English Estonian
Avaldatud: 2010-08-11 10:20:11 CEST
Nordecon
Poolaastaaruanne
2010 II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)
Kontserni strateegia ja eesmärgid 
                      
 
Muudatusvajadused kontserni strateegias                  
  
Kontserni arengustrateegia aastateks 2009-2013 tugines eeldusele, et
ehitusturgu
ootab lähiaastatel ees mahtude langus, hinnasurve teenuse
lõpphinnale,     
konkurentsi kasv ja hilisem turu konsolideerumine.
Lisaks ohtudele nähti    
nimetatud mõjudes ka võimalusi, mis aitaks kaasa
Kontserni positsiooni     
tugevdamisele ja samuti laienemisele
rahvusvaheliselt. Üleilmse finantskriisi ja
sellest ajendatud majanduslanguse
negatiivsed mõjud 2009. aastal olid      
tegutsemisturgudele ja
Kontserni finantstulemustele aga prognoositust oluliselt 
suuremad.
     
                               
Praeguseks on
muuhulgas peatatud tütarettevõtte Nordecon Statyba UAB tegevus  
Leedus ning
2010. aasta alguses müüdi kehvade majandustulemuste tõttu Lätis  

äritegevust korraldanud Nordecon Infra SIA. Ukrainas on viimase poolteise
aasta 
jooksul kogu hoonete ehitusturg praktiliselt seiskunud ja seetõttu ka
kohaliku 
tütarettevõte Eurocon Ukraine TOV tegevuskulusid ja personali
oluliselt     
vähendatud. 2010. aasta I poolaasta seisuga toimub
ligikaudu 95% Kontserni   
tegevusest Eestis.
              
                 
Nordecon International AS juhatus tegi
juulis 2010 nõukogule ettepaneku     
korrigeerida olemasolevat
arengustrateegiat kuna ühe strateegilise põhieesmärgi 
(jätkuv
rahvusvahelistumine) saavutamine ja strateegilise lõppeesmärgi     

saavutamine aastaks 2013 on muutunud ebarealistlikuks.
           
  
Kontserni juhatuse hinnangul on muudatuste sisseviimine vajalik
olukorras, kus: 
- 2010. aastal jätkub ehitusturu langus tervikuna nii Balti
riikides kui ka 
Ukrainas;                          
         
- Majanduskasv Balti riikides jääb lähiaastatel
tagasihoidlikuks ning
ehitusturu elavnemist ei saa loota enne 2012.aastat; 
-
Ehitusturul valitsevad üksnes vähempakkumisele tuginevad avaliku
sektori
hanked, mis ei võimalda tagada ehitusettevõtete tegutsemist
tööstusharu
ajalooliste keskmiste kasumimarginaalidega; 
- Sisendhindade
langus on asendunud tõusutrendiga ja lähiaastatel hakkab
ilmseks saama
langevate hindade juures võetud riskide/kahjumite ulatuse mõju

ehitussektorile.                               
 

Kontserni muudetud strateegiline tegevuskava aastateks 2010-2012     
   
Juhatuse hinnangul tuleb Kontsernil järgmisel paaril aastal keskenduda
eelkõige 
oma äritegevusele põhiturul Eestis, kus ollakse esindatud pea
kõikides ehituse 
alamsegmentides ning omatakse pikaajalist kogemust.
Väliskeskkonna muudatustega 
kohanemiseks tuleb jätkata Kontserni planeeritud
tegevusi töö ümberkorraldamise 
osas, tegeleda jätkuvalt kasumlikkuse
saavutamiseks kulude aktiivse juhtimisega 
ja luua võimalused
ehitusturukasvufaasi edukaks sisenemiseks (sh välisturgudel).

Juhatuse
ettepaneku kohaselt keskendutakse eelnimetatud muudatustele ja    

eesmärkide saavutamisel aastatele 2010-2012. Seega on Kontsern oma      
 
strateegilises tegevuskavas võtnud hetkel lühemaajalise vaate võrreldes  
  
varasemaga (vt perioodi 2009-2013 strateegia ülevaadet 2009 majandusaasta
   
aruandest). Lähema kolme aasta strateegiline tegevuskava peab toetama
Kontserni 
läbimist ehitusturu madalseisust ning valmistama ette kaasaminekuks
täna    
eeldatava majanduskasvuga aastast 2012.             
       

Kontserni 2009-2013 strateegia lõppeesmärgiks oli „Aastaks
2013 kiireima    
käibekasvuga noteeritud ehituskontsern Põhja- ja
Baltimaade börsidel“.     
Lähiaastatel ei ole Kontserni prioriteediks
käibe kasv kuna sellega kaasneks  
põhjendamatute riskide võtmine
ehitusturule ebaloomulikult madalate marginaalide
juures.           
                          

Nordecon International
AS juhatus on juulis 2010 esitanud nõukogule kaalumiseks 
ja kinnitamiseks
Kontserni strateegia muudatused aastateks 2010-2012. Nõukogu  
teeb
ettepanekute suhtes lõpliku otsuse kolmanda kvartali esimeses pooles.   


Juhatuse ettepanek nõukogule strateegia muutuste osas perioodiks 2010-2012 
  
- Viiakse lõpule 2009 alustatud olulised muudatused kontserni struktuuris
ning 
juhtimises eesmärgiga tagada kasumlik ja kiire kasv turu tõusufaasis  
    
Lätis, Leedus ja Valgevenes tegutsetakse projektipõhiselt eeldusel, et
see on  
kasumlik                              
      
- Ukrainas jätkatakse 2010 aastal senise strateegia alusel hoonete
valdkonnas
ja edaspidise osas langetatakse otsus tulenevalt riigi
majandusolukorrast
hiljemalt I kvartalis 2011               
-
Tagatakse valmisolek taaskäivitada aktiivsem tegevus peatöövõtjana senistel

välisturgudel niipea, kui ehitusturu seis on muutunud piisavalt toetavaks  
 
- Sisenemine töövõtjana betoonitööde turule Soomes läbi
tütarettevõtte
toetamaks valdkonna jätkuvat arengut 
- Olla 2012 aasta lõpuks
juhtiv ehituskontsern Eestis, mille mahust pool tuleb 
rajatiste ja pool
hoonete valdkonnast                      

Aastate
2010-2012 strateegilise tegevuskava juhtmotiiviks on - „Reageerida   

paindlikult ja kiiresti turu muutustele ning siseneda edukalt järgmisse   
 
majanduskasvu perioodi“                          
  


Toimunud muudatused Kontserni äritegevuses I poolaastal 2010     
     

Toimunud muudatused äritegevuses Eestis             
       
Kontserni äritegevuses Eestis ei ole 2010. aasta I poolaastal
toimunud olulisi 
muudatusi võrreldes 2009. aasta lõpuga. Selleks hetkeks
olid läbi viidud kõik  
peamised planeeritud Kontsern ümberstruktureerimisega
seotud toimingud. 2010.  
aasta algusest toimub põhitegevus läbi kahe,
vastavalt hoonete ja rajatiste   
ehitamisele spetsialiseerunud,
alamkontserni - Nordecon Ehitus ja Nordecon   
Infra. Kontserni emaettevõte
Nordecon International toimib eelkõige       
valdusettevõttena,
Kontserni strateegilise juhtimise ja kontsernisiseste    
tugiteenuste
osutamisega.                            

Toimunud
muudatused äritegevuses välisturgudel                 
Läti 
                                    

Kontsern sisenes Läti turule 2007. aasta alguses, kui läbi OÜ Kaurits
soetamise 
saadi osalus Lätis registreeritud sidusettevõttes SIA Abagars
(hilisemalt    
Nordecon Infra SIA). Hilisemate huvide konfliktide
vältimiseks soetas Kontsern 
enamusosaluse Lätis registreeritud ettevõttes
2008. aasta mais. Ettevõtte    
põhiliseks tegevusalaks oli vee- ja
kanalisatsioonitrasside ehitamine. Ärimaht 
Lätis kasvas kiiresti ning
ettevõte teostas mitmeid olulise suurusega avaliku  
sektori projekte. Paraku
kaasnes ettevõtte liiga kiire kasvuga ka tegevusriskide
suurenemine ning
viimane asjaolu koosmõjus majanduskeskkonna drastilise     
muutusega
muutis ettevõtte tegevuse 2009. aasta II poolaastaks kahjumlikuks.  
Läti
majanduse üldine halvenemine tõi kaasa probleemid raha laekumisel     

projektidest, kus muuhulgas olid osapoolteks ka riigi või kohaliku      
 
omavalitsusega seotud tellijad. 
                     
   
Nordecon International AS juhatus otsustas veebruaris 2010 müüa kogu
56% suuruse
osaluse lähiaastatel ettenähtavalt kahjumlikult tegutsevas Läti
ettevõttes   
Nordecon Infra SIA. Osa müüdi eraisikust vähemusaktsionärile.
Peale tehingut ei 
oma Kontsern osalust üheski Lätis registreeritud
ettevõttes. Tehingu      
finantsarvestuslikku mõju on täpsemalt
kirjeldatud vahearuande Lisas 4.     
Kontsern jätkab lähiaastatel
äritegevust Lätis projektipõhiselt läbi Eesti   
tütarettevõtete, tehes
seda vajadusel koos partneritega. Projektipõhise töö   
jätkumise eelduseks
on kasumlike projektide olemasolu.             

