Publicēts: 2021-11-25 15:10:00 CET
Siguldas CMAS
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

Siguldas CMAS, AS, nerevidēta finanšu informācija par deviņiem 2021. gada mēnešiem

2021. gada deviņos mēnešos neto apgrozījums bija 1 027,5 tūkst. eiro, kas ir par 13,1% vairāk nekā iepriekšējā gada deviņos mēnešos, bet peļņa pirms nodokļiem bija 139,3 tūkst. eiro – par 11,1 tūkst. eiro lielāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 30.09.2021.
EUR
30.09.2020.
EUR
Neto apgrozījums1 027 516908 799
a) no lauksaimnieciskās darbības1 027 516908 799
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas23 92519 144
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi30 58449 105
Materiālu izmaksas:(489 717)(396 600)
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas(410 324)(322 881)
b) pārējās ārējās izmaksas(79 393)(73 719)
Personāla izmaksas:(358 978)(356 139)
a) atlīdzība par darbu(284 675)(281 114)
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas(63 453)(63 791)
c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas(10 850)(11 234)
Vērtības samazinājuma korekcijas:(44 238)(43 727)
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas(44 192)(43 720)
b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām(46)(7)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas(49 787)(52 370)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa139 305128 212
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu(3)-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas139 302128 212
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 139 302 128 212
Peļņa uz 1 akciju (EPS)0,3300,304

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

PielikumsSiguldas_CMAS_2021_gada_9_menesu_finansu_informacija.pdf