Paskelbta: 2021-07-26 15:15:00 CEST
INVL Baltic Real Estate
Bendras balsavimo teisių skaičius ir kapitalas

INVL Baltic Real Estate skelbia atnaujintą įstatinio kapitalo struktūrą

2021 m. liepos 26 d. įregistravus naują „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) įstatų redakciją ir pasibaigus Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo procedūrai, kuriuos metu buvo anuliuoti per akcijų išpirkimo procesus Bendrovės įsigyti 5 088 586 vnt. savų paprastųjų vardinių akcijų, Bendrovė skelbia atnaujintą įstatinio kapitalo struktūrą 2021 m. liepos 26 d.:

Akcijų klasė Akcijų skaičius ir bendras akcijų suteikiamų balsavimo tiesių kiekis , vnt. Nominali vertė, EUR Bendra nominali vertė ir įstatinis kapitalas, EUR Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos 8 061 414 1,45 11 689 050,30 100

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com