Valgevene   
                                
Kontsern on
sõlminud ühe Soome toiduainetetööstuse ettevõttega lepingu viimasele
kuuluva,
Valgevenes asuva, tehasehoone ehitamiseks. Kontsern teostab töid läbi 

Valgevenes registreeritud ettevõtte Eurocon Stroi IOOO. Kontserni 100%
suuruse 
osalusega ettevõtte asutamistoimingud jõudsid lõpule 2010. aasta
jaanuaris.   
Valgevene turul on Kontsern tegutsev hetkel ainult mainitud
projekti raames.  
Sarnase strateegiaga sisenes Kontsern Ukraina turule üle
kaheteistkümne aasta  
tagasi, kus eelistatud olid projektid, mille tellijaks
Põhjamaades- või     
Baltikumis tegutsevad tuntud ettevõtted. Kontsern ei
ole hetkel läbirääkimistes 
muude projektide alustamiseks ning Kontserni
arengustrateegia kohaselt ei ole  
Valgevene turule sisenemine olulises mahus
2010. aastal prioriteediks.     
Käesolevat aastat ning antud projekti
läbiviimist kasutatakse turu       
tundmaõppimiseks ning hilisemateks
analüüsideks.                

Ukraina            
                         
Kontserni äritegevuses
Ukrainas ei ole toimunud olulisi muudatusi võrreldes   
2009. aasta lõpuga. 
                              

Soome      
                                
Kontserni
tütarettevõte Nordecon Betoon OÜ on alates 2009. aasta lõpust otsinud

aktiivselt otsinud võimalusi teha töövõtu korras betoonitöid Soomes. 2010.
aasta
esimeses pooles soetati selleks kontsernisisese tehinguga Soomes
registreeritud 
tütarettevõte Estcon Oy. Nimetatud tegevuse läbi on Kontsern
toetamas      
betoonitööde valdkonna jätkuvat arengut.         
           


Kontserni struktuur ja toimunud muudatused     
              

Olulisemad muudatused Kontserni struktuuris I
poolaastal 2010          
Nordecon International           
                  
Jaanuaris lõpetati toimingud, mille
kohaselt Nordecon International AS koos   
Nordecon Ehitus AS-ga asutas
Valgevenes ettevõtte Eurocon Stroi IOOO. Asutajate 
osalused ettevõttes on
vastavalt 70% ja 30%. Ettevõte asutati projektipõhise  
ehituslepingu
teostamiseks. Kuna Valgevene on Kontserni üks potentsiaalne    
sihtturg
siis vastavalt strateegiale kuulub enamusosalus nimetatud       

tütarettevõttes Kontserni emaettevõttele.                  
 

Veebruaris müüs Nordecon International AS oma 56%-lise osaluse Läti   
   
tütarettevõttes Nordecon Infra SIA koos selle tütarettevõtetega.
Ettevõtte müüdi
kontsernivälisele senisele vähemusaktsionärile. Peale tehingut
ei oma Kontsern 
osalust üheski Lätis registreeritud ettevõttes.       
          
Aprillis müüs Nordecon International AS kontsernisisese
tehinguga 100% oma   
Soomes registreeritud tütarettevõtte Estcon OY
aktsiatest Kontserni ettevõttele 
Nordecon Betoon OÜ. Nordecon Betoon OÜ
hakkab läbi tütarettevõtte teostama   
Soomes betoonitöid. Kuna Soome ei
ole Kontserni üks sihtturge siis, välismaise 
tütarettevõtte müümine
emaettevõtte alt ei ole vastuolus üldise osaluste omamise
strateegiaga.    
                              

Nordecon Infra
AS                                
Aprillis
asutas Nordecon Infra AS koos kaasinvestoriga ettevõtte OÜ Pigipada. 

Nordecon Infra AS tasus 24% suuruse osa eest rahalise sissemaksega 9,6 tuhat 
 
krooni (0,6 tuhat eurot). OÜ Pigipada hakkab tegelema bituumenemulsiooni  
  
tootmisega. Bilansijärgselt on Nordecon Infra AS oma osalust ettevõttes 
   
suurendanud 49%-ni (vt „Bilansipäeva järgsed muudatused Kontserni
struktuuris“).
OÜ-s Pigipada ei toimu hetkel majandustegevust.        
        

Eston Ehitus                        
          
Märtsis asutas AS Eston Ehitus tütarettevõtte OÜ Kaasa
Vara. Osaühingu     
osakapital on 40 tuhat krooni (3 tuhat eurot).
Ettevõttes ei toimu hetkel    
äritegevust. Ettevõte on asutatud AS Eston
Ehitus oluliste võlgnike kohta    
kinnitatud saneerimiskavade
teostamiseks.                    

Mais asutas AS Eston
Ehitus koos kaasinvestoriga äriühingu Magasini 29 OÜ. AS  
Eston Ehitus
osalus ettevõttes oli 34%. Osakapitali sissemakseks tasuti 13,6  
tuhat
krooni (0,9 tuhat eurot). Nimetatud ettevõttesse eraldatakse osa OÜ   

Crislivinca (AS-l Eston Ehitus samuti 34% osalus) varast ja kohustustest, mis
on
seotud veel arendamata kinnistuga Tallinnas Magasini tänaval. Bilansipäeva 
  
järgselt on AS Eston Ehitus oma osalust suurendanud 100%-ni. Vt ka
„Bilansipäeva
järgsed muudatused Kontserni struktuuris“.           
        

Eurocon Ukraine TOV                     
          
Märtsis müüs Eurocon Ukraine TOV oma 99% suuruse osaluse
tütarettevõttes    
Bukovina Development TOV. Nimetatud ettevõttes ei
olnud toimunud äritegevust.  
Peale tehingut ei oma Kontsern osalust Bukovina
Development TOV-s.       

Bilansipäeva järgsed muudatused Kontserni
struktuuris              
Nordecon Infra AS           
                    
Nordecon Infra AS suurendas oma 24%
suuruse osaluse OÜ-s Pigipada 49%-ni,    
tasudes selle eest täiendavad
10 tuhat krooni (0,64 tuhat eurot).        

Eston Ehitus       
                           
Augustis viidi lõpule
tehing, mille käigus vahetasid AS Eston Ehitus ja AS EKE 
Invest omavahel
osalused ettevõtetes OÜ Crislivinca ja Magasini 29 OÜ. Enne  

vahetustehingut jagunesid mõlemas ettevõttes osalused AS Eston Ehitus ja AS
EKE 
Invest vahel vastavalt 34% ja 66%. Peale vahetust kuulub AS-le Eston
Ehitus 100%
Magasini 29 OÜ osadest. Osalus OÜ-s Crislivinca puudub. AS EKE
Invest omab peale
tehingut 100% OÜ Crislivinca osadest ja talle ei kuulu
osalust Magasini 29 OÜ-s.
Vt ka vahearuande Lisa 16.             
              


2010. aasta I poolaasta majandustulemuste
kokkuvõte               

Kontserni kasumlikkus        
                     
Nordecon International kontserni
brutokasum 2010. aasta I poolaastal moodustas 
-45,2 miljonit krooni (-2,9
miljonit eurot). Võrreldaval perioodil oli     
brutokasumi suuruseks
84,4 miljonit krooni (5,4 miljonit eurot). Kontserni   
kahjumliku tegevuse
I poolaastal põhjustasid koosmõjus ehitustegevuse sesoonsus,
ebasoodsad
ilmastikumõjud ja hinnangud võimalikele kahjumitele projektidest, mis
võidetud
enne sisendhindade tõusule pöördumist.                

Brutokasumi kujunemise sesoonsust iseloomustab alltoodud tabel:       
 
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
% aastas teenitud   |  I KV |   II KV |  III KV |  IV KV |  Kokku
|
| brutokasumist     |     |      |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
2006         |   10% |    20% |   33% |   37% |   100%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
2007         |   13% |    30% |   26% |   31% |   100%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
2008         |   28% |    38% |   20% |   13% |   100%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
2009         |   27% |    35% |   59% |   -21% |   100%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
Möödunud
talv oli ehitusettevõtetele võrreldes eelmiste aastatega märgatavalt 

raskem. Lumerohkus ja temperatuurikõikumised ei võimaldanud teha töid
suuremal 
osal pooleliolevatel projektidel või alustada ettevalmistustöödega
uutel. Samas 
kandsid ettevõtted töös olevate projektide arvust ja tööde
seiskumisest     
sõltumata põhitegevusega seotud püsikulusid. Teisalt
mõjutas pikk ning lumerohke
talv oluliselt teehooldusega tegelevaid
ettevõtteid, kelle töömahust valdav   
enamus langeb nimelt mainitud
perioodi. Fikseeritud hooldushindadega lepingute 
täitmine osutus käesoleva
aasta I kvartalis selgelt kahjumlikuks, kuna reaalsed 
lumekoristus- ja
jäätõrjetööd teedel osutusid tavapärasest töömahukamaks ning 

aeganõudvamaks.
                              
