Julkaistu: 2005-07-27 08:00:03 CEST
Citycon Oyj
Pörssitiedote
Cityconin suunnattu osakeanti toteutetaan; merkintähinta päätetty
CITYCON OYJ                 PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 9.00

Cityconin
suunnattu osakeanti toteutetaan; merkintähinta päätetty

EI JULKAISTAVAKSI
YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA

Citycon Oyj:n
("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 26.7.2005 päättänyt
varsinaisen
yhtiökokouksen sille 5.4.2005 myöntämän valtuutuksen nojalla
korottaa Yhtiön
osakepääomaa 16 200 000 eurolla eli yhteensä 12 000 000
osakkeella toteuttamalla
suunnatun osakeannin valikoiduille suomalaisille ja
kansainvälisille
institutionaalisille sijoittajille. Suunnatun osakeannin
tarkoituksena on osaksi
rahoittaa 21.7.2005 toteutettu Tallinnassa, Virossa,
sijaitseva Rocca al Maren
kauppakeskuksen hankinta.

Hallituksen päätös
osakepääoman korottamisesta perustuu nk. tarjousmenettelyn
kautta 25.7.2005 ja
26.7.2005 välisenä aikana vastaanotettuihin
merkintäsitoumuksiin. Osakeannin
pääjärjestäjä tiedottaa merkintäsitoumuksensa
jättäneille institutionaalisille
sijoittajille heille suunnattujen uusien
osakkeiden määrän.

Osakkeiden
merkintäaika alkaa 27.7.2005 klo 11.00 ja päättyy 1.8.2005 klo 11.00.
Osakkeet
merkitään maksamalla merkintähinta. Yhtiön hallitus on päättänyt
osakkeen
merkintähinnaksi 3,01 euroa osakkeelta ottaen huomioon tehdyt tarjoukset
ja
osakkeen markkinahinnan 30 päivän ajanjaksona ennen osakeannin
valmistelusta
tiedottamista. Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen
liitteenä.

Osakeannissa sijoittajille tarjotut uudet osakkeet vastaavat noin
10,6 prosenttia
Yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden tuottamista äänistä ennen
osakeantia ja noin
9,6 prosenttia osakeannin jälkeen edellyttäen, että
osakeanti merkitään
kokonaisuudessaan. Osakeantia varten on vastaanotettu
merkintäsitoumuksia määrä,
joka vastaa noin 1,7-kertaista ylimerkintää.
Merkintäsitoumuksia antoi 29
sijoittajaa. Uusista osakkeista allokoidaan 99
prosenttia ulkomaisille
sijoittajille ja yksi prosentti suomalaisille
sijoittajille.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä, kun
osakkeiden merkintähinta
on maksettu. Pääjärjestäjä lähettää merkinnän
tehneille sijoittajille
vahvistuksen osakemerkintöjen hyväksymisestä arviolta
27.7.2005. Uusien
osakkeiden listauksen arvioidaan alkavan Helsingin Pörssin
päälistalla 3.8.2005.

Yhtiön hallituksen mukaan Yhtiön 20.7.2005 julkistetun
osavuosikatsauksen jälkeen
ei Rocca al Maren kauppakeskuksen hankinnan lisäksi
ole tapahtunut mitään, jolla
voisi olla merkittävää vaikutusta Yhtiön
asemaan.

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Kempen & Co, hollantilainen
investointipankki,
jonka kotipaikka on Amsterdam.

Helsinki
26.7.2005

CITYCON OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri
Olkinuora, p. (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

TÄMÄ TIEDOTE EI
OLE TARJOUS KOSKIEN CITYCON OYJ:N OSAKKEIDEN MYYNTIÄ TAI
HANKINTAA
YHDYSVALLOISSA TAI MUULLA ALUEELLA.

OSAKKEITA EI REKISTERÖIDÄ YHDYSVALTAIN
VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (THE U.S.
SECURITIES ACT OF 1933 MUUTOKSINEEN,
"ARVOPAPERILAKI") MUKAISESTI JA NIITÄ
VOIDAAN TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA
AINOASTAAN YHDYSVALTALAISILLE
(ARVOPAPERILAIN REGULATION S:SSÄ MÄÄRITELLYILLE)
HENKILÖILLE TAI HEIDÄN LUKUUNSA
TAIKKA JOS REKISTERÖINTIVELVOLLISUUDESTA ON
OLEMASSA POIKKEUS. OSAKKEIDEN
TARJOAMINEN YLEISÖLLE YHDYSVALLOISSA TEHDÄÄN
AINOASTAAN KÄYTTÄMÄLLÄ ESITETTÄ,
JOKA ON SAATAVILLA YHTIÖSTÄ JA JOKA SISÄLTÄÄ
YKSITYISKOHTAISIA TIETOJA YHTIÖSTÄ,
SEN HALLINNOSTA SEKÄ
TILINPÄÄTÖKSESTÄ.

