Avaldatud: 2014-05-29 10:02:54 CEST
PRFoods
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

PRF: AS Premia Foods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Tallinn, Eesti, 2014-05-29 10:02 CEST --  

Täna 29. mail 2014 algusega kell 10.00 toimus hotelli „Radisson Blu Olümpia“ saalis „Sigma“ (aadressil Liivalaia 33, 10118 Tallinn, Eesti) AS Premia Foods (registrikood 11560713, asukoht Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik; Premia) aktsionäride korraline üldkoosolek (Koosolek).

Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 10.25. Korralisel üldkoosolekul osales 27 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 30 583 232 häält, mis moodustab 79,06% Premia aktsiakapitalist. Seega oli Premia Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.

Koosoleku päevakord oli alljärgnev:

1.         2013. majandusaasta aruande kinnitamine;

2.         Kasumi jaotamise otsustamine;

3.         Audiitori nimetamine 2014. majandusaastaks ja audiitori tasu määramine;

4.         Oma aktsiate omandamise otsustamine ja tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine.

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:

1.          2013. majandusaasta aruande kinnitamine

Koosolek otsustas kinnitada Premia 2013. majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletustulemused:

Poolt: 30 577 732 häält 99,98% koosolekul esindatud häältest  
Vastu:     0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Erapooletud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Ei hääletanud: 5500 häält 0,02% koosolekul esindatud häältest  
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  

2.          Kasumi jaotamise otsustamine

Koosolek otsustas maksta aruandeaasta kasumi arvelt dividende summas 386 829 eurot ehk 0,01 eurot aktsia kohta. Dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 29.08.2014 kell 23.59 ning dividendide maksmise tähtpäev on hiljemalt 04.09.2014. Väljamakstavate dividendide summat ületav aruandeaasta puhaskasum suunatakse eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Hääletustulemused:

Poolt: 30 583 232 häält 100% koosolekul esindatud häältest  
Vastu:     0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Erapooletud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Ei hääletanud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  

3.          Audiitori nimetamine 2014. majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Koosolek otsustas määrata Premia audiitoriks 2014. majandusaastaks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletustulemused:

Poolt: 30 582 932 häält 99,999% koosolekul esindatud häältest  
Vastu:     0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Erapooletud: 300 häält 0,001% koosolekul esindatud häältest  
Ei hääletanud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  

4.          Oma aktsiate omandamise otsustamine ja tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine

Koosolek otsustas kinnitada Premia oma aktsiate tagasiostuprogramm järgmistel tingimustel:

a)         aktsiate tagasiostu eesmärgiks on aktsiakapitali vähendamine;

b)         Premial on õigus oma aktsiaid tagasi osta ühe tehinguga või osade kaupa börsilt või börsiväliselt alates käesoleva korralise üldkoosoleku otsuse avalikustamisest kuni 31.05.2017;

c)         maksimaalne tagasiostetavate aktsiate arv on 500 000 aktsiat;

d)         maksimaalne hind, millega saab oma aktsiaid tagasi osta on 0,96 eurot aktsia kohta;

e)         oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi;

f)          aktsiate tagasiostu programmi käigus tagasi ostetud aktsiate ja Premia poolt varasemalt omandatud oma aktsiate nimiväärtuste summa ei tohi ületada 10% aktsiakapitalist;

g)         anda Premia juhatusele õigus ületada reguleeritud turu äärmiselt madala likviidsuse korral Euroopa Komisjoni 22. detsembri 2003. a määruse (EÜ) nr 2273/2003 art 5 p-s 2 sätestatud oma aktsiate tagasiostmise 25% piirpäevamahtu ja osta sama päeva jooksul oma aktsiaid koguses, mis ei ületa 50% keskmisest päevasest mahust reguleeritud turul;

h)         oma aktsiate omandamine toimub kooskõlas Euroopa Komisjoni 22. detsembri 2003. a määrusega (EÜ) nr 2273/2003, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/6/EÜ seoses tagasiostuprogrammidele ja finantsinstrumentide stabiliseerimisele ettenähtud eranditega.

i)           oma aktsiate tagasiostu programmi teostab Premia juhatus. Juhul, kui juhatus peab seda vajalikuks, on juhatusel õigus sõlmida pädeva krediidiasutuse või investeerimisühinguga leping oma aktsiate tagasiostu korraldamiseks käesolevas otsuses sätestatud tingimustel.

Hääletustulemused:

Poolt: 30 567 832 häält 99,95% koosolekul esindatud häältest  
Vastu:     10 500 häält 0,03% koosolekul esindatud häältest  
Erapooletud: 4900 häält 0,02% koosolekul esindatud häältest  
Ei hääletanud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Premia põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

         Lisainformatsioon:
         Katre Kõvask
         AS Premia Foods
         Juhatuse esimees
         T: 6 033 800
         katre.kovask@premia.ee
         www.premiafoods.eu