  
Jättes kõrvale sesoonsed mõjud, on jätkunud ärikeskkonna märkimisväärsest
   
halvenemisest tingitud brutokasumlikkuse vähenemine. Ehitusturul
pakutavate   
tööde mahtude järsu kukkumisega suurenenud konkurents viis
ehitusteenuse hinna 
kiire (ja kohati jätkuva) languseni, millel ei olnud
alati otsest seost     
sisendite hinnalangusega. Pikaajaliste
ehituslepingute puhul kaasneb sellega  
seoses risk, et leping osutub selle
täitmisel lõpuks kahjumlikuks. Kontserni II 
kvartali brutokahjumi olulisemaks
põhjuseks on osade sõlmitud lepingute     
võimalike kahjumite
kajastamine, mille tekkepõhjustest võib välja tuua oluliste 
toorainete (nt
bituumen, metall, jms), hinnatõusud. Samuti on ammendunud    
võimalused
kasutada ära konkurentsi teravnemist allhankijate käest ostetavate  
teenuste
ja kaupade soetamisel. Vastavalt raamatupidamise arvestuspõhimõtetele 
tuleb
võimalikud kahjumid kajastada koheselt täies ulatuses. See on koondanud 

kahjumi mõju konkreetsele kvartalile kuigi tööd projektidega iseenesest
jätkuvad
ka järgmistes perioodides. Arvestades nimetatud kahjumite
kajastamist, peaks  
Kontserni brutokasumlikkus II poolaastal juhtkonna
hinnangul hakkama paranema, 
kuid see ei tarvitse viia veel aastat tervikuna
kasumisse.
           
Kontserni üldhalduskulud moodustasid I
poolaastal 35,6 miljonit krooni (2,3   
miljonit eurot). Võrreldes eelmise
aasta I poolaastaga on Kontsern vähendanud  
oma üldhalduskulusid 46%. I
poolaasta seisuga moodustas üldkulude osakaal    
müügitulust 6,1% (2009 I
poolaasta: 5,3%). Juhtkonna hinnangul peaks      
konkreetsete kulude
kokkuhoiumeetmete rakendamine Kontserni üldhalduskulusid  
aastas kokku
vähendama mullusega võrreldes vähemalt ligi kolmandiku võrra. See 
omakorda
tagab aasta baasil üldkulude suurusjärgu juhtkonna poolt eesmärgistatud
5%
tasemel müügitulust.
                            

Eelnevast tulenevalt kujunes Kontserni ärikasumiks esimeses poolaastas -85,6 
 
miljonit krooni (-5,5 miljonit eurot) (2009 I poolaasta: 5,2 miljonit
krooni/0,3
miljonit eurot).
                         
       
Kontserni puhaskasumiks kujunes -65,3 miljonit krooni (-4,2
miljonit eurot).  
Ärikahjumit vähendas teenitud ühekordne finantstulu
seoses kahjumliku Läti   
äritegevuse müügiga (vt täpsemalt vahearuande
Lisa 4). Kontserni emaettevõtte  
Nordecon International AS aktsionäride
puhaskasumiks kujunes -59,3 miljonit   
krooni (-3,8 miljonit eurot).    
                      

Kontserni rahavood       
                        
2010. aasta I poolaasta
äritegevuse netorahavoog oli 10,8 miljonit krooni (0,7 
miljonit eurot), mis
on märgatavalt parem aastatagusest negatiivsest rahavoost 
-57,1 miljonit
krooni (-3,7 miljonit eurot). Positiivse laekumiseni viis    
eelkõige nii
tõhus töö lepingupartneritega juba teostatud tööde eest tasumisel 
kui ka
tarnijatega maksetähtaegade pikendamisel vastavalt turutingimustele,  

projektipreemiate maksete vähenemised töötajatele (teenitud brutokasum ei  
 
võimaldanud preemiat maksta), aga ka 2009. aastal alustatud projektide   
  
maksetähtaegade lükkumine käesolevasse aastasse (nt riigieelarvelised
asutused).
Samal ajal on klientide lepingulised maksetähtajad (eriti avaliku
sektori    
projektide osas) pikenenud ning üldisest majandusolukorrast
tingituna esineb  
laekumistel ka märkimisväärseid viivitusi, mis ületavad
kokkulepitud      
maksetähtaegasid. Positiivse äritegevuse rahavoo
säilitamine sõltub nii     
Kontserni kohanemisvõimest ärikeskkonnaga kui
ka jätkuvast tõhusast       
tegevuskulude kokkuhoiust.         
                  

Investeerimistegevuse rahavoog 2010.
aasta I kvartalis oli 7,2 miljonit krooni 
(0,5 miljonit eurot), kui
võrreldaval perioodil moodustas raha väljaminek -41,1 
miljonit krooni (-2,6
miljonit eurot). Investeerimistegevuse väljaminekutest  
olulise osa (-9,9
miljonit krooni/-0,6 miljonit eurot) moodustas raha väljaminek
seoses
tütarettevõte Nordecon Infra SIA müügiga ja konsolideerimise lõpetamisega
(vt
vahearuande Lisa 4). Olulise osa sissetulekutest moodustas põhivara ja   

kinnisvarainvesteeringute müügist laekunud 16,0 miljonit krooni (1,0 miljonit
 
eurot).                                  
  

Finantseerimistegevuse rahavoog oli -79,6 miljonit krooni (-5,1
miljonit eurot).
Võrreldaval perioodil oli vastav näitaja -39,9 miljonit
krooni (-2,6 miljonit  
eurot). Finantseerimistegevuse struktuurimuutuse on
põhjustanud võõrkapitali  
märksa vähesem kaasamine ning olemasolevate
laenukohustuste tähtaegse täitmisega
seotud tagasimaksed.           
                   

Olulisemad suhtarvud ja näitajad   
                     
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Suhtarv / näitaja       | 6k 2010 | 6k 2009 |  6k 2008 |   2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kaalutud keskmine aktsiate   |  30 756 |  30 756 |  30 756 |  30 756
|
| arv, tk (1)          |   728 |   728 |    728 |   
728
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS), |  -1,93 |   0,69 |   3,39 |   -1,49
|
| krooni             |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS), |  -0,12 |   0,04 |   0,22 |   -0,09
|
| eurot             |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu kasv         |  -52,2% |  -34,5% |   23,1% |  -37,5%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Keskmine töötajate arv     |   797 |  1 187 |   1 209 |   1 128
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu töötaja kohta, tuhat |   734 |  1 032 |   1 547 |   2 144
|
| krooni             |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu töötaja kohta, tuhat |    47 |    66 |    99 |    137
|
| eurot             |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tööjõukulude määr müügitulust, |  18,6% |  15,4% |   12,4% |   15,0%
|
| %               |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulude määr      |   6,1% |   5,3% |   5,0% |   5,2%
|
| müügitulust, %         |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
EBITDA, tuhat krooni (2)    | -58 170 |  41 125 |  179 579 |   4 308
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
EBITDA, tuhat eurot (2)    |  -3 718 |  2 628 |  11 477 |    275
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
EBITDA määr müügitulust, %   |  -9,9% |   3,4% |   9,6% |   0,2%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasumi määr müügitulust, |  -7,7% |   6,9% |   12,8% |   5,6%
|
| %               |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasumi määr müügitulust, % |  -14,6% |   0,4% |   7,8% |   -5,2%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasumi määr ilma varamüügi |  -14,6% |   0,3% |   7,6% |   -5,4%
|
| kasumita, %          |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasumi määr müügitulust, |  -11,2% |   0,4% |   5,9% |   -3,7%
|
| %               |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Investeeritud kapitali     |  -5,0% |   1,9% |   11,7% |   -4,1%
|
| tootlus, %           |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vara tootlus, %        |  -4,7% |   0,2% |   6,3% |   -6,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Omakapitali tootlus, %     |  -9,6% |   0,6% |   13,7% |  -11,4%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Omakapitali osakaal, %     |  38,2% |  35,8% |   33,0% |   37,1%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantsvõimendus        |  25,2% |  31,7% |   27,4% |   26,4%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajaliste kohustuste    |   1,53 |   1,36 |   1,45 |   1,47
|
| kattekordaja          |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                | 30.06.20 | 30.06.20 | 30.06.200 | 31.12.200
|
|                |    10 |    09 |     8 |    
9
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata   | 1 399 433| 1 568 004| 3 196 937 | 1 530 661
|
| tööde mahud, tuhat krooni   |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata   |  89 440 | 100 214 |  204 322 |  97 827
|
| tööde mahud, tuhat eurot    |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
(1)
kaalutud keskmiseks aktsiate arvuks on võrreldavuse tagamiseks loetud
aktsiate

arv pärast fondiemissioone                          
 
(2) EBITDA arvutamisel on lisaks kulumile loetud mitterahaliseks kuluks ka
alla 
hinnatud firmaväärtused.                        
   
