English Estonian
Avaldatud: 2022-06-06 22:42:56 CEST
Elmo Rent
Korralise üldkoosoleku kutse

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

Lugupeetud ELMO Rent AS-i aktsionär

ELMO Rent AS-i (registrikood 12994939; aadress Kivi tn 12, 76805 Paldiski, Eesti, edaspidi nimetatud ka kui Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 28.06.2022 kell 15.00 aadressil Öpiku Konverentsikeskus, Valukoja 8, II korrus, koosolekusaal Universum.

Füüsiliselt kohale tulnud aktsionäridele pakutakse pärast üldkoosolekut võimalust kaugjuhtida ELMO kaugjuhitavat elektriautot. Soovi korral saavad üldkoosolekule registreerunud Teams ülekande lingi, mis võimaldab aktsionäril osaleda üldkoosolekul virtuaalselt. Palume aktsionäridel, kes soovivad üldkoosolekul osaleda virtuaalselt, sellest teada anda hiljemalt 24.06.2022 e-posti aadressile koosolek@elmorent.ee, link virtuaalseks osalemiseks saadetakse aktsionäri vastavale e-posti aadressile.

 

Korralise üldkoosoleku päevakord:

1.          2021. majandusaasta aruande kinnitamine

Otsuse eelnõu ja Aktsiaseltsi nõukogu ettepanek:

1.1.     Kinnitada Aktsiaseltsi 2021. majandusaasta aruanne.

 

2.          Kahjumi katmise ettepanek

Otsuse eelnõu ja Aktsiaseltsi nõukogu ettepanek:

2.1.     Kinnitada 2021. majandusaasta kahjum -308 528 eurot.

2.2.     Kanda 2021. majandusaasta kahjum akumuleerunud kahjumi koosseisu ning katta kahjum tulevaste perioodide kasumi arvelt.

 

3.          Nõukogu liikmete tagasikutsumine

Otsuse eelnõu ja Aktsiaseltsi nõukogu ettepanek:

3.1.     Kutsuda alates käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkest Aktsiaseltsi nõukogust tagasi Taavi Laur ja Enn Laansoo.

 

4.          Nõukogu liikmete valimine

Otsuse eelnõu ja Aktsiaseltsi nõukogu ettepanek:

4.1.     Valida Aktsiaseltsi nõukogu liikmeteks alates 29. juunist 2022 viieaastaseks perioodiks Margot Roose (isikukood 47602070214) ja Peeter Raudsepp (isikukood 37005242729).

 

5.          Nõukogu liikmete tasu ja tasustamise korra määramine

Otsuse eelnõu ja Aktsiaseltsi nõukogu ettepanek:

5.1.     Määrata Aktsiaseltsi nõukogu liikmetele makstava igakuise tasu suuruseks 500 eurot (neto) ja nõukogu esimehele 750 eurot (neto). Tasu makstakse nõukogu liikmete arvelduskontodele järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Aktsiaseltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Aktsiaseltsi kodulehel aadressil https://elmorent.ee/investeeri/ ja Aktsiaseltsi kontoris aadressil Tartu mnt 84a, 10112 Tallinn, Eesti, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil koosolek@elmorent.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse Aktsiaseltsi kodulehel. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Aktsiaseltsi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Aktsiaseltsi aktsiakapitalist, võivad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil koosolek@elmorent.ee ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Tulenevalt Covid-19 pandeemia järelmitest tingitud olukorrast jätab Aktsiaseltsi juhatus endale õiguse piirata üldkoosolekul füüsiliselt osalevate isikute arvu ja muuta üldkoosoleku toimumise aega. Haigustunnustega isikuid üldkoosoleku ruumi ei lasta.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 21.06.2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume informeerida meid sellest hiljemalt 24.06.2022 ja edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile koosolek@elmorent.ee. Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata skaneeritud volikiri e-posti aadressile koosolek@elmorent.ee ja originaal võtta üldkoosolekule kaasa. Korralisest üldkoosolekust füüsiliselt osa võtta soovivate aktsionäride registreerimine algab 28.06.2022 kell 14.30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostille’iga. 

Aktsiaseltsi korralise üldkoosoleku kutse avaldatakse ka ajalehes Postimees 06.06.2021.

 

 

Lugupidamisega

ELMO Rent AS-i juhatus