TÄSSÄ TARKOITETUT OSAKKEET EIVÄT OLE SOVELTUVIEN KANADAN
ALUELLISTEN
ARVOPAPERILAKIEN ("KANADAN ALUEELLISET LAIT") MUKAISEN ESITTEEN
MUKAISIA, EIKÄ
NIITÄ SAA TARJOTA, MYYDÄ TAI MUUTOIN SIIRTÄÄ TAI PANTATA,
ELLEIVÄT NE OLE
SOVELTUVIEN KANADAN ALUEELLISTEN LAKIEN MUKAISEN ESITTEEN
MUKAISIA TAI ELLEI
NIIHIN SOVELLU POIKKEUS YLLÄ MAINITUISTA
VAATIMUKSISTA.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE SUORA TAIKKA VÄLILLINEN TARJOUS KOSKIEN
MAHDOLLISTA
OSAKKEIDEN MERKINTÄÄ, HANKINTAA TAI MYYNTIÄ. OSAKEANTIA EI OLE
TEHTY EIKÄ TEHDÄ
SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI
ALUEILLA, JOILLA SEN
TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ TÄTÄ TIEDOTETTA TAI
SIIHEN TAI OSAKEANTIIN
LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN
TAVOIN AUSTRALIAAN TAI
AUSTRALIASTA, JAPANIIN TAI JAPANISTA, TAI ALUEILLE TAI
ALUEILTA, JOILLA SE OLISI
LAINVASTAISTA, MUKAAN LUKIEN POSTITSE, TELEFAKSILLA,
SÄHKÖPOSTITSE TAI
PUHELIMITSE. NÄITTEN RAJOITUSTEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN
SAATTAA JOHTAA KUSSAKIN
TAPAUKSESSA SOVELLETTAVIEN ARVOPAPERIMARKKINOITA
KOSKEVIEN LAKIEN RIKKOMISEEN.


LIITE
EI JULKAISTAVAKSI YHDYSVALLOISSA,
AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA

CITYCON OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI
2005
ANTIEHDOT

Citycon Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") hallitus on kokouksessaan
26.7.2005 päättänyt
Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2005 antaman
valtuutuksen nojalla, että
Yhtiön osakepääomaa korotetaan 16 200 000,00
eurolla seuraavin ehdoin:

1. Osakkeiden merkintä ja
merkintäsitoumukset

Osakepääomaa korotetaan 16 200 000,00 eurolla antamalla
merkittäväksi kaksitoista
miljoonaa (12 000 000) nimellisarvoltaan 1,35 euron
osaketta ("Osakkeet", kukin
erikseen "Osake"). Kaikki Osakkeet tarjotaan
osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen Kempen & Co:n ja/tai sen
nimeämien
merkintäsitoumuksia antaneiden institutionaalisten sijoittajien
merkittäväksi.

2. Merkintähinta

Osakkeiden merkintähinta on 3,01 euroa
Osakkeelta.

3. Merkintäaika ja -paikka

Osakkeiden merkintä tapahtuu
maksamalla osakeyhtiölain 3a luvun 17 §:n mukaisesti
Osakkeiden merkintähinta
kokonaisuudessaan Yhtiön osoittamalle pankkitilille.

4.
Maksuehdot

Osakkeiden merkintähinnan maksu on suoritettava 27.7.2005 klo
11.00 ja 1.8.2005
klo 11.00 välisenä aikana. Yhtiön hallitus voi päättää
Osakkeiden maksuajan
pidentämisestä.

5. Osinko-oikeus ja muut
oikeudet

Suunnatussa osakeannissa annettavat Osakkeet oikeuttavat täyteen
osinkoon
1.1.2005 alkaneelta tilikaudelta edellyttäen, että Yhtiön yhtiökokous
päättää
jakaa osinkoa. Osakkeet tuottavat muut oikeudet Yhtiössä
osakepääoman
korottamisen rekisteröimisestä lukien.

Osakkeet lasketaan
liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä.

6. Syyt merkintäetuoikeudesta
poikkeamiseen

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska
osakeannin
tarkoituksena on osaksi rahoittaa 21.7.2005 toteutettu Tallinnassa,
Virossa,
sijaitseva Rocca al Maren kauppakeskuksen hankinta. Yhtiön hallitus
on päättänyt,
että strategian mukaisten kiinteistöhankintojen rahoittaminen on
painava
taloudellinen syy osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poikkeamiselle.

7. Alimerkintätilanteet

Mahdollisessa
alimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus voi päättää siitä, kenellä
on oikeus ja
millä menettelytavalla merkitä niitä Osakkeita, joita ei ole
merkitty.
Tällaisia osakkeita ei voi kuitenkaan tarjota osapuolelle, joka ei
kuulu
alkuperäiseen valikoitujen sijoittajien joukkoon.

8. Muut seikat

Yhtiön
hallitus päättää tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä
kokouksessaan
1.8.2005. Hallitus on oikeutettu hyväksymään kokonaan tai
osittain tehdyt
osakemerkinnät tai hylkäämään ne.

Yhtiön hallitus päättää
muista osakepääoman korotukseen liittyvistä seikoista ja
niistä aiheutuvista
käytännön toimenpiteistä.

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet
www.citycon.fi