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) =   | Investeeritud kapitali tootlus =   
|
| Emaettevõtte aktsionäride osa    | (Kasum enne tulumaksustamist +   
 |
| puhaskasumist/Kaalutud keskmine   | intressikulud) / Perioodi
keskmine  |
| aktsiate arv             | (intressi kandvad
kohustused +    |
| Müügitulu töötaja kohta = Müügitulu | omakapital)  
           |
| / Keskmine töötajate arv       | Vara tootlus
= Ärikasum / Perioodi  |
| Tööjõukulude määr müügitulust =   | keskmine
vara kokku          |
| Tööjõukulud / Müügitulu       |
Omakapitali tootlus = Aruandeperioodi |
| Üldhalduskulude osakaal müügitulust 
| puhaskasum / Perioodi keskmine    |
| = Üldhalduskulud / müügitulu   
 | omakapital kokku           |
| EBITDA = Ärikasum + Kulum    
  | Omakapitali osakaal = Omakapital   |
| EBITDA määr müügitulust =
EBITDA /  | kokku / Kohustused ja omakapital   |
| Müügitulu       
       | kokku                 |
| Brutokasumi määr
müügitulust =    | Finantsvõimendus = (Intressikandvad  |
| Brutokasum /
Müügitulu        | kohustused - raha ja raha       |
| Ärikasumi
määr müügitulust =     | ekvivalendid) / (Intressikandvad   |
|
Ärikasum / Müügitulu         | kohustused + omakapital)       
|
| Ärikasumi määr ilma varamüügi    | Lühiajaliste kohustuste
kattekordaja |
| kasumita = (Ärikasum - põhivara   | = Käibevara kokku /
Lühiajalised   |
| müügikasum - kinnisvara müügikasum) | kohustused kokku 
          |
| / Müügitulu             |        
           |
| Puhaskasumi määr müügitulust =    |       
            |
| Aruandeperioodi puhaskasum /     |      
             |
| Müügitulu              |     
              
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Majandustegevus
geograafiliste turgude lõikes                  
Kontserni
poolt väljaspool Eestit teenitud müügitulu moodustas 2010. aasta I  

poolaastal ligikaudu 6% kogu müügitulust. Samal perioodil aasta tagasi oli  
 
välisturgude osakaal ligikaudu 16%. Vähenemine tuleneb Kontserni otsusest
müüa 
äritegevus Lätis 2010. aastal (vt ka tegevusaruande peatükki „Toimunud 
    
muudatused Kontserni äritegevuses I poolaastal 2010“). Samuti puudub
võrreldes 
eelmise perioodiga Kontsernil müügitulu Leedust. Kontserni
müügitulu osakaal  
Ukrainas on mõnevõrra kasvanud, kuid seda siiski
peamiselt Eesti tegevusmahtude 
vähenemise arvelt. Kontserni nägemust
edasisest äritegevusest Läti, Leedu ja  
Ukraina turul on selgitatud
tegevusaruande peatükis „Väljavaated Kontserni   
tegutsemisturgudele“.  
                           
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
           |  6k 2010 |   6k 2009 |   6k 2008 |    2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Eesti         |    94% |     84% |     80% |     86%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ukraina        |     6% |     2% |     15% |     3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Leedu         |     0% |     1% |     2% |     0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Läti         |     0% |     13% |     3% |     11%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
Aruandeperioodil
alustas Kontsern projektipõhise ehituslepingu täitmist     
Valgevenes,
kuid müügitulu sealt ei olnud perioodil oluline. Tööd jätkuvad II 

poolaastal. Samuti ei ületa protsendikünnist hetkel teostatavad
betoneerimistööd
Soomes.
                          
          
Müügitulu hajutamine erinevate geograafiliste segmentide
vahel on olnud     
Kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille
abil hajutada riske, mis  
tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele
turule. Ehkki välisturgude osakaalu
kasvatamine on Kontserni üks strateegilisi
lähtekohti pikemas perspektiivis,  
keskendutakse lähiajal suuresti Eesti
turule ning võimaluste ärakasutamisele  
keskkonnas, mida tuntakse hästi ja
kus teadaolevaid tururiske võrreldes teiste 
riikidega vähem.        
                        


Majandustegevus 2010.
aasta I poolaastal tegevusvaldkondade lõikes       

Nordecon
International kontsern on keskendunud hoonete ja rajatiste ehituse  

projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Kontsern tegutseb muuhulgas äri- ja   
 
tööstushoonete ehitamise, teedeehituse ja -hoolduse, keskkonnaehituse,   
  
betoonitööde ja kinnisvaraarenduse vallas. 
              
    
Kontserni müügitulu 2010. aasta I poolaastal oli 585,2 miljonit
krooni (37,4  
miljonit eurot). Võrreldes eelmise perioodiga, mil vastav
näitaja oli 1 225,1  
miljonit krooni (78,3 miljonit eurot), on müügitulu
vähenenud 52%. Müügitulu  
vähenemist on mõjutanud eelkõige ehitusturul
toimunud nõudluse oluline     
vähenemine kõikidel Kontserni
tegutsemisturgudel. Märgatav mõju on ka poolaasta 
I kvartali lumerohkel ja
külmal talvel. Ilmastikutingimuste tõttu kannatas   
eelkõige rajatiste
segment, kus enamus töid toimub välistingimustes. Samuti   
mõjutas
müügitulu absoluutnumbrit jätkuvalt konkurentsisurvest tulenenud    

ehitushindade alanemine.
                          
  
Kontserni üheks eesmärgiks on hoida ärisegmentide (hooned ja rajatised) 
   
esindatus müügitulus tasakaalustatuna, kuna see võimaldab hajutada
riske ja   
tagada paremad võimalused ehitustegevuseks ka raskemates
turutingimustes, kus  
mõnda ärisegmenti on tabanud tegevusmahtude langus.
Arvestades hinnanguid    
korterite nõudlusele, jääb ka järgnevatel
aastatel korterelamute ehitamise   
osakaal kogumüügist strateegiliselt
määratud 20% piiresse.           

Segmentide müügitulu      
                        
I poolaasta lõpuks ületas
Kontserni rajatiste müügitulu hoonete oma. Arvestades,
et ehitusturul on juba
pikemat aega olnud suurem osa pakkumistest rajatiste   
valdkonnas (eelkõige
riigi ja EL fondide toel ehitatavad projektid) ja Kontserni
teostamata tööde
portfellis kuulub rajatiste segmendile ligikaudu 2/3, on    
tegemist on
ootuspärase arenguga. Kontserni juhtkonna hinnangul kasvab rajatiste
segmendi
osakaal II poolaastal tõenäoliselt veelgi. 
              

Seisuga 30.06.2010 moodustas hoonete ja rajatiste segmentide müügitulu kokku 
 
vastavalt 273,0 ja 305,0 miljonit krooni (17,4 ja 19,5 miljonit eurot).
Aasta  
tagasi olid vastavad näitajad 600,8 ja 616,4 miljonit krooni (38,4 ja
39,4   
miljonit eurot).                          
      
Müügitulu jaotus segmentides*                  
       
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Ärisegmendid         | 6k 2010 |  6k 2009 |  6k 2008 |   2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Hooned            |   46% |    49% |    72% |    45%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rajatised           |   54% |    51% |    28% |    55%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
*
Tulenevalt rahvusvahelise finantsaruandluse standardi IFRS 8         

„Tegevussegmendid“ jõustumisega on Kontsern muutnud raamatupidamisaruandes  
 
segmentide käsitlust. Ukraina hoonete segment, mis raamatupidamise
vahearuandes 
on esitatud eraldiseisvalt, kuulub tegevusaruandes hoonete
segmendi koosseisu. 
Tegevusaruande segmendiinfo ei sisalda
raamatupidamisaruande „muud segmendid“  
müügitulu.
            
                       
Segmendisisene müügitulu    
                        
Hoonete segmendi siseselt on
tööde jagunemine oluliselt erinev võrreldes    
aastatagusega. Ka
ajalooliselt väljakujunenud aasta keskmistega on erinevused  
märgatavad.
Peamisi põhjuseid on kaks. Projektide nappus turul sunnib     

ettevõtteid konkureerima kõikides valdkondades ning lepinguid sõlmitakse   
 
võrreldes tehtud pakkumiste arvuga vähe. Selline olukord ei võimalda
keskenduda 
konkreetsele tegevusalale. Teiseks oluliseks mõjutajaks on üldine 
       
majanduskeskkond. Eraettevõtete investeeringud tööstus- ja
ärihoonetesse on   
viimasel aastal olnud pea olematud. Samas on peamiselt
kohalike omavalitsuste  
investeeringud koolide, lasteaedade ja avaliku ruumi
ehitistesse suurenenud.  
Seda ka tänu EL struktuurifondide toetusele.
Tööstushoonete suurt osakaalu   
Kontserni portfellis mõjutab peamiselt
käimasolev Ahtme tipukoormuskatlamaja  
ehitamine. Kontsern ehitab
korterelamuid kontsernivälistele tellijatele kui   
peatöövõtja, mitte
arendaja. I poolaastaga sarnast alamsegmendi tulujaotust on 
oodata ka
ülejäänud aasta osas.		                       
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Müügitulu jaotus hoonete   | 6k 2010 |  6k 2009 |  6k 2008 |   2009
|
| segmendis           |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärihooned           |   26% |    71% |    59% |    66%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tööstus- ja laohooned     |   21% |    11% |    20% |    10%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ühiskondlikud hooned     |   38% |    16% |    13% |    18%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Korterelamud         |   15% |    1% |    8% |    6%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Ootuspäraselt
on I poolaasta lõpuks välja joonistunud rajatiste segmendi    
müügitulu
jaotus, kus pea 2/3 kuulub teedeehituse ja -hooldusega seotud    

tegevustele. Muude rajatiste (peamiselt vee- ja kanalisatsioonitrassid)   
 
ehitamine on valdkond, kus Kontsern on võitnud mitmeid hankeid ning nende 
  
osakaal jääb eeldatavasti suhteliselt suureks ka aruandeperioodi
lõppedes.   
Keskkonnaehituses (nt prügilate sulgemine) on müügitulu
ootuspäraselt samas   
suurusjärgus 2009. aastaga. Vesiehitus, mis sõltub
eelkõige sadamate      
investeerimispoliitikast, on hetkel pea olematu
ning suurenemist ei ole siin II 
poolaastat silmas pidades oodata.      
                 
