English
Published: 2020-03-18 12:32:40 CET
Nasdaq Stockholm AB
News for listed companies

Information från Nasdaqs övervakningsfunktion med anledning av Coronautbrottet (4/20)

Spridningen av Cornoaviruset covid-19 innebär utmaningar i olika avseenden för emittenter. Nedan kommenterar övervakningsfunktionen vid Nasdaq Stockholm AB (”Börsen”) ett par frågeställningar som kan uppstå. 

Informationsgivning

Information om Coronaviruset i allmänhet eller dess utbredning i Sverige eller andra geografiska områden i världen torde som utgångspunkt inte utgöra insiderinformation eller på annat sätt kräva särskild informationsgivning. Däremot kan Coronasituationen påverka en emittent på sådant sätt att effekterna i sig utgör insiderinformation och därmed aktualisera informationsgivning enligt artikel 17 i EU:s marknadsmissbruksförordning (”MAR”). Det kan till exempel röra emittentens finansiella situation och utveckling eller åtgärder som behöver vidtas med anledning därav. I det sammanhanget kan behöva påpekas att möjligheten till ett beslut om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation rörande effekterna av Coronasituationen naturligen kan vara inskränkt då marknaden och investerarna under rådande förhållanden kan ha begränsade förutsättningar till en rimlig förväntansbild rörande emittentens finansiella ställning och utveckling. 

Vi påminner om att kravet på att insiderinformation ska offentliggöras så snart som möjligt innebär att kort tid ska förflyta mellan det att insiderinformation har identifierats och offentliggörandet av den. Med det sagt bör det även uppmärksammas att artikel 17 i MAR föreskriver att insiderinformation ska offentliggöras på ett sätt som ger allmänheten en snabb tillgång till informationen och möjlighet till en fullständig och korrekt bedömning av denna. Det är således inte alltid fråga om att insiderinformation måste offentliggöras omedelbart, men tidsutdräkten fram till offentliggörandet får inte var omotiverat lång. Om offentliggörande av insiderinformation har kunnat förutses och därmed kunnat förberedas, ska det även kunna verkställas skyndsamt. Förhåller det sig istället så att insiderinformationen uppstår plötsligt, kommer en något längre tidsutdräkt ofta kunna motiveras med hänvisning till de kvalitativa innehållskraven i artikel 17 i MAR. Under alla omständigheter är beredskap och robusta rutiner och processer en förutsättning för en god informationsgivning och regelefterlevnad. 

Vi vill påkalla uppmärksamhet kring ett antal rekommendationer från ESMA, the European Securities and Markets Authority, publicerade den 11 mars 2020. Bland dessa kan följande nämnas. 

  • Informationsgivning – emittenter ska så snart som möjligt offentliggöra relevant och väsentlig information om effekter av covid-19 på emittenternas grundförutsättningar, utsikter eller finansiella situation enligt informationsskyldigheterna som följer av MAR. 
  • Finansiell rapportering – emittenter ska så långt det är möjligt vara transparenta kring faktiska och potentiella effekter av covid-19 baserat på både kvalitativa och kvantitativa bedömningar rörande emittenternas affärsverksamhet, finansiella situation och ekonomiska resultat i bokslutskommunikén för 2019, om den inte redan har färdigställts, eller i kommande kvartalsrapporter.

ESMA:s rekommendationer hittas här – https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recommends-action-financial-market-participants-covid-19-impact

Observationsstatus och förhandsinformation till Börsen

Emittenter kan som en följd av Coronasituationen komma att påverkas negativt finansiellt. Om det föreligger en väsentlig osäkerhet om emittentens ekonomiska situation, kommer Börsen att ge emittenten observationsstatus. Väsentlig ekonomisk osäkerhet anses bland annat föreligga om emittenten saknar erforderligt rörelsekapital för den närmaste tremånadersperioden. 

Det är viktigt att notera att en observationsstatus inte är en sanktion utan endast ett verktyg för Börsen att säkerställa att marknaden och investerarna håller sig informerade om extraordinära omständigheter rörande emittenten. Handeln i aktier påverkas inte av en observationsstatus som även därefter handlas på samma segment som tidigare. Börsen informerar om observationsstatusen genom ett s.k. börsmeddelande och uppmanar därmed till särskild uppmärksamhet. 

Vi erinrar alla emittenter om skyldigheten att lämna förhandsinformation till Börsen, innan offentliggörandet av viss insiderinformation. Detta gäller för insiderinformation med extraordinär betydelse för emittenten för att möjliggöra för Börsen att ta ställning till huruvida olika övervakningsåtgärder är påkallade, så som observationsnotering eller handelsstopp. Ett handelsstopp kan bedömas påkallat om emittenten avser att under pågående handel offentliggöra insiderinformation som förutses ge upphov till en signifikant påverkan på aktiekursen. Under vilka förutsättningar en observationsnotering kan aktualiseras framgår av Börsens regelverk.

Avslutningsvis påminner vi om att vi finns tillgängliga för diskussion kring regelfrågor och informationsgivningsrelaterade frågeställningar. Vi uppmanar alla emittenter att kontakta övervakningsfunktionen såvida det uppstår några frågor kring regelverket eller denna information. 

Börsens övervakningsfunktion nås på:

Tel: +46 (8) 405 70 50, eller

E-post: iss@nasdaq com

 


200318 Information fran Overvakningen Nasdaq - Corona.pdf