aasta tagasi
oli seoses laenu- ja kapitalirendikohustuste   
täitmisega tulemus sarnane
ehk -21,2 miljonit krooni (-1,4 miljonit eurot).
  
Finantsvõimendus ehk
netolaenude suhe investeeritud kapitali (ehk laenude ja  
omakapitali
kogusummasse) on aastataguselt 12,3%'ilt kasvanud 19,3%'le,     
tingituna
äritegevuse rahavoos ülalkirjeldatud põhjustest, mis on viinud raha ja
selle
ekvivalentide saldo vähenemiseni. Samaaegselt on puhtalt omakapitali
kasvu
arvelt suurenenud 62,8% investeeritud kapitali maht, luues rahavoo   
    
normaliseerudes võimaluse vajadusel kaasata täiendavaid vahendeid   
     
võlainstrumentide näol.                       
      

Andri Hõbemägi                         
        
AS Eesti Ehitus                        
         
Tel: 6400 450                        
          
E-post: eestiehitus@eestiehitus.ee
 


ee vahearuanne 200703.pdf