English Estonian
Avaldatud: 2022-11-22 07:00:00 CET
Nordic Fibreboard
Kvartaliaruanne

Nordic Fibreboard AS 2022. aasta III kvartali auditeerimata majandustulemused

JUHTKONNA ARUANNE 

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2022. aasta 3. kvartalis 2,79 miljonit eurot (2021 3. kvartalis 2,33 miljonit eurot). Kontserni peamine tegevusala on puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük, mille müügitulu 2022. aasta 3. kvartalis oli 2,78 miljonit eurot, mis on 23% suurem kui 2021. aasta 3. kvartalis. Ülejäänud segmendiks on Pärnus Suur-Jõe tänaval oleva kinnisvara haldamine, mille müügitulu 2022. aasta 3. kvartalis oli 9 tuhat eurot (2021. aasta 3. kvartalis 65 tuhat eurot).

Nordic Fibreboard Ltd 2022. aasta 3. kvartali müügitulu kasvu põhjuseks oli jätkuvalt tugev nõudlus ehitusmaterjalide järele ehitussektoris, mis tuleneb toodangu mahu kasvust ja toodete hinnatõusust. Sellegipoolest hakkasime 2022. aasta 3. kvartali lõpus kogema klientide tellimuste vähenemist, mis peegeldab ettevõtete kindlustunde nõrgenemist negatiivsete makrotegurite (nt intressimäärade tõus, energiakriis ja toiduainete kallinemine) tagajärjel. Nende tegurite mõju arvestades, teatab Nordic Fibreboard 8 tootmistöölise koondamisest ning vähendab tootmisvõimsust, et püsida nõudluse langusega samal tasemel.

Nordic Fibreboard konsolideeritud EBITDA oli 2022. aasta 3. kvartalis 193 tuhat eurot, EBITDA marginaal 7% (2021. aasta  3. kvartali EBITDA 356 tuhat eurot ning EBITDA marginaal 15%). Võrreldes 2021. aasta 3. kvartaliga vähenes Kontserni brutomarginaal 32%-lt 2022. aasta 3. kvartalis 19%-le. Kasumlikkuse vähenemise peamiseks põhjuseks oli 2022. aasta 3. kvartalis aset leidnud tooraine, põhiliselt hakkepuidu- ja energiahindade järsk tõus, mis oli suurem kui meie toodangu hinnatõus.

2022. aasta 3. kvartali finantstulud ja –kulud kokku olid 49 tuhat eurot, mis koosnes Trigon Property Development (TPD) aktsiate ümberhindlusest saadud kasumist summas 79 tuhat eurot ning laenukohustiste intressikulust summas 30 tuhat eurot. 2021. aasta 3. kvartali finantskulu oli 159 tuhat eurot, mis koosnes TPD aktsiate ümberhindlusest saadud kahjumist summas 128 tuhat eurot ning laenukohustiste intressikulust summas 31 tuhat eurot.

Kontserni 2022. aasta 3. kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 117 tuhat eurot (2021. aasta 3. kvartalis 73 tuhat eurot).

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

MÜÜGITULU ÄRISEGMENTIDE LÕIKES

  tuh EUR tuh EUR
  III kv 2022 III kv 2021 9k 2022 9k 2021
Kiudplaadi tootmine ja müük 2 782 2 270 9 015 7 539
Kinnisvara haldamine 9 65 28 218
Kokku 2 791 2 334 9 043 7 757

KASUM ÄRISEGMENTIDE LÕIKES

  tuh EUR tuh EUR
tuh EUR III kv 2022 III kv 2021 9k 2022 9k 2021
EBITDA ärisegmentide lõikes        
Kiudplaadi tootmine ja müük 201 344 1 114 1 337
Kinnisvara haldamine (6) 11 (18) 10
Elimineerimine (2) 1 (25) (5)
Kokku EBITDA 193 356 1 071 1 341
Põhivara kulum ja väärtuse langus (125) (123) (372) (380)
Kokku ÄRIKASUM 68 232 699 962
Neto finantstulud/-kulud 49 (159) 149* 267**
PUHASKASUM 117 73 848 1 229

*Sisladab 2022. aasta 9 kuu jooksul finantstulu 143 tuhat eurot, mis on saadud Kontserni omanduses olevate kinnisvara-arendusettevõtte Trigon Property Development AS aktsiate ümberhindlusest ning nendelt (TPD) aktsiatelt saadud dividende summas 105 tuhat eurot.