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Müügitulu jaotus rajatiste  | 6k 2010 |  6k 2009 |  6k 2008 |   2009
|
| segmendis           |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Teedeehitus ja -hooldus    |   65% |    32% |    51% |    49%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Insenerehitus (sh vesiehitus) |    1% |    17% |    26% |    12%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud rajatised        |   26% |    38% |    19% |    31%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Keskkonnaehitus        |    8% |    14% |    4% |    8%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Ehituslepingute
teostamata tööde mahud                     
Kontserni
ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht    
seisuga
30.06.2010 oli 1 399,4 miljonit krooni (89,4 miljonit eurot), mis on 11%
vähem
võrreldes aastataguse 1 568,0 miljoni krooniga (100,2 miljoni euroga).  

Sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde mahtude langus on viimaste
kvartalite 
ajal oluliselt aeglustunud ning saavutanud suhtelise stabiilsuse,
püsides 1 350 
- 1 500 miljoni krooni (86 - 95 miljoni euro) piires.     
        
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
               | 6k 2010 |  6k 2009 |  6k 2008 |   2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata  | 1 399 433| 1 568 004 | 3 196 937 | 1 530 661
|
| tööde mahud, tuhat krooni   |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata  |  89 440 |  100 214 |  204 322 |  97 827
|
| tööde mahud, tuhat eurot   |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
Jätkuvalt
on tööde portfellis suur osakaal rajatiste segmendiga seotud töödel, 
mis
moodustavad 66% (2009 I poolaasta 68%) kogumahust.
             

Portfelli koguväärtus on langenud seoses ehitusturu mahtude vähenemisega.
Samuti
on teostamata tööde absoluutnumbritele mõju avaldanud ehitushindade
jätkuv   
langus võrreldava perioodi suhtes. Olukorras, kus ehitussektori
sisendhindade  
langus on praeguseks paljudes valdkondades peatunud või
pöördunud pigem tõusule,
keskendub Kontserni juhtkond lähiajal senisest rohkem
eelkõige lepinguportfelli 
kasumlikkuse parendamisele, mitte selle suurusele
ja kasvu kiirendamisele.   
Perioodil bilansipäevast (30.06.2010) kuni
käesoleva vahearuande        
avalikustamiseni on Kontserni ettevõtted
sõlminud täiendavalt ehituslepingud  
ligikaudu 95 miljoni krooni väärtuses
(6 miljonit eurot).            


Töötajad
           
                         
Töötajad ja tööjõukulud  
                          
2010. aasta I poolaasta
seisuga töötas Kontserni emaettevõttes ja        
tütarettevõtetes
kokku keskmiselt 797 inimest. Nendest insenertehniline personal
(ITP)
moodustab ligikaudu 360 inimest. Kontserni töötajate arvu olulise    

ühekordse vähenemise tingis Läti tütarettevõtte Nordecon Infra SIA müümine
2010.
aasta I kvartalis. Kokku töötas selles alamkontsernis aastavahetuse
seisuga üle 
160 inimese. Töötajate arv kontsernis on vähenenud lisaks
äriüksuste müümise  
mõjule ka läbi koondamiste ja töölepingute lõpetamiste.
Turuolukorras, kus   
ehitusmahtude vähenemist on oodata terve 2010. aasta
vältel, võib kontserni   
töötajate arv mõnevõrra langeda aasta lõikes
veelgi. Ehitustegevuse sesoonsusest
tulenevalt on II ja III kvartalis oodata
siiski töötajate arvu suurenemist   
seoses tähtajaliste lepingute
sõlmimisega.                   
Töötajate keskmine arv
kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):    
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
          |   6k 2010 |   6k 2009 |   6k 2008 |     2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
ITP         |     362 |     480 |     493 |     467
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Töölised      |     435 |     707 |     716 |     661
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Keskmine kokku   |     797 |    1 187 |    1 209 |    1 128
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
Kontserni
2010. aasta I poolaasta tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid
108,7
miljonit krooni (6,9 miljonit eurot), mis on 42% vähem kui eelmise    

majandusaasta võrreldavas perioodis, millal tööjõukulud olid kokku 188,4   
 
miljonit krooni (12,0 miljonit eurot).
                  
   
Tööjõukulude vähenemine on tingitud nii Kontserni töötajate
koondamisest ja   
üldarvu alanemisest kui ka põhipalkade vähendamisest
võrreldes eelmise     
perioodiga. Kontserni ettevõtetes viidi 2009.
aastal jooksul läbi töötajate   
töötasude vähendamine, sh ITP töötasude
osas keskmiselt 15%. Samuti on vähenenud
projektpersonali töötasude osana
arvestatavad tulemustasud, mis on otseselt   
sõltuvad ehitusprojektide
kasumlikkusest.
                    
Nordecon
International AS nõukogu liikmetele on 2010. aasta I poolaastal    

arvestatud tasusid koos sotsiaalmaksuga 783 tuhat krooni (50 tuhat eurot).  
 
Eelmisel aastal oli vastav näitaja 718 tuhat krooni (46 tuhat eurot).
Nordecon 
International AS juhatuse liikmetele on 2010. aasta I poolaastas
arvestatud   
tasusid ja preemiahüvitisi koos sotsiaalmaksuga 1 128 tuhat
krooni (72 tuhat  
eurot). Võrreldaval perioodil 2009. arvestati tasusid 1
674 tuhat krooni (107  
tuhat eurot). Juhatusele arvestatud töötasud on
vähenenud, kuna võrreldaval   
perioodil töötas ettevõtte juhatuses kolm
liiget praeguse kahe asemel.     


Väljavaated Kontserni
tegutsemisturgudele                    

Eesti      
                               
Eesti
ehitusturgu iseloomustavad 2010. aastal Kontserni juhtkonna hinnangul  

järgmised nähtused:                             
 
- Ehitusturu kogunõudlus on jätkuvalt erakordselt suures
sõltuvuses
riigihangetest ning Euroopa Liidu finantstoel läbiviidavatest
projektidest.
Projektide algatamise edukus on seotud riigi ja kohalike
omavalitsuste
haldussuutlikkusega, mis näitab paranemist võrreldes möödunud
perioodidega.
Siiski ei kompenseeri avaliku sektori toel ehitatavate
projektide nõudluse
jätkumine järsku langust hoonete ehitusturul, kust
endiselt on kadunud enamus
eraettevõtetest ja 
eraisikutest kliente. Nii
prognoosib Kontserni juhtkond, et 2010. aasta lõpuks
on ehitusturu kogumahud
2008. aastaga võrreldes langenud üle 50%.
         
- Elamuehitusele
ja hoonete üldehitamisele spetsialiseerunud ettevõtete hulga 
vähenemine. Seni
üksnes nimetatud valdkonnale keskendunud ettevõtted üritavad  
võimalusel
leida lahendusi paralleelselt teistesse turusegmentidesse      

siirdumiseks (nt rajatiste ehitamine). Selle tulemusel on teravnenud
oluliselt 
konkurents. Kasvanud konkurents on viinud võrreldes varasemate
perioodidega   
järjest suurema hulga ettevõtete saneerimise või
pankrottideni, milline trend  
2010. aastal jätkub. Kontsern ei prognoosi
olulisel määral ettevõtete ühinemisi 
või ülevõtmisi, kuna selleks puudub
kujunenud turuolukorras hetkel laiem    
majanduslik sisu.
       
                        
- Võib eeldada, et 2010.
aastal peatub ehitushindade langus ja oodata võib
nende pöördumist tõusule
võrreldes aastatega 2008-2009. Sellistes tingimustes 
põhjendamatult madala
marginaaliga või alla omahinna sõlmitud pikaajaliste   
lepingute
lõpetamine võib osutuda äärmiselt kahjumlikuks, tuues kaasa     

märgatavaid raskuseid neile ehitusettevõtetele, kes mainitud trendi on    
 
tähelepanuta jätnud või tulenevalt oma keerukast rahavoolisest hetkeseisust
on 
teadlikult mainitud riski pigem eiranud.
                
    
- Pankade jaoks on ehitusturul tegutsevad ettevõtted jagatud
erinevatesse 
riskirühmadesse. Pankadel on endiselt avatud positsioonid
arendusega tegelenud 
ettevõtetele antud kinnisvara- ja investeerimislaenude
näol. Mitmete ettevõtete 
püsimajäämine 2010. aastal sõltub olulises osas ka
pankade riskijuhtimise    
põhimõtetest. Teisalt on pangad informeerinud,
et on taas valmis uuesti alustama
vähesel määral ehitussektori
finantseerimist.
                  
- Ehitusturu
kasvuperioodil toodangumahtusid märkimisväärselt suurendanud

ehitusmaterjalide tootjad kogesid 2009. aastal nõudluse jätkuvat vähenemist 
 
ehitusmaterjalide osas ning tootmisvõimsuse suurendamiseks võetud
kohustuste  
täitmine oli oluliselt raskem. Ehitusmaterjalide hinnalangus on
tänaseks    
peatunud ning 2010. aastal on oodata hindade kasvu.
    
          
- Infrastruktuuriobjektide tähtsustumise kaudu on
senisest olulisemaks 
konkurentsieeliseks spetsiifiline (insenertehniline)
oskusteave, kogemused ning 
referentsid koos vastavate ressursside
olemasoluga.
               
- Mahtude vähenemine ehitusturul
on põhjustanud tööpuuduse jätkuva kasvu
sektori töötajate hulgas. Kaasnenud
tööjõu pakkumise suurenemine aitab
ehitusettevõtetel tööjõukulusid kontrolli
all hoida. 
                       
