Publicēts: 2021-03-31 12:30:42 CEST
Baltic Technology Ventures
Kārtējās akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” (reģistrācijas Nr. 40103655981, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 1-5, Rīga, LV-1010, Latvija) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2021.gada 21.maijā plkst. 10.00, Rīgā, Rūpniecības ielā 1-5, akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” telpās, kā arī izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Darba kārtība:

  1. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
  2. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.
  3. 2020.gada pārskata apstiprināšana.
  4. Lēmums par 2020.gada saimnieciskās darbības rezultātiem.

Ieraksta datums

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības „Baltic Technology Ventures” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2021.gada 13.maijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „Baltic Technology Ventures” kārtējā akcionāru sapulcē 2021.gada 21.maijā.

Attālināta balsošana pirms akcionāru sapulces

Aicinām akcionārus izmantot tiesības rakstveidā balsot pirms akcionāru sapulces, aizpildot balsojuma veidlapu, kas ir pieejama akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Lūdzam aizpildītu (latviešu vai angļu valodā) balsojuma veidlapu nosūtīt:

  • parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz sabiedrības e-pasta adresi: info@baltictechventures.com; vai
  • parakstītu papīra formā uz sabiedrības pasta adresi: Rūpniecības iela 1-5, Rīga, LV-1010, Latvija. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt ar notariāli apliecinātu parakstu (ārvalstīs pārkasītajai veidlapai nepieciešamības gadījumā jābūt apliecinātai ar apostille/legalizētai).

Lūdzam ņemt vērā, ka balsojumam jābūt nodotam tādā veidā, kas ļauj sabiedrībai nodrošināt akcionāra (fiziskas vai juridiskas personas) identifikāciju.

Gadījumā, ka akcionārs ir fiziska persona, un balsojumu akcionāra vārdā paraksta akcionāra pārstāvis, balsojumam pievienojams pārstāvības dokuments, kas apliecina personas tiesības rīkoties akcionāra vārdā, tā, piemēram, ja akcionāru pārstāv pilnvarotā persona, pilnvarai ir jābūt derīgai un noformētai notariāla akta formā.

Gadījumā, ja akcionārs ir juridiska persona, balsojumam pievienojami dokumenti, kas apliecina akcionāra nosaukumu, juridisko formu un tiesisko reģistrāciju (piemēram izziņa no komercreģistra, kas nav vecāka par vienu gadu), un dokumenti, kas apliecina pārstāvja pilnvaras.

Visiem balsojumam pievienotajiem dokumentiem ir jābūt oriģināliem, latviešu vai angļu valodā, vai ar notariāli apliecinātu tulkojumu vienā no šīm valodām. Ārvalstīs izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem nepieciešamības gadījumā jābūt apliecinātiem ar apostille / legalizētiem.

Balsojumam jāpievieno akcionāra kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese).

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas būs saņemtas sabiedrībā līdz 2021.gada 20.maijam.

Akcionāru sapulce

Akcionāru reģistrēšanās akciju sabiedrības „Baltic Technology Ventures” kārtējai akcionāru sapulcei notiek no 2021.gada 18.maija līdz 2021.gada 20.maijam plkst.12:00.

Lai reģistrētos dalībai akcionāru sapulcē akcionāram nepieciešams iesniegt pieteikumu brīvā formā, latviešu vai angļu valodā, norādot akcionāra/akcionāra pilnvarnieka/akcionāra likumiskā pārstāvja, kas vēlas reģistrēties dalībai akcionāru sapulcē, vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav Latvijas personas koda, – dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), e-pasta adresi un tālruņa numuru saziņai ar akcionāru/akcionāra pilnvarnieku/akcionāra likumisko pārstāvi, kā arī vai akcionārs piedalīsies sapulcē elektroniski vai klātienē Rīgā, Rūpniecības ielā 1-5, akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” telpās. Lūdzam pieteikumu nosūtīt:

  • parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz sabiedrības e-pasta adresi: info@baltictechventures.com; vai
  • parakstītu papīra formā uz sabiedrības pasta adresi: Rūpniecības iela 1-5, Rīga, LV-1010, Latvija. Šajā gadījumā pieteikumam jābūt ar notariāli apliecinātu parakstu (ārvalstīs pārkasītajai veidlapai nepieciešamības gadījumā jābūt apliecinātai ar apostille / legalizētai).

Dalībai akcionāru sapulcē tiks reģistrēti tie akcionāri, kuru pienācīgi noformēti pieteikumi dalībai sapulcē būs saņemti sabiedrībā līdz 2021.gada 20.maijam plkst. 12:00.

Gadījumā, ka akcionārs ir fiziska persona, un pieteikumu dalībai sapulcē akcionāra vārdā paraksta akcionāra pārstāvis, pieteikumam pievienojams pārstāvības dokuments, kas apliecina personas tiesības rīkoties akcionāra vārdā, tā, piemēram, ja akcionāru pārstāv pilnvarotā persona, pilnvarai ir jābūt derīgai un noformētai notariāla akta formā.

Gadījumā, ja akcionārs ir juridiska persona, pieteikumam dalībai sapulcē pievienojami dokumenti, kas apliecina akcionāra nosaukumu, juridisko formu un tiesisko reģistrāciju (piemēram izziņa no komercreģistra, kas nav vecāka par vienu gadu), un dokumenti, kas apliecina pārstāvja pilnvaras.

Visiem pieteikumam dalībai sapulcē pievienotajiem dokumentiem ir jābūt oriģināliem, latviešu vai angļu valodā, vai ar notariāli apliecinātu tulkojumu vienā no šīm valodām. Ārvalstīs izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem nepieciešamības gadījumā jābūt apliecinātiem ar apostille/legalizētiem.

Tiem akcionāriem, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcē elektroniski atbilstoši iepriekš noradītajai kārtībai uz viņu pieteikumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta saite dalībai akcionāru sapulcē.

Pirms sapulces atklāšanas akcionāram/akcionāra pilnvarniekam/akcionāra likumiskajam pārstāvim, kas ir reģistrēts dalībai akcionāru sapulcē, būs jāuzrāda pieteikumā dalībai sapulcē norādītais personu apliecinošs dokuments.

Balsošana akcionāru sapulcē tiks nodrošināta klātienē Rīgā, Rūpniecības ielā 1-5, akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” telpās, kā arī tiešsaistē.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem no 2021.gada 5.maija līdz 2021.gada 20.maijam, akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

 

Valdes loceklis                                                                                    G.Zolotarev

 

         Kontakti:
         Adrese: Rūpniecības iela 1-5, Riga, LV-1010
         Tālrunis: +371 67783611
         
         Kontaktpersona:
         Gene Zolotarev
         Valdes loceklis
         Tālrunis: +371 67783601
         E-pasts: gene@baltictechventures.com
         
         Sertificētais konsultants:
         Svetlana Hramčenko
         SIA "Law Office Spridzans"
         Tālrunis: +371 26712718
         e-pasts: svetlana.hramcenko@spridzans.lv


registracijas-veidlapa-LV.docx
balsojuma-veidlapa-voting-instruction-LV-EN.docx