Avaldatud: 2020-05-26 14:03:15 CEST
Baltika
Juhatuse vahearuanne

Baltika auditeerimata majandustulemused, esimene kvartal 2020

Baltika Grupp lõpetas esimese kvartali 2 474 tuhande euro suuruse puhaskahjumiga. Eelmise aasta sama perioodi kahjum oli 1 442 tuhat eurot. Esimese kvartali negatiivne majandustulemus on tugevalt mõjutatud nõrgast märtsikuust, mida põhjustas ülemaailmne COVID-19 pandeemia välja kuulutamine. Jaanuari- ja veebruarikuu majandustulemused vastasid ettevõtte prognoosidele.

Kõige teravamalt avaldas COVID-19 esimeses kvartalis mõju Baltika Grupi tegevusele Leedus, kus tulenevalt Leedu valitsuse korraldustest suleti alates 16. märtsist kõik kauplused, 27. märtsist suleti valitsuse otsusega kõik kaubanduskeskused Eestis. Lätis olid kauplused avatud lühendatud tööajaga nädala sees ja suletud nädalavahetusel. Alates eriolukorra välja kuulutamisest suunab Baltika Grupp senisest veelgi suuremat ressursi e-poele www.andmorefashion.com, mille kaudu saavad kliendid kontaktivabalt ostelda.

Täiendavalt on Baltika Grupi finantstulemusi ja likviidsust esimesel kvartalil negatiivselt mõjutanud ka Baltika Grupis toimuvate ümberkorraldustega (peamiselt tootmise lõpetamisega Eestis) seonduvad ühekordsed kulud. Ülaltoodud raskuste ületamiseks alustas kohus AS Baltika saneerimismenetlust 26. märtsil 2020. Baltika on seisukohal, et praeguses olukorras on ettevõtte saneerimine parim viis kaitsta Baltika aktsionäride, töötajate, võlausaldajate ja koostööpartnerite õigusi ja huve.

Grupi esimese kvartali müügitulu oli 6 137 tuhat eurot, vähenedes 34% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Enamus ehk 70% müügitulu kaotusest (2,2 miljonit eurot) tuli märtsikuust, mil Baltikumis kuulutati välja eriolukord ja poed suleti. Jaanuari- ja veebruarikuu müügitulu oli veidi madalam kui eelneval aastal, aga väga tugeva tulemuse tegi meestekollektsioon, kus Baltmani ülikondade ja Montoni üleriiete müük kasvas oluliselt võrreldes eelneva aastaga.

Suurima osatähtsusega müügikanal, jaemüük, vähenes 32% (2,6 miljonit eurot), millest 80% moodustab märtsikuu ülinõrk tulemus. Baltika Grupi e-poe Andmorefashion.com esimese kvartali müügitulu langes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7% ja oli 505 tuhat eurot. Äriklientide müügitulu oli esimeses kvartalis 200 tuhat eurot, vähenedes aastatagusega võrreldes 72%. Äriklientide müügitulu vähenemine on ootuspärane, kuna äriklientide müügikanalist väljumine on üks osa Baltika Grupi käimasolevast restruktureerimisplaanist.

Grupi turustuskulud olid esimeses kvartalis 4 200 tuhat eurot, vähenedes 17% ehk 829 tuhat eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Turustus- ja üldhalduskulude järjepidev ning oluline vähendamine on üks osa Baltika Grupi käimasolevast restruktureerimisplaanist.

2020 aasta esimese kvartali tulemus sisaldab 11 tuhande euro ulatuses uue raamatupidamisstandardi - IFRS 16 negatiivset mõju.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 31.03.202031.12.2019
VARA  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid215264
Nõuded ostjatele ja muud nõuded753621
Varud8 0357 644
Müügiootel põhivara2828
Käibevara kokku9 0318 557
Põhivara  
Edasilükkunud tulumaksuvara281281
Muu pikaajaline vara222222
Materiaalne põhivara1 5381 683
Vara kasutusõigus14 92516 040
Immateriaalne põhivara557536
Põhivara kokku17 52318 762
VARA KOKKU26 55427 319
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused2 8191 731
Rendikohustis6 2375 383
Võlad hankijatele ja muud kohustused4 9204 118
Lühiajalised kohustused kokku13 97611 232
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused1 412488
Rendikohustis10 43712 396
Pikaajalised kohustused kokku11 84912 884
KOHUSTUSED KOKKU25 82526 116
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital nimiväärtuses5 4085 408
Ülekurss00
Reservid4 0454 045
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)-6 250-341
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-2 474-5 909
OMAKAPITAL KOKKU7293 203
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU26 55427 319

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne

 1 kv 20201 kv 2019
   
   
Müügitulu6 1379 270
Kliendiboonuste eraldis