English Estonian
Avaldatud: 2022-05-02 07:51:56 CEST
Hepsor
Korralise üldkoosoleku kutse

Hepsor AS-i korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Hepsor AS-i (registrikood 12099216; aadress Järvevana 7b, 10112 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku kolmapäeval, 25. mail 2022, kell 11:00 L’Embitu Hotelli konverentsikeskuses aadressil Lembitu 12, Tallinn. Korralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 25.05.2022 kell 10.30 koosoleku toimumiskohas. Palume aktsionäridel saabuda varuga, arvestades koosolekul osalejate registreerimisele kuluvat aega.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 18. mail 2022 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Elektroonilise hääletamise kord ja tähtaeg

Aktsionärid, kes füüsiliselt koosolekul osaleda ei soovi, saavad hääletada enne koosoleku toimumist elektrooniliselt. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäril täita hääletussedel, mis on kättesaadav Hepsor AS-i kodulehel (hepsor.ee/ettevottest/uhingujuhtimine/aktsionaride-uldkoosolek/hepsor-as-korralise-uldkoosoleku-kokkukutsumise-teade/). Täidetud hääletussedel tuleb digitaalselt allkirjastada ning saata e-kirjaga aadressil investor@hepsor.ee hiljemalt 24. mail 2022 kella 16:00-ks.

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud hääletamiseks

  1. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

  • Kinnitada Hepsor AS-i 2021. aasta majandusaasta aruanne.
  1. Kasumi jaotamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

  • Katta 31.12.2021 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 22 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Üldkoosolekuga seotud teabe avaldamine

Üldkoosolekuga seotud teave (käesolev üldkoosoleku kokkukutsumise teade; majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek; juhatuse, nõukogu, aktsionäride ja audiitori esitatud otsuste eelnõud ja aktsionäride esitatud põhjendused päevakorrapunktide kohta; aktsiate ja aktsiatega seotud hääleõiguste koguarv üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamise päeval; blanketid, mida tuleb kasutada volituse alusel hääletamiseks ja enne koosolekut elektrooniliselt hääletamiseks) on kättesaadav Hepsor AS-i kodulehel aadressil hepsor.ee/ettevottest/uhingujuhtimine/aktsionaride-uldkoosolek/hepsor-as-korralise-uldkoosoleku-kokkukutsumise-teade/. Viidatud aadressil on võimalik tutvuda ka muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, samuti leiab sealt teabe Äriseadustiku §-s 287, § 293 lg-s 2 ja lg-s 21 ning § 2931 lg-s 4 toodud aktsionäride õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil investor@hepsor.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse Hepsor AS-i koduleheküljel.

Teave üldkoosolekul esindaja kaudu osalemise ja volituse tagasivõtmisest teatamise korra kohta

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume sellest Hepsor AS-i informeerida hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust e-posti aadressil investor@hepsor.ee. Samale e-posti aadressile palume hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust edastada ka need volikirjad, mis aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud. Volituse tagasivõtmise korral palume saata vastavasisuline aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud teade hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust e-posti aadressile investor@hepsor.ee.

Üldkoosolekul osalejate registreerimine

Registreerimiseks palume aktsionäril kaasa võtta isikut tõendav dokument (nt pass või ID kaart). Lisaks isikut tõendavale dokumendile palume aktsionäri esindajal kaasa võtta lihtkirjaliku volikirja esitamise korral selle originaal.

Lisaks isikut tõendavale dokumendile palume välismaiste äriühingute esindajatel esindusõiguse tõendamiseks kaasa võtta apostillitud väljavõte selle riigi äriregistrist, kus välismaine äriühing on registreeritud. Äriregistri väljavõte ei tohi olla hilisema kuupäevaga kui kolm kuud enne korralise üldkoosoleku toimumist. Juhul kui äriregistri väljavõttelt ei ole isiku esindusõigus välja loetav, palume esindusõiguse kontrollimiseks esitada ka välismaise äriühingu apostillitud põhikiri. Apostilli nõue ei kehti juhul, kui vastav väljavõte ja põhikiri on notari poolt kinnitatud Prantsusmaal, Belgias, Taanis, Iirimaal, Itaalias, Lätis, Leedus, Poolas, Ukrainas või Vene Föderatsioonis.

***

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on üks kiiremini kasvavaid elu- ja ärikondliku kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis. Kümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 1400 kodu ja 23 000 m2 äripinna. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 26 arendusprojekti kogupindalaga 177 000 m2.