**Sisaldab 2021. aasta 9 kuu jooksul TPD aktsiate ümberhindlusest saadud finantstulu 354 tuhat eurot.

NORDIC FIBREBOARD LTD: KIUDPLAADI TOOTMINE JA MÜÜK

Puitkiudplaadi müügitulu oli 2022. aasta 3. kvartalis 2,78 miljonit eurot (2021. aasta 3. kvartalis 2,27 miljonit eurot). Lisaks sellele, et nõudlus ehitusmaterjalide järele püsis tugevana, mõjutas müügitulu kasvu ka 2022. aasta 2. kvartalis teostatud hinnatõus meie toodangule. Hinnatõus oli vältimatu, kuna terve 2022. aasta jooksul on toimunud jätkuv tooraine- ja energiahinde tõus. Vaatamata Eesti tööstustoodangu langusele 2022. aasta 3. kvartalis, püsis kiudplaadi tellimuste maht kogu 2022. aasta 3. kvartali jooksul stabiilsena, mis näitab kohalike Põhja-Euroopa turgude tugevust.

Suurim müügikasv 2022. aasta 3. kvartalis, võrreldes 2021. aasta 3. kvartaliga, leidis kajastamist Soome, Taani ja Läti turgudel. Müük Venemaale lõpetati 2022. aasta maikuus sanktsioonide tõttu, mis on kehtestatud seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas.

Puitkiudplaadi 2022. aasta 3. kvartali kulumieelne ärikasum ehk EBITDA oli 201 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 42%. Vähenemise põhjuseks on nii meie põhitooraine, hakkepuidu, kallinenud ostuhinnad kui ka suurenenud elektrihinnad 2022. aasta 3. kvartalis.

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

  tuh EUR tuh EUR
  III kv 2022 III kv 2021 9k 2022 9k 2021
Euroopa Liit 2 723 1 980 8 425 6 233
Lähis-Ida 47 13 73 13
Venemaa 0 269 427 1 083
Aasia 0 0 69 124
Aafrika 0 0 0 46
Teised 12 8 21 40
Kokku 2 782 2 270 9 015 7 539

PÄRNU RIVERSIDE DEVELOPMENT : KINNISVARA HALDUS

Pärnu Riverside Development OÜ omab kinnisvara Pärnu linnas asukohaga Suur-Jõe tänav 48. Kinnisvaraobjektil on mõned üürnikud ning kinnisvarahaldusest saadud renditulu oli 2022. aasta 3. kvartalis 9 tuhat eurot (2022. aasta 2. kvartalis 65 tuhat eurot). Müügitulu vähenemise tingis ühe suurima üürniku lahkumine üüripinnalt 2021 aasta lõpus.

Kinnisvarahalduse 2022. aasta 3. kvartali EBITDA oli negatiivne 6 tuhat eurot ning puhaskahjum 6 tuhat eurot (2021. aasta 3. kvartalis EBITDA positiivne 11 tuhat eurot ning puhaskasum 11 tuhat eurot).

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI JA RAHAVOOGUDE ARUANNE

Seisuga 30.09.2022 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 9,4 miljonit eurot (30.09.2021: 8,3 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku olid seisuga 30.09.2022 4,7 miljonit eurot (30.09.2021: 4,4 miljonit eurot), milledest Kontsernil võlgnevusi tarnijatele oli 1,0 miljonit eurot seisuga 30.09.2022 (30.09.2021: 0,6 miljonit eurot) ning laenukohustisi 3,1 miljonit eurot seisuga 30.09.2021 (30.09.2021: 3,3 miljonit).

