English Lithuanian
Paskelbta: 2024-05-28 15:01:00 CEST
AB "Invalda INVL"
Prospektas

Patvirtintas AB „Invalda INVL“ bazinis skolos vertybinių popierių programos prospektas

ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA SKIRTAS PLATINTI AR SKLEISTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE ARBA JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE IR NEGALI BŪTI PERDUOTAS Į TOKIAS JURISDIKCIJAS, KURIOSE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS ARBA SKLEIDIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR TAM TIKRI KITI APRIBOJIMAI. PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIO PRANEŠIMO VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽAI PABAIGOJE ESANTĮ SVARBŲ ĮSPĖJIMĄ.

Lietuvos bankas 2024 m. gegužės 28  d. patvirtino AB „Invalda INVL“ 25,000,000 eurų ne nuosavybės vertybinių popierių programos (angl. Programme for the issuance of notes in the amount of EUR 25,000,000) bazinį prospektą dėl pagal Programą išleidžiamų nekonvertuojamųjų vidutinės trukmės obligacijų viešo siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamą rinką AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąraše (toliau – Prospektas, žr. prisegamus dokumentus).

SVARBUS ĮSPĖJIMAS:
Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.

Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su vertybiniais popieriais susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.

Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti AB „Invalda INVL“ (toliau – Emitentas) vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Prospektas yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Emitentą, obligacijas, jų viešą siūlymą ir įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Prospektas yra paskelbtas Emitento interneto svetainėje (www.invaldainvl.com), taip pat www.nasdaqbaltic.com ir www.crib.lt.

Prospekto patvirtinimas neturėtų būti laikomas obligacijų kokybės patvirtinimu. Prieš priimant investavimo sprendimą, potencialiems investuotojams rekomenduojama perskaityti Prospektą, kad jie suprastų visą su sprendimu investuoti į obligacijas susijusią galimą riziką ir grąžą. Be to, Prospektas parengtas pagal Reglamento (ES) 2017/1129 reikalavimus ir atsižvelgiant į tai, kad Prospekto pagrindu bus vykdomas viešas obligacijų siūlymas Lietuvos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ir Estijos Respublikoje.

Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ vadovas
Darius Šulnis
El. paštas darius.sulnis@invl.com

 

PriedasBase Prospectus_Invalda INVL EN 2024-05-28.pdf