Publicēts: 2021-04-30 15:44:50 CEST
VEF
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS VEF 2020 revidēts finanšu pārskats

Sabiedrības neto apgrozījums pārskata periodā  ir EUR 1 095 956. 

Neskatoties uz neto apgrozījuma samazinājumu par 8 % pārskata periodā, 

sabiedrības valde ir veikusi arī izdevumu optimizāciju, kā rezultātā   sabiedrība 

pabeidza gadu ar auditēto peļņu  EUR 12 953  apmērā.  Sabiedrības valde iesaka

pārskata gada peļņu  atstāt nesadalītu  un reinvestēt Sabiedrības attīstība.  

AS VEF Valde

Papildus informācija:

Tamāra Kampāne, valdes locekle,  AS VEF,

e-pasts: kampane@vef.apollo.lv 

 

 


Atalgojuma zinojums par 2020.pdf
VEF_CG_zinojums_LV_2020.pdf
AS VEF 2020 revidets finansu parskats.pdf
Revidentu zinojums VEF 2020 LV.pdf