Nõuded ja ettemaksed olid kokku 1,3 miljonit eurot seisuga 30.09.2022 (30.09.2021: 1,1 miljonit eurot). Varud seisuga 30.09.2022 olid 0,9 miljonit eurot (30.09.2021 0,4 miljonit eurot). Kontserni põhivara kokku seisuga 30.09.2022 oli 6,7 miljonit eurot (30.09.2021: 6,6 miljonit).

Kontserni äritegevuse tulemuseks 9 kuu jooksul 2022. aastal oli positiivne rahavoog summas 617 tuhat eurot (2021 9 kuud: positiivne rahavoog summas 512 tuhat eurot). Investeerimistegevuse tulemuseks  2022. aasta 9 kuu jooksul oli negatiivne rahavoog summas 93 tuhat eurot, mis peamiselt koosnes tehtud investeeringutest tootmisvaradesse summas 194 eurot ning TPD aktsiatelt saadud dividendidest summas 105 tuhat eurot (2021 9 kuud: väljaminev rahavoog 243 tuhat eurot). Finantseerimistegevusest liikus 2022. aasta 9 kuu kestel raha kontsernist välja summas 111 tuhat eurot, mis sisaldas laenu põhiosa tagaimakseid 76 tuhat eurot ning rendikohustiste põhiosa tagasimakseid summas 35 tuhat eurot (2021 9 kuud: väljaminev rahavoog 91 tuhat eurot). 2022. aasta 9 kuu netorahavoo tulemuseks oli positiivne rahavoog summas 413 tuhat eurot (2021 9 kuud: positiivne rahavoog 178 tuhat eurot).

TULEVIKU VÄLJAVAADE

NORDIC FIBREBOARD LTD

Nõudlus puitkiudplaatidele oli 2022. aasta 3. kvartalis stabiilne, kuid hetkel kogeme klientide tellimuste vähenemist. Nõudluse languse tulemusena kavatseme vähendada tootmisvõimsust ja koondada 8 tootmistöötajat. Jätkuvalt on tõusmas hakkepuidu hind, mis on meie peamine tooraine ning praeguses etapis jääb hakkepuidu hindade tulevikuväljavaade ebaselgeks. Nõudlus hakkepuidu järele on suurenenud tänu sellele, et elektrijaamad kasutavad nüüd rohkem biomassi, samuti on kasvanud küttekulude suurenemise tõttu puidugraanulite müük. Tulenevalt elektrituru volatiilsusest ja prognoosimatusest sellel sügisel, otsustasime fikseerida ettevõtte elektrihinna perioodiks 1. jaanuar 2023 kuni 30. juuni 2024. 2023. aastal kehtima hakkavat fikseeritud lepingust tulenevat kõrgemat elektrihinda on plaanis leevendada läbi müügihindade tõusu 2022. aasta 4. kvartalis.

PÄRNU RIVERSIDE DEVELOPMENT

Jätkatakse Pärnus Suur-Jõe tn 48 oleva kinnisvara haldamist ja arendamist. Menetluses on kinnistu detailplaneering, eesmärgiga muuta kinnistu eraelamumaaks.

