English Lithuanian
Paskelbta: 2022-10-04 07:00:00 CEST
Akola group
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas AB „Linas Agro Group“ akcininkams

Vilnius, 2022 m. spalio 4 d.


Pranešame, kad šaukiamas AB „Linas Agro Group“, buveinės adresas Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuva, kodas 148030011 (toliau – Bendrovė), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo data, laikas ir vieta
– 2022 m. spalio 28 d. 10.00 val., Viešbutis PACAI, Konferencijų salė (MANSION - EST.1677 - HOTEL, Didžioji g. 7, Vilnius, Lietuva).

Susirinkimo apskaitos diena
– 2022 m. spalio 21 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Teisių apskaitos diena
– 2022 m. lapkričio 15 d. Turtines teises turės asmenys, kurie Teisių apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Susirinkimo sušaukimo dieną bendras Bendrovės akcijų skaičius yra 160 394 398, o balsavimo teisę suteikia – 159 643 426 akcijos. Balsavimo teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 750 972 savos akcijos. Bendrovės akcijų ISIN kodas LT0000128092.

Susirinkimo darbotvarkė:

1)   Dėl Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymo.
2)   Dėl nepriklausomų auditorių išvados pristatymo.
3)   Dėl 2021–2022 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymo.
4)   Dėl Bendrovės atlygio ataskaitos patvirtinimo.
5)   Dėl finansinių metų, pasibaigusių 2022 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
6)   Dėl Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.
7)   Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo.
8)   Dėl visų Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo, siekiant neatlygintinai suteikti Bendrovės akcijų darbuotojams ir (ar) organų nariams.
9)   Dėl pasirašytų akcijų apmokėjimo tvarkos ir terminų nustatymo.
10)   Dėl Bendrovės valdybos narių rinkimų.
11)   Dėl Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.
12)   Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos narių rinkimų ir atlygio nustatymo.
13)   Dėl Bendrovės audito komiteto narių rinkimų, atlygio nustatymo ir Audito komiteto nuostatų patvirtinimo.
14)   Dėl Atlygio politikos patvirtinimo.
15)   Dėl Akcijų suteikimo taisyklių patvirtinimo.


Susirinkimo sušaukimo iniciatorius – Bendrovės valdyba.

Susirinkimas šaukiamas
Bendrovės valdybos 2022 m. spalio 3 d. priimtu nutarimu.

Bendrovės akcininkų registracijos pradžia:
 2022 m. spalio 28 d. 9.15 val.

Bendrovės akcininkų registracijos pabaiga:
2022 m. spalio 28 d. 9.55 val.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime nustatyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti Susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu laišku adresu AB „Linas Agro Group“, Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuva, arba elektroniniu paštu group@linasagro.lt. Susirinkimo darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais arba klausimais, kurie bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Naujų sprendimų projektų siūlymai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu laišku adresu AB „Linas Agro Group“, Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuva, arba elektroniniu paštu group@linasagro.lt. Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu Susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai raštu gali būti pateikiami registruotu laišku adresu AB „Linas Agro Group“, Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuva, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, laiške nurodant akcininko asmens kodą bei sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Bendro pobūdžio atsakymai bus paskelbti Bendrovės interneto tinklalapyje www.linasagrogroup.lt. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto tinklalapyje.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu balsavimo teisę turintis akcininkas pareikalauja raštu, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat bus pateikiamas Bendrovės interneto tinklalapyje www.linasagrogroup.lt. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti lietuvių kalba arba išverstas į lietuvių kalbą autorizuoto vertėjo, kurio parašo tikrumas patvirtintas notaro. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo, juos siunčiant į AB „Linas Agro Group“ adresu Subačiaus g. 5, Panevėžys, Lietuva, registruotu laišku arba įteikiant jį asmeniškai Bendrovei.

Su dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti Susirinkimui, kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai galės susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje www.linasagrogroup.lt, taip pat darbo dienomis, tik iš anksto telefonu Nr. 8 45 507 303 suderintu laiku, atvykus adresu Subačiaus g. 5, Vilnius.


Pagarbiai
Valdybos pirmininkas Darius Zubas


Daugiau informacijos suteiks:

Mažvydas Šileika

AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius

Mob. 8 619 19 403

E. p.  m.sileika@linasagro.lt