Paskelbta: 2021-07-15 12:43:48 CEST
Grigeo
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie su AB „Grigeo“ valdymo organo nariu susijusio asmens sandorį

AB „Grigeo“ gavo pranešimą apie su valdymo organo nariu susijusio juridinio asmens sandorį emitento vertybiniais popieriais (žr. priedą).


Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801

PriedasPranesimas apie vadovo sandori.pdf