Publicēts: 2020-12-04 15:44:41 CET
SAF Tehnika
Akcionāru sapulces lēmumi

AS SAF Tehnika akcionāru sapulces, kas notika 2020.gada 4.decembrī, pieņemtie lēmumi

Riga, 2020-12-04 15:44 CET --  

 

A/S "SAF Tehnika" kārtējā akcionāru sapulcē tika pieņemti šādi lēmumi:

  1. Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2019./2020. finanšu gada darbības rezultātiem.
  1. Apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2019./2020. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2019./2020. finanšu gadu.

  1. (1) Izmaksāt dividendēs līdz 2017.gada 31.decembrim uzkrāto peļņu 0,21 EUR (divdesmit viens cents) par vienu AS SAF Tehnika akciju jeb kopā 623 737.80 EUR (sešsimt divdesmit trīs tūkstoši septiņsimt trīsdesmit septiņi tūkstoši eiro un 80 centi) apmērā;
  • Ieraksta datums ir 2020. gada 18. decembris;
  • Izmaksu datums ir 2020. gada 21. decembris.
  • Ex-datums ir 2020. gada 17. decembris.

(2) Atlikušo nesadalītās peļņas daļu 2 266 812 EUR (divi miljoni divsimt sešdesmit seši tūkstoši astoņsimt divpadsmit eiro) apmērā atstāt kā SAF Tehnika nesadalīto peļņu.

  1. Par sabiedrības revidentu 2020./2021. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2020./2021. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 11 000 (vienpadsmit tūkstoši eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu. 
  1. Apstiprināt Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku. Pielikumā.

 

         Papildus informācija:
         Zane Jozepa
         Finanšu un administratīvā direktore, valdes locekle
         +371 67 046 840
         Zane.Jozepa@saftehnika.com
         www.saftehnika.com


SAF_atalgojuma_politika_LV.pdf