- Ehitusprojektide
finantseerimise osas on täiendavad nõudmised ehitajapoolsele 
projektide
kaasrahastamisele ehitusperioodil. Samuti on pikenenud lepingulised 

maksetähtajad ning esinevad tähtaegade ületamised. Kokkuvõttes suureneb   
 
ettevõtete likviidsusrisk.                         
  

Läti ja Leedu                             
    
Veebruaris 2010 müüs Kontsern oma osaluse kahjumlikult tegutsevas,
peamiselt  
vee- ja kanalisatsioonivõrke ehitavas, Läti ettevõttes Nordecon
Infra SIA.   
Kontserni hinnangul kestab Läti ehitusturu järsk kohanemine
majanduslanguse   
tingimustes aastatel 2010-2011. Kontsern jätkab
lähiaastatel tegevust Lätis   
projektipõhiselt läbi Eesti tütarettevõtete,
kaasates vajadusel partnereid.   
Projektipõhise töö jätkumine eeldab, et
projekte on võimalik läbi viia     
kasumlikult. See otsus ei muuda
Kontserni strateegilisi eesmärke seoses     
osalemisega Läti ehitusturul
tulevikus läbi kohalikul turul tegutsevate     
tütarettevõtete.
    
                            
Leedu majanduse
viimase aja arengud on sarnased teiste Balti riikide omadega. 

Investeeringute pidurdumine era- ja avalikus sektoris jms tegurid mõjutavad 
 
otseselt ehitusturgu. Äripindade ja korterelamute (Kontserni ettevõte kui 
  
peatöövõtja, mitte arendaja) ehitamise osas on turg järsult kokku
tõmbunud ning 
uute projektide algatamine eraettevõtetest investorite poolt ei
ole lähiajal  
tõenäoline
.                        
          
Eelnevast tulenevalt on Kontsern käesolevaks hetkeks
Leedus tegutseva Nordecon 
Statyba UAB aktiivse tegevuse sisuliselt peatanud
ning jälgib turul toimuvat.  
Tegevuse ajutise peatamisega ei kaasne
Kontsernile olulisi kulusid. Kontserni  
juhtkond ei välista, et Leedus on
tegevus peatatud ka peale 2010. aastat. See  
otsus ei muuda Kontserni
strateegilisi eesmärke seoses osalemisega Leedu    
ehitusturul tulevikus
läbi kohalikul turul tegutsevate tütarettevõtete.     

Ukraina     
                               
Kontsern jätkab
Ukrainas eelkõige kui ehituse peatöövõtu ja projektijuhtimisega 
tegelev
ettevõtte äri- ja tootmishoonete vallas. 2009. aastal oli hoonete   

segmendis turul reaalselt alustatud ehituslepingute hulk oluliselt vähenenud.
 
Selles osas ei ole järsku elavnemist oodata ka 2010. aasta teises pooles.
See  
omakorda tähendab eelkõige vajadust kontrollida rangelt kulusid.    
    
Mahukaid investeeringuid nõudvad tegevused
kinnisvaraarendusprojektiga     
(Kontsernil on osalus hetkel kahes
konserveeritud arendusprojektis) on jätkuvalt
peatatud, et minimeerida riske
ning oodata olukorra selginemist Ukraina ja   
maailma finantsturgudel.
 
                           
Kohaliku ehitusturu
põhilised riskid on seotud riigi- ja omavalitsuse ning   
kohtusüsteemi
nõrga toimimisefektiivsusega, inflatsiooni ja kvaliteetsete   

ehitussisendite kättesaadavusega. Nõudlusele on hetkel suurimat mõju
avaldamas 
tellijate finantsvahendite puudumine ehitustegevuse alustamiseks.
Praeguseks  
hetkeks on 2008. aastal alanud kohaliku valuuta odavnemine
peatunud ning    
Kontserni avatus turust tulenevale valuutariskile
oluliselt vähenenud. Samuti on
tunda poliitilise kliima stabiliseerumist
pärast olulisi presidendivalimisi, mis
võiks olla esimeseks eelduseks ka
üldise majanduskliima paranemisele. See    
omakorda tähendab nii kohalike
kui ka välismaiste eraettevõtete         
investeerimistegevuse
taasalustamist. Nimetatud kliendid moodustavad Kontserni 
tellijatest Ukraina
turul väga suure osa.
                    
Samas on 46
miljoni elanikuga riigi ehitusturg pakkumas siiski võimalusi
edukaks
äritegevuseks ka tulevikus. Peamiseks eduteguriks Kontsernile on
suhteliselt  
vähene konkurents ehituse projektijuhtimisfirmade hulgas
(euroopalike      
juhtimistavade- ja oskustega paindlik ehituse
projektijuhtimisettevõte) suhtena 
normaalselt funktsioneeriva ehitusturu
reaalsetesse vajadustesse. Kontserni   
juhtkond on veendunud, et täna
nähtav kriis Ukraina ehitusturul ja majanduses  
tervikuna korrigeerib
oluliselt riigis kehtinud arusaamu ning tõekspidamisi   
kaasaegset ehituse
peatöövõtu- ja projektijuhtimisettevõtet iseloomustavate   
põhimõtete osas
ja uuenenud mõtteviis parandab tuntavalt Kontserni positsiooni 
pikemas
perspektiivis.                             Peamiste riskide kirjeldus                        
   
Äririskid                               
    
Äritegevuse suurimaks riskiks lähiajal peab Kontserni juhtkond
tihedast     
konkurentsist tingitud survet tööde saamiseks ebamõistlikult
madala hinnaga   
olukorras, kus sisendhinnad on pöördunud tõusule ja võivad
hüppeliselt hakata  
suurendama kahjumlikkust. Ehitusettevõtetele teeb
olukorra eriti keerukaks   
asjaolu, et vajadus normaalset toimimist
tagavate püsi- ja üldkulude katmiseks 
vajalike lepingute sõlmimiseks samal
ajal kasvab. Vähendamaks nimetatud riske  
näeb Kontsern peamise reaalse ja
toimiva lahendusena jätkuvalt tõhusat tööd   
kulude kontrollil ja
kokkuhoiul. Samuti täpset tööd ja analüüsi uutel hangetel 
osalemisel.
   
                                
Äritegevuse
sesoonsusest (peamiselt ilmastikutingimused talvekuudel) tulenevate 
riskide
maandamiseks on Kontsern muuhulgas sõlminud teehoolduslepinguid, kus on

aastaringne hooldamiskohustus. Samuti otsivad Kontserni ettevõtted jätkuvalt 
 
uusi tehnilisi lahendeid, mis lubaksid senisest tõhusamalt töötada
muutuvates  
ilmastikutingimustes.
                     
         
Igapäevaste ehitustegevuse riskide haldamiseks on
kontserniettevõtted sõlminud 
ehituse koguriskikindlustuse lepingud.
Sõltuvalt konkreetse projekti iseloomust 
kasutatakse nii üldiseid
raamlepinguid kui ka konkreetse projekti eripära ning 
tellija soove
arvestavaid projektipõhiseid kindlustusi. Alltöövõtjatega
sõlmitud
töövõtulepingutest tulenevate alltöövõtjate kohustuste täitmise
tagamiseks   
esitatakse Kontserni ettevõtte kasuks reeglina pangagarantii.
Garantiiperioodil 
ilmneda võivate ehitajast tingitud puuduste kõrvaldamiseks
on kõigis      
kontserniettevõtetes loodud garantiikulude eraldis.
30.06.2010 seisuga moodustas
garantiieraldis (lühi- ja pikaajaline osa) kokku
13,4 miljonit krooni (0,9   
miljonit eurot). Võrreldava perioodi vastav
näitaja oli 15,1 miljonit krooni  
(1,0 miljonit eurot).          
                   

Krediidiriskid            
                     
Krediidiriski haldamisel
analüüsitakse juba pakkumistegevuse etapis tulevase  
võimaliku
lepingupartneri senist maksekäitumist ja -võimet. Lepingu sõlmimise 

järgselt toimub kliendi maksekäitumise pidev monitooring, alates ettemaksu  
 
lepingukohasest tasumisest kuni edaspidise lepingujärgsest maksegraafikust 
  
kinnipidamiseni, mis omakorda on reeglina sõltuvuses valminud ehitustööde
   
akteerimisest. Usume, et kirjeldatud viisil toimimine võimaldab
maksehäirete  
ilmnemisele piisava kiirusega reageerida. Aruandeperioodi
lõpu seisuga hindame 
oma klientide maksekäitumist valitsevas
majandusolukorras heaks, kuid esineb ka 
suuremahulisi probleemseid kliente.
Tähtaja ületanud nõuete osakaal on kasvanud,
mis suurendab krediidikahjumite
tekkimise võimalust ka järgmistel perioodidel. 
Kontserni arvestuspõhimõtete
kohaselt kajastatakse kuludes kõik nõuded, mis on 
ületanud maksetähtaja
rohkem kui 180 päeva või mille osas puuduvad täiendavad  
kokkulepped
klientidega võlgnevuste tasumiseks.
                 
2010.
aasta I poolaastal oli netokasum (varasemalt alla hinnatud nõudeid laekus

rohkem kui hinnati jooksvas kvartalis alla) ebatõenäoliselt laekuvatest
nõuetest
0,1 miljonit krooni (0 miljonit eurot). Eelmisel perioodil moodustas
nõuete   
allahindluskahjum 9,2 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot).    
       

