English Lithuanian
Paskelbta: 2020-03-31 08:00:00 CEST
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

Patvirtintas oficialus siūlymo cirkuliaras dėl „Ignitis gamybos“ akcijų

AB „Ignitis gamyba“, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – GEN ir Bendrovė). Bendras AB „Ignitis gamyba“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

„Ignitis grupė“ informuoja, kad 2020 m. kovo 30 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino „Ignitis grupės“ nekonkurencinio oficialaus siūlymo cirkuliarą dėl jos dukterinės bendrovės AB „Ignitis gamyba“ akcijų. Cirkuliaras patvirtintas žemiau išvardintomis sąlygomis:

  • Numatomi mokėjimai:
    1. Nekonkurencinio oficialaus siūlymo teikėjo „Ignitis grupės“ mokama kaina už vieną GEN akciją yra 0,640 EUR.
    2. Jeigu 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiame GEN eiliniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas mokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, asmenys, esantys Bendrovės akcininkais teisių apskaitos dieną, gaus numatyto dydžio dividendus teisės aktų nustatyta tvarka.
    3. Jeigu 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiame GEN eiliniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas mokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, asmenims, nesantiems Bendrovės akcininkais teisių apskaitos dieną, tačiau pardavusiems jiems priklausančias akcijas „Ignitis grupei“ oficialaus siūlymo metu, „Ignitis grupė“ sumokės papildomą priedą (premiją). Šio priedo dydis bus lygus dydžiui dividendų, kuriuos toks akcininkas būtų gavęs proporcingai už savo turėtas ir šio oficialaus siūlymo metu „Ignitis grupei“ parduotas akcijas, jeigu būtų buvęs GEN akcininku teisių apskaitos dieną.
  • „Ignitis grupė“ pirminio viešo akcijų siūlymo (angl. Initial Public Offering, IPO) metu kiekvienam GEN smulkiajam akcininkui, kuris buvo akcininku 2020 m. kovo 17 d. ir oficialaus siūlymo metu parduos akcijas „Ignitis grupei“, suteiks pirmumo teisę įsigyti IPO metu išleidžiamų akcijų. Akcijas įsigyti bus galima už sumą, kuri bus lygi GEN turėtų akcijų vertei, prie jos pridedant 2020 metais akcininkui išmokėtų dividendų sumą. Asmenims, nebebūsiantiems GEN akcininkais teisių apskaitos dieną dėl to, kad pardavė jiems priklausančias akcijas „Ignitis grupei“, bus pridedama suma, lygi dydžiui dividendų, kuriuos toks akcininkas būtų gavęs proporcingai už savo turėtas ir šio oficialaus siūlymo metu „Ignitis grupei“ parduotas akcijas, jeigu būtų buvęs GEN akcininku teisių apskaitos dieną.
  • Oficialus siūlymas prasidės ketvirtąją darbo dieną nuo cirkuliaro patvirtinimo, t. y. balandžio 3 d. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo trukmė – 20 kalendorinių dienų. Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, jeigu GEN akcininkai susidurtų su sunkumais parduodant savo akcijas „Ignitis grupei“, „Ignitis grupė“ vertintų situaciją dėl teisės aktais numatytos galimybės pratęsti oficialaus siūlymo terminą.
  • Akcijų supirkimas bus įgyvendinamas per AB Nasdaq Vilnius Oficialių siūlymų rinką, tarpininkaujant AB SEB bankui. Akcininkai, norėdami parduoti savo turimas GEN akcijas oficialaus siūlymo metu, gali kreiptis į bet kurią Lietuvoje veikiančią finansų maklerio įmonę ar kredito įstaigą ir pateikti pavedimą parduoti įmonės akcijas su atitinkama finansų maklerio įmone ar kredito įstaiga sutarta tvarka.

Pažymėtina, kad GEN valdyba 2020 m. kovo 17 d. priėmė sprendimą siūlyti mokėti akcininkams 0,056 EUR dydžio dividendus už vieną akciją (už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. gruodžio 31 d.). Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo ir atitinkamai mokėtinų dividendų dydžio, įvyks 2020 m. balandžio 30 d.

Informacija apie tai, kaip oficialaus siūlymo metu parduoti akcijas taip pat skelbiama GEN tinklalapyje www.ignitisgamyba.lt ir „Ignitis grupė“ tinklalapyje www.ignitisgrupe.lt.

Tadas Markevičius, Ryšių su visuomene projektų vadovas, tel. +370 676 28911, el. paštas tadas.markevicius@ignitis.lt

Priedai


AB Ignitis gamyba. OS cirkuliaras.pdf
AB IGNITIS GAMYBA oficialaus siulymo cirkuliaro patvirtinimas.pdf