FINANTSSUHTARVUD

tuh EUR     
Kasumiaruanne III kv 2022 III kv 2021 9k 2022 9k 2021
Müügitulu 2 791 2 334 9 043 7 757
EBITDA 193 356 1 071 1 341
EBITDA rentaablus 7% 15% 12% 17%
Ärikasum/-kahjum 68 232 699 962
Ärirentaablus 2% 10% 8% 12%
Puhaskasum/-kahjum 117 73 848 1 229
Puhasrentaablus 4% 3% 9% 16%
     
Bilanss 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2021 31.12.2020
Koguvarad 9 389 8 063 8 301 7 650
Koguvarade puhasrentaablus 9% 15% 15% 14%
Omakapital 4 698 3 850 3 878 2 648
Omakapitali puhasrentaablus 18% 31% 32% 41%
Võlakordaja 50% 52% 53% 65%
     
Aktsia 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2021 31.12.2020
Aktsia viimane hind (EUR)* 1,74 1,95 2,20 0,45
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,18 0,27 0,55 0,24
Hind-tulu (PE) suhtarv 9,54 7,30 4,02 1,89
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 1,04 0,86 0,86 0,59
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 1,67 2,28 2,55 0,76
Turukapitalisatsioon tuh EUR 7 828 8 773 9 898 2 025
Aktsiate arv tk 4 499 061 4 499 061 4 499 061 4 499 061

 

EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum(-kahjum) / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital
Võlakordaja = kohustised / koguvarad
Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = jooksva viimase 12 kuu puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv
Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / jooksva viimase 12 kuu puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv
*http://www.nasdaqbaltic.com/

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2021
Raha ja raha ekvivalendid 470 57 204
Nõuded ja ettemaksed (Lisa 2) 1 345 902 1 118
Varud (Lisa 3) 874 390 390
Kokku käibevarad 2 689 1 349 1 712
       
Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 4) 1 156 1 152 1 139
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 7) 787 644 805
Materiaalne põhivara (Lisa 5) 4 755 4 915 4 642
Immateriaalne põhivara (Lisa 6) 2 3 3
Kokku põhivarad 6 700 6 714 6 589
       
Kokku varad 9 389 8 063 8 301
       
Võlakohustised (Lisa 8) 38 146 36
Võlad ja ettemaksed (Lisa 9) 1 410 829 1 002
Lühiajalised eraldised (Lisa 10) 4 19 4
Kokku lühiajalised kohustised 1 452 994 1 042
       
Pikaajalised võlakohustised (Lisa 8) 3 094 3 074 3 220
Pikaajalised eraldised (Lisa 10) 145 145 161
Kokku pikaajalised kohustised 3 239 3 219 3 381
Kokku kohustised 4 691 4 213 4 423
       
Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 11) 450 450 450
Kohustuslik reservkapital 45 0 0
Jaotamata kasum (kahjum) 4 203 3 400 3 428
Kokku omakapital 4 698 3 850 3 878
       
Kokku kohustised ja omakapital 9 389 8 063 8 301

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 14 kuni 24.

  

KONSOLIDEERITUD KASUMI - JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

tuh EUR III kv 2022 III kv 2021 9k 2022 9k 2021
Müügitulu (Lisa 13) 2 791 2 334 9 043 7 757
Müüdud toodangu kulu (Lisa 14) 2 387 1 721 7 134 5 451
Brutokasum 404 613 1 909 2 306
         
Turustuskulud (Lisa 15) 278 251 919 891
Üldhalduskulud (Lisa 16) 90 131 315 445
Muud äritulud (Lisa 18) 33 2 33 5
Muud ärikulud (Lisa 18) 1 1 9 13
Ärikasum 68 232 699 962
         
Finantstulud (Lisa 19) 79 0 248 354
Finantskulud (Lisa 19) 30 159 99 87
Kasum enne tulumaksustamist 117 73 848 1 229
         
Aruandeperioodi puhaskasum 117 73 848 1 229
         
Tava perioodi puhaskasum aktsia kohta (Lisa 12) 0,03 0,02 0,19 0,27
Lahustatud perioodi puhaskasum aktsia kohta (Lisa 12) 0,03 0,02 0,19 0,27

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 14 kuni 24.

TORFINN LOSVIK

Juhatuse esimees
+372 569 90 988
torfinn.losvik@nordicfibreboard.com

ManusNORDIC FIBREBOARD AS_Vahearuanne 2022 3. kvartal.pdf