Likviidsusriskid                       
         
Vabu rahalisi vahendeid hoiab ettevõte tegutsemisturgude
suurimates pankades  
üleöö- või fikseeritud intressiga tähtajalistel
hoiustel. Kohustuste tähtaegse 
täitmise tagamiseks hoitakse arveldus- või
üleöödeposiidi kontodel ligikaudu  
kahe nädala käiberaha ning vajadusel
kasutatakse arvelduskrediiti. Kontserni  
käibevara ületab lühiajalisi
kohustusi 1,53 kordselt (30.06.2009: 1,36 korda). 
Bilansipäeva seisuga oli
Kontsernil vabu rahalisi vahendeid 163,9 miljonit   
krooni (10,5 miljonit
eurot) (30.06.2009: 158,1 miljonit krooni/10,1 miljonit  
eurot), mis
moodustab piisava likviidsusvaru Kontserni äritegevuse läbiviimiseks
võrreldes
eelmise aastaga keerulisemates majandustingimustes.         


Intressiriskid                               
  
Kontserni intressikandvad võlakohustused pankade ees on peamiselt
fikseeritud  
intressimääradega. Kapitalirendi lepingud on ujuva
intressimääraga ja põhinevad 
EURIBOR-il. Kontserni intressikandvad
võlakohustused on võrreldes varasema   
perioodiga vähenenud 179,0 miljoni
krooni võrra (11,4 miljonit eurot). Seisuga 
30.06.2010 on Kontsernil
intressikandvaid kohustusi summas 440,7 miljonit krooni
(28,2 miljonit eurot).
Intressikulud olid 2010. aasta I poolaastal 7,7 miljonit 
krooni (0,5 miljonit
eurot) ning võrreldes 2009. aasta I poolaastaga on     
intressikulud
vähenenud 8,0 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot), tulenevalt  
EURIBOR-i
baasintressi langemisest ning võlakohustuste vähenemisest. Kontserni 

intressiriski mõjutavad kaks tegurit: ujuvintressi baasmäära (EURIBOR) tõus
või 
põhitegevusest teenitav rahavoog ei võimalda intressikulusid tasuda.
Esimese  
teguri maandamiseks on Kontsern lähtunud põhimõttest, et madalate
turuintresside
korral sõlmitakse lepingud võimalusel fikseeritud
intressimääraga.       
Intressimaksete rahavoo riski realiseerumine
sõltub põhitegevuse läbiviimise  
edukusest. Intressiriski maandamiseks ei
kasutata tuletisinstrumente.      

Valuutariskid            
                      
Ehituslepingud ja allhankelepingud
on reeglina sõlmitud asukohamaa valuutas,  
Eesti kroonides (EEK) ja Ukraina
grivnades (UAH). Seoses tegevuse vähesusega  
Lätis ja Leedus ei ole
valuutarisk nendes riikides aktuaalne. Välisriikidest  
sisseostetud
teenused on olulises osas eurodes, mille osas valuutarisk kontserni
Eesti
ettevõtetele puudub.
                           

Kontserni kursikasumid ja -kahjumid tekivad peamiselt Ukraina äritegevusest,
kus
kohalik valuuta on ujuvkursiga euro ja seega ka Eesti krooni suhtes.
Praeguseks 
on 2008. aasta viimases kvartalis alanud Ukraina grivna kursi
nõrgenemine euro 
suhtes peatunud. Kontserni kursikasumid ja -kahjumid kokku
moodustasid 2010.  
aasta I poolaastal kahjumi 0,9 miljonit krooni (0,1
miljonit eurot). Võrreldaval
perioodil oli kursierinevuste tulemuseks kasum
summas 0,3 miljonit krooni (0  
miljonit eurot).              
                  


Konsolideeritud finantsseisundi
aruanne                    
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
EEK`000                   |  30.06.2010 |  31.12.2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARA                     |        |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara                  |        |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid          |    163 911 |    225 191
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded     |    593 601 |    644 704
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ettemaksed                  |    36 198 |    30 595
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Varud                    |    395 293 |    389 328
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügiootel põhivara             |     5 542 |     4 617
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara kokku               |   1 194 545 |   1 294 435
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara                   |        |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud     |     1 584 |     2 191
|
| investeeringud                |        |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised finantsinvesteeringud      |      414 |      414
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded     |    34 696 |    33 329
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kinnisvarainvesteeringud           |    77 135 |    87 975
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalne põhivara             |    164 275 |    204 115
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalne põhivara            |    244 036 |    268 233
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara kokku                |    522 140 |    596 257
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARA KOKKU                  |   1 716 685 |   1 890 692
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED                  |        |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused           |        |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laenukohustused               |    170 855 |    262 959
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad tarnijatele              |    406 945 |    377 925
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad                  |    79 358 |    94 580
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ettemaksed                  |    116 210 |    136 438
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Eraldised                  |     6 368 |    10 364
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused kokku        |    779 736 |    882 266
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused           |        |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised laenukohustused         |    269 856 |    294 328
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad tarnijatele              |     3 023 |     4 846
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad                  |     1 500 |     1 500
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Eraldised                  |     7 041 |     7 041
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused kokku        |    281 420 |    307 715
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED KOKKU               |   1 061 156 |   1 189 981
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL                  |        |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsiakapital                |    307 567 |    307 567
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kohustuslik reservkapital          |    40 024 |    40 012
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed          |    -4 686 |    -3 201
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaotamata kasum (kahjum)           |    286 006 |    345 280
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv      |    628 911 |    689 658
|
| omakapital                  |        |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Mittekontrolliv osalus            |    26 617 |    11 053
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL KOKKU               |    655 528 |    700 711
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU        |   1 716 685 |   1 890 692
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---


-----------------------------------------------------------------------
   ---------
|
EUR`000                   |  30.06.2010 |  31.12.2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARA                     |        |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara                  |        |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid          |    10 476 |    14 392
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded     |    37 938 |    41 204
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ettemaksed                  |     2 313 |     1 955
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Varud                    |    25 264 |    24 883
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügiootel põhivara             |      354 |      295
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara kokku               |    76 345 |    82 729
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara                   |        |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud     |      101 |      140
|
| investeeringud                |        |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised finantsinvesteeringud      |      26 |      26
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded     |     2 218 |     2 130
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kinnisvarainvesteeringud           |     4 930 |     5 623
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalne põhivara             |    10 499 |    13 045
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalne põhivara            |    15 597 |    17 143
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara kokku                |    33 371 |    38 108
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARA KOKKU                  |    109 716 |    120 837
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED                  |        |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused           |        |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laenukohustused               |    10 920 |    16 806
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad tarnijatele              |    26 008 |    24 154
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad                  |     5 072 |     6 045
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ettemaksed                  |     7 427 |     8 720
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Eraldised                  |      407 |      662
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused kokku        |    49 834 |    56 387
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused           |        |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised laenukohustused         |    17 246 |    18 811
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad tarnijatele              |      194 |      310
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad                  |      96 |      96
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Eraldised                  |      450 |      450
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused kokku        |    17 986 |    19 667
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED KOKKU               |    67 820 |    76 054
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL                  |        |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsiakapital                |    19 657 |    19 657
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kohustuslik reservkapital          |     2 558 |     2 557
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed          |     -299 |     -205
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaotamata kasum (kahjum)           |    18 279 |    22 067
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv      |    40 195 |    44 077
|
| omakapital                  |        |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Mittekontrolliv osalus            |     1 701 |      706
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL KOKKU               |    41 896 |    44 784
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU        |    109 716 |    120 837
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Konsolideeritud
koondkasumiaruanne                       
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
 EEK`000         |  II kv |  II kv |  6k  |  6k  |   2009
|
|             |  2010 |  2009 |  2010 |   2009 |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu        | 409 202 | 634 430 | 585 200 | 1 225 094| 2 418
880|
|             |     |     |     |     |  
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müüdud toodangu kulu   |-430 677 |-586 932 |-630 404 |-1 140 741|-2 282
575|
|             |     |     |     |     |  
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasum        | -21 475 | 47 498 | -45 206 |  84 353 | 136 305
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Turustuskulud      | -1 129 | -2 140 | -3 126 |  -4 363 |  -9 416
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulud      | -17 289 | -27 946 | -35 557 | -65 350 | -125 206
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud äritulud      |  4 982 | 18 209 |  5 658 |  19 898 |  25 592
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud ärikulud      | -5 088 | -26 950 | -7 333 | -29 373 | -154 014
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasum (kahjum)    | -39 999 |  8 671 | -85 564 |  5 165 | -126 739
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Finantstulud       |  3 047 | 12 128 | 42 281 |  30 903 |  86 513
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantskulud       | -4 437 | -9 131 | -23 227 | -22 913 | -33 934
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud ja -kulud  | -1 390 |  2 997 | 19 054 |  7 990 |  52 579
|
| kokku          |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Kapitaliosaluse meetodil |  -621 |   538 |  -631 |  -2 106 |  -7 666
|
| arvestatud kasum/kahjum |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Maksustamiseelne kasum  | -42 010 | 12 206 | -67 141 |  11 049 | -81 826
|
| (-kahjum)        |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaks         |  1 814 | -6 513 |  1 814 |  -5 895 |  -7 618
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum (-kahjum)   | -40 196 |  5 693 | -65 327 |  5 154 | -89 444
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Muu koondkasum      |     |     |     |     |     
|
| (-kahjum):        |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata      |  -919 |  -231 | -1 485 |  -1 711 |   905
|
| kursivahed        |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku muu koondkasum   |  -919 |  -231 | -1 485 |  -1 711 |   905
|
| (-kahjum)        |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku koondkasum     | -41 115 |  5 462 | -66 812 |  3 443 | -88 539
|
| (-kahjum)        |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
     -----
-------------------------------------------------------------------------
   -------
|
 Puhaskasum (-kahjum):  |     |     |     |     |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- emaettevõtte      | -38 679 | 14 130 | -59 274 |  21 176 | -45 740
|
| aktsionäridele kuuluv  |     |     |     |     |    
 |
| osa           |     |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- mittekontrollivale   | -1 517 | -8 437 | -6 053 | -16 022 | -43 704
|
| osalusele kuuluv osa   |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
             | -40 196 |  5 693 | -65 327 |  5 154 | -89 444
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Kokku koondkasum     |     |     |     |     |     
|
| (-kahjum):        |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- emaettevõtte      | -39 598 | 14 031 | -60 759 |  22 469 | -44 835
|
| aktsionäridele kuuluv  |     |     |     |     |    
 |
| osa           |     |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- mittekontrollivale   | -1 517 | -8 569 | -6 053 | -19 026 | -43 704
|
| osalusele kuuluv osa   |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
             | -41 115 |  5 462 | -66 812 |  3 443 | -88 539
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Aruandeperioodi     |     |     |     |     |     
|
| puhaskasum aktsia kohta |     |     |     |     |    
 |
| emavõtte aktsionäridele: |     |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tavapuhaskasum aktsia  |  -1,26 |  0,46 |  -1,93 |   0,69 |  -1,49
|
| kohta          |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lahustatud puhaskasum  |  -1,26 |  0,46 |  -1,93 |   0,69 |  -1,49
|
| aktsia kohta       |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---


