Avaldatud: 2021-04-21 07:00:00 CEST
Coop Pank
Kvartaliaruanne

Coop Pank 2021. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

2021. aasta I kvartalis kasvas Coop Panga neto laenuportfell 25 miljoni euro võrra (+4%), ulatudes 696 miljoni euroni. Kiireimat kasvu näitas kodulaenude portfell, mille maht kasvas 17 miljoni euro võrra (+6%). Ärilaenude portfell kasvas 8 miljoni euro võrra (+3%), liisinguportfell 1 miljoni euro võrra (+1%) ja tarbimisfinantseerimise portfell kahanes 0,4 miljoni euro võrra (-1%). 2020. aasta I kvartaliga võrreldes on laenuportfell kasvanud 192 miljoni euro võrra ehk 38%.

Coop Panga hoiuste maht kasvas 2021. aasta I kvartalis 91 miljoni euro võrra (+12%), ulatudes 849 miljoni euroni. Nõudmiseni hoiuste maht kasvas 31 miljoni euro võrra (+10%), millest 16 miljonit eurot tuli eraklientidelt ja 15 miljonit eurot äriklientidelt. Tähtajaliste hoiuste maht kasvas I kvartalis 60 miljoni euro võrra (+13%): kodumaisetelt ettevõtetelt kaasati 29 miljonit eurot ja eraklientidelt kaasati 5 miljonit eurot ning rahvusvahelise hoiuste kaasamise platvormi Raisin kaudu kaasati 26 miljonit eurot. Võrreldes 2020. aasta I kvartaliga on Coop Panga hoiuste maht kasvanud 301 miljoni euro võrra (+55%). Aastases võrdluses on panga nõudmiseni hoiuste osakaal tõusnud 30% pealt 39% peale ja finantseerimiskulu langenud 1% pealt 0,8% peale.

2021. aasta I kvartalis oli Coop Panga viivises olev laenuportfell 3% tasemel, mis on samal tasemel kui 2020. aasta IV kvartalis. Aastases võrdluses on viivises oleva laenuportfelli maht langenud 7% tasemelt 3% peale, mis on viimase nelja aasta madalaim tase. Laenude allahindluse kulu oli 2021. aasta I kvartalis 0,8 miljonit eurot, mis on võrreldaval tasemel 2020. aasta IV kvartaliga, kuid 36% väiksem kui aasta tagasi.

2021. aasta I kvartali lõpu seisuga on Coop Pangal 93 200 klienti, klientide arv kasvas kvartaliga  6 500 kliendi võrra (7%). Arvelduskontot omavate eraklientide arv kasvas kvartaliga 5 900 ja äriklientide arv 600 võrra. Aastaga on panga kliendibaas kasvanud 34% ehk 24 000 kliendi võrra.

Coop Panga netotulud olid 2021. aasta I kvartalis 8,9 miljonit eurot, tõustes kvartaalses võrdluses 4% ja aastases võrdluses 25%. Tegevuskulud ulatusid I kvartalis 5,1 miljoni euroni, vähenedes kvartaalses võrdluses 3%. Aastases võrdluses on panga kulud kasvanud 15%.

Coop Pank teenis 2021. aasta I kvartalis 2,8 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 17% enam kui möödunud aasta IV kvartalis ja 94% rohkem kui aasta tagasi. Panga kulude ja tulude suhe oli I kvartalis 58% ja omakapitali tootlus 11,5%.

Coop Pangal on 31.03.2021 seisuga 15 875 aktsionäri, kvartaliga on lisandunud 3008 aktsionäri.

                                 
Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar tulemustele:

„Esimese kvartali tulemustest väärib enim tähelepanu kodumaiste hoiuste kiire kasv. Aasta esimeses kvartalis kasvas Coop Panga hoiuste maht 91 miljonit euro võrra, millest kodumaised hoiused moodustasid enam kui kaks kolmandikku, täpsemalt 65 miljonit eurot. Sellest 44 miljonit tuli äriklientidelt ja 21 miljonit eraklientidelt. Lisaks kasutasime soodsat intressikeskkonda ära ka rahvusvahelisel hoiuste kaasamise platvormil Raisin ja võtsime sealt täiendavalt juurde 25 miljonit eurot arvestusega, et teises kvartalis lõppevad meil samal platvormil kõrgema intressiga tähtajalised hoiused, mida pole plaanis pikendada.

Panga ärimahtude kasvuga kaasnevad ka paremad tulemusnäitajad investoritele. Coop Panga puhaskasum oli pea kaks korda kõrgem kui aasta tagasi. Kulu-tulu suhe langes 58%-le, finantseerimiskulu kahanes 0,8%-le ning omakapitali tootlus tõusis 11,5%-le.

Edasise kasvustrateegia toetamiseks emiteeris pank märtsis allutatud võlakirju. Tegemist oli esimese seeriaga 20 miljoni euro suurusest Coop Panga allutatud võlakirjade programmist. Esialgne emissiooni maht 8 miljonit eurot märgiti 6,2 korda üle, mis kinnitab investorite usaldust ja usku panga kasvuplaanidesse. Otsustasime mahtu suurendada 10 miljoni euroni ja eelistada võlakirjade jaotusel oma kliente ning aktsionäre, kellele jaotasime võlakirjade kogumahust kaks kolmandikku.“

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes I kv 2021 IV kv 2020 I kv 2020
Neto intressitulu 8 043 7 808 6 358
Neto teenustasutulu 648 540 521
Muud tulud, neto 202 171 238
Netotulud kokku 8 893 8 519 7 117
Tööjõukulud -2 879 -2 976 -2 662
Turunduskulud -306 -350 -226
Rendi- ja kontorikulud, materiaalse põhivara kulum -579 -539 -563
IT kulud ja immateriaalse põhivara kulum -740 -767 -490
Muud tegevuskulud -619 -640 -501
Tegevuskulud kokku -5 123 -5 272 -4 442
Kasum enne allahindluse kulu 3 770 3 247 2 675
Finantsvarade allahindluse kulu -771 -715 -1 214
Kasum/kahjum enne tulumaksu 2 999 2 532 1 461
Tulumaksu kulu -164 -108 0
Aruandeperioodi puhaskasum 2 835 2 424 1 461
Tava puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0.03 0.03 0.02
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0.03 0.03 0.02
       
       
Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020
Raha ja raha ekvivalendid 249 416 170 750 119 480
Võlainstrumendid 3 074 3 011 3 737
Laenud klientidele 695 721 670 593 504 119
Muud varad 26 700 25 555 25 341
Varad kokku 974 911 869 909 652 677
Klientide hoiused ja saadud laenud 848 755 757 835 547 398
Muud kohustised 8 626 7 443 7 696
Allutatud laenud 17 111 7 064 7 111
Kohustised kokku 874 492 772 342 562 205
Omakapital 100 419 97 567 90 472
Kohustised ja omakapital kokku 974 911 869 909 652 677

Coop Panga aruanded on leitavad aadressilt: https://www.cooppank.ee/aruandlus

Coop Pank korraldab 2021. aasta I kvartali majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari 21. aprillil 2021 kell 9.00. Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda aadressil:
https://attendee.gotowebinar.com/register/8859051472217070093

Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse nii ettevõtte kodulehel www.cooppank.ee kui ka Nasdaq Balti youtube.com kontol.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 93 200 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:
Kerli Lõhmus
Finantsjuht
Telefon: +372 669 0902
E-post: kerli.lohmus@cooppank.ee

ManusedVahearuanne_3k 2021_ET.pdf
Coop Pank 2021-03_ET.pdf
Coop Pank 2021 Q1 tulemused_ET.pdf