Estonian
Avaldatud: 2022-09-30 21:09:38 CEST
Estonian Japan Trading Company
Börsiteade

AS Estonian Japan Trading Company 2022. Majandusaasta 6 kuu auditeerimata vahearuanne

Tegevusaruanne

 

Estonian Japan Trading Company AS (edaspidi EJTC) on asutatud 2020. aasta septembris eesmärgiga soodustada Eesti ning Jaapani vahelist äritegevust ning võimaldada Jaapani kapitalile ligipääsu Eesti päritolu ettevõtmistele eelkõige tehnoloogiasektoris. Samuti oli EJTC algseks eesmärgiks Eesti disaini- ja käsitöötoodete viimine Jaapani turule ning investeeringud Jaapani turul potentsiaali omavatesse Eesti ettevõtetesse.

EJTC aktsiad võeti kauplemisele Nasdaq First North alternatiivbörsil 24.03.2021.

EJTC planeeritud äri- ja investeerimistegevus ei alanud sellise intensiivsusega nagu algselt planeeritud. Viimasel kahel aastal on äritegevusega alustamist pärssinud COVID-19 pandeemia, millesse Jaapanis suhtutakse märksa suurema ettevaatusega. 2022. aasta alguses lisandus ohutegurina Venemaa agressioon Ukrainas. Seetõttu on MBK Co., Ltd, mille ettevõtete gruppi Estonian Japan Trading Company AS kuulub, lükanud hetkel investeeringutega alustamise edasi, uusi investeeringuid 2021. aasta majandusaasta aruande koostamisest kuni käesoleva vahearuande kuupäevani tehtud ei ole.

Viimase kahe kuu jooksul on ainuaktsionär siiski asunud aktiivsemalt tegelema ettevõtte äritegevuse intensiivistamisega, arutuse all on olnud ühe Jaapani meediaettevõtte omandamine. Täpsemalt on arutusel olnud tehingutest veel siiski vara rääkida. Loodetavasti saab ettevõtte juhatus uutest investeeringutest börsile raporteerida 2023. aasta alguses.   

 

  Bilanss        
           
  (eurodes)        
           
    30/06/2022 16.09.2020 31.12.2021    
  Varad        
  Käibevarad        
  Raha 87 6,962    
  Nõuded ja ettemaksed 7,816 15,265    
  Kokku käibevarad 7,903 22,227    
  Põhivarad        
  Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse 2,370 2,370    
  Nõuded ja ettemaksed 981,746 981,746    
  Kokku põhivarad 984,116 984,116    
  Kokku varad 992,019 1,006,343    
  Kohustised ja omakapital        
  Kohustised        
  Pikaajalised kohustised        
  Võlad ja ettemaksed 8,602 5,586    
  Kokku pikaajalised kohustised 8,602 5,586    
  Kokku kohustised 8,602 5,586    
  Omakapital        
  Aktsiakapital nimiväärtuses 121,000 121,000    
  Ülekurss 999,000 999,000    
  Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) -119,321      
  Aruandeaasta kasum (kahjum) -17,262 -119,321    
  Kokku omakapital 983,417 1,000,679    
  Kokku kohustised ja omakapital 992,019 1,006,265    
           
  Kasumiaruanne        
           
  (eurodes)        
           
    30/06/2022 16.09.2020 31.12.2021    
  Mitmesugused tegevuskulud -12,924 -10,108    
  Tööjõukulud -39,900 -93,100    
  Muud ärikulud -208      
  Ärikasum (kahjum) -53,032 -103,208    
  Intressitulud 36,415 14,894    
  Muud finantstulud ja -kulud -645 -31,007    
  Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -17,262 -119,321    
  Aruandeaasta kasum (kahjum) -17,262 -119,321    
           
             
           
 Rahavoogude aruanne          
           
  (eurodes)        
           
    30/06/2022 16.09.2020 31.12.2021    
  Rahavood äritegevusest        
  Ärikasum (kahjum) -53,032 -103,208    
  Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 7,449 -358    
  Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 2,938 5,664    
  Kokku rahavood äritegevusest -42,645 -97,902    
  Rahavood investeerimistegevusest        
  Tasutud tütarettevõtjate soetamisel   -2,370    
  Antud laenud   -981,746    
  Laekunud intressid -645 -13    
  Kokku rahavood investeerimistegevusest -645 -984,129    
  Rahavood finantseerimistegevusest        
  Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest   1,000,000    
  Muud väljamaksed finantseerimistegevusest 36,415 -31,007    
  Kokku rahavood finantseerimistegevusest 36,415 968,993    
  Kokku rahavood -6,875 -113,038    
  Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 6,962 120,000    
  Raha ja raha ekvivalentide muutus -6,875 -113,038    
  Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 87 6,962    
           
           
 
 
       
  Omakapitali muutuste aruanne        
           
  (eurodes)        
           
           
    Aktsiakapital nimiväärtuses       Ülekurss Jaotamata kasum (Kahjum Kokku
  16/09/2020 0     0
  Emiteeritud aktsiakapital 120,000     120,000
  Aruandeaasta kasum (kahjum)     -119,321 -119,321
  Ülekurss       0
  Emiteeritud aktsiakapital 1,000 999,000   1,000,000
  31/12/2021 121,000 999,000 -119,321 1,000,679
  Aruandeaasta kasum (kahjum)   -17,262   -17,262
  30/06/2022 121,000 981,738 -119,321 983,417
           

 

         Cätlyn Toomere
         Estonian Japan Trading Company AS juhatuse liige
         catlyn@ejtc.eu
         Tel: [+372 53025710]


2022. MAJANDUSAASTA 6 KUU AUDITEERIMATA VAHEARUANNE.pdf