-----------------------------------------------------------------------
   ---------
|
EUR`000         |  II kv |  II kv |  6k  |  6k  |   2009
|
|             |  2010 |  2009 |  2010 |   2009 |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu        | 26 153 | 40 547 | 37 401 |  78 298 | 154 595
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müüdud toodangu kulu   | -27 525 | -37 512 | -40 290 | -72 907 | -145 883
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasum        | -1 372 |  3 036 | -2 889 |  5 391 |  8 711
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Turustuskulud      |   -72 |  -137 |  -200 |   -279 |   -602
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulud      | -1 105 | -1 786 | -2 273 |  -4 177 |  -8 002
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud äritulud      |   319 |  1 164 |   362 |  1 272 |  1 636
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud ärikulud      |  -325 | -1 722 |  -469 |  -1 877 |  -9 843
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasum (kahjum)    | -2 555 |   554 | -5 469 |   330 |  -8 100
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Finantstulud       |   195 |  775  |  2 702 |  1 975 |  5 529
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantskulud       |  -284 |  -584 | -1 484 |  -1 464 |  -2 169
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud ja -kulud  |   -89 |   192 |  1 218 |   511 |  3 360
|
| kokku          |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Kapitaliosaluse meetodil |   -40 |   34 |   -40 |   -135 |   -490
|
| arvestatud        |     |     |     |     |    
 |
| kasum/kahjum       |     |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Maksustamiseelne kasum  | -2 684 |   780 | -4 291 |   706 |  -5 230
|
| (-kahjum)        |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaks         |   116 |  -416  |   116 |   -377 |   -487
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum (-kahjum)   | -2 568 |   364 | -4 175 |   329 |  -5 717
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Muu koondkasum      |     |     |     |     |     
|
| (-kahjum):        |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata      |   -59 |   -15 |   -95 |   -109 |    58
|
| kursivahed        |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku muu koondkasum   |   -59 |   -15 |   -95 |   -109 |    58
|
| (-kahjum)        |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku koondkasum     | -2 627 |   349 | -4 270 |   220 |  -5 659
|
| (-kahjum)        |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
 Puhaskasum (-kahjum):  |     |     |     |     |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- emaettevõtte      | -2 471 |   903 | -3 788 |  1 353 |  -2 923
|
| aktsionäridele kuuluv  |     |     |     |     |    
 |
| osa           |     |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- mittekontrollivale   |   -97 |  -539 |  -387 |  -1 024 |  -2 793
|
| osalusele kuuluv osa   |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
             | -2 568 |   364 | -4 175 |   329 |  -5 717
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Kokku koondkasum     |     |     |     |     |     
|
| (-kahjum):        |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- emaettevõtte      | -2 530 |   897 | -3 883 |  1 436 |  -2 865
|
| aktsionäridele kuuluv  |     |     |     |     |    
 |
| osa           |     |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- mittekontrollivale   |   -97 |  -548 |  -387 |  -1 216 |  -2 793
|
| osalusele kuuluv osa   |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
             | -2 627 |   349 | -4 270 |   220 |  -5 659
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Puhaskasum aktsia kohta |     |     |     |     |     
|
| emavõtte aktsionäridele: |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tavapuhaskasum aktsia  |  -0,08 |  0,03 |  -0,12 |   0,04 |  -0,10
|
| kohta          |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lahustatud puhaskasum  |  -0,08 |  0,03 |  -0,12 |   0,04 |  -0,10
|
| aktsia kohta       |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Konsolideeritud
rahavoogude aruanne                      
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
               |    EEK`000    |    EUR`000    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
               | 6k 2010 |  6k 2009 |  6k 2010 |  6k 2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavood äritegevusest    |     |      |      |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laekumised ostjatelt     | 720 137 | 1 448 843 |  46 025 |  92 598
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksed tarnijatele      | -559 476 |-1 234 214 |  -35 757 |  -78 880
|
|                |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud käibemaks       | -31 452 |  -37 767 |  -2 010 |  -2 414
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksed töötajatele ja     | -117 850 | -225 462 |  -7 532 |  -14 410
|
| töötajate eest        |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud tulumaks       |   -558 |  -8 538 |    -36 |   -546
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog äritegevusest  |  10 801 |  -57 138 |    690 |  -3 652
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
               |     |      |      |      
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavood           |     |      |      |      
|
| investeerimistegevusest    |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalse põhivara     |  -1 217 |   -839 |    -78 |    -54
|
| soetamine           |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalse põhivara    |    0 |  -7 530 |     0 |   -481
|
| soetamine           |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara müük         |  5 371 |   4 762 |    343 |    304
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kinnisvarainvesteeringute   |  10 600 |   -200 |    677 |    -13
|
| müük             |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tütarettevõtete soetamine,  |    0 |  -11 720 |     0 |   -749
|
| neto rahavoog         |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tütarettevõtete müük, neto  |  -9 648 |     0 |   -617 |     0
|
| rahavoog           |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sidusettevõtete soetamine   |   -24 |  -6 000 |    -2 |   -383
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sidusettevõtete müük     |    0 |   7 465 |     0 |    477
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ühisettevõtete soetamine   |    0 |  -20 000 |     0 |  -1 278
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Antud laenud         |  -2 788 |  -54 803 |   -178 |  -3 502
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Antud laenude laekumised   |  2 763 |  38 094 |    177 |   2 435
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud dividendid       |    61 |     0 |     4 |     0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud intressid       |  2 102 |   9 707 |    134 |    620
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog         |  7 220 |  -41 064 |    461 |  -2 624
|
| investeerimistegevusest    |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
               |     |      |      |      
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavood           |     |      |      |      
|
| finantseerimistegevusest   |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud laenud         |  36 669 |  141 095 |   2 344 |   9 018
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud laenude tagasimaksed  | -88 798 | -108 970 |  -5 675 |  -6 965
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud dividendid      |    0 |  -31 933 |     0 |  -2 041
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitalirendi maksed     | -21 145 |  -25 305 |  -1 351 |  -1 618
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud intressid       |  -6 361 |  -14 444 |   -407 |   -923
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud maksed          |    56 |   -381 |     4 |    -24
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog         | -79 579 |  -39 938 |  -5 085 |  -2 553
|
| finantseerimistegevusest   |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
               |     |      |      |      
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavoog kokku        | -61 558 | -138 140 |  -3 934 |  -8 829
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
               |     |      |      |      
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid   | 225 191 |  296 184 |  14 392 |  18 930
|
| perioodi algul        |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Valuutakursimuutused     |   278 |    45 |    18 |     3
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha jäägi muutus       | -61 558 | -138 140 |  -3 934 |  -8 829
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid   | 163 911 |  158 089 |  10 476 |  10 104
|
| perioodi lõpul        |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Nordecon
International kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete
ja
rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule.
Geograafiliselt
tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Leedus ja Ukrainas.
Eestis on
täiendavateks tegevusvaldkondadeks lisaks teedeehituse ja -hoolduse
ning
keskkonnaehituse ja betoonitööde otsetöövõtt. Kontserni emaettevõte on
Nordecon
International AS, mis on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis.
Kontserni
kuulub lisaks emaettevõttele üle 15 tütarettevõtte. Kontserni 2009.
aasta
konsolideeritud müügitulu oli 2,4 miljardit krooni (155 miljonit
eurot).
Nordecon International kontsern annab hetkel tööd ligikaudu 750
inimesele.
Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX
Tallinna Börsi
põhinimekirjas. 

1 euro = 15,6466 krooni


Raimo
Talviste
Nordecon International AS
Finants- ja investorsuhete juht
Tel: +372
615 4445
Email: raimo.talviste@nordecon.com 
www.nordecon.com
 


nordecon_aruanne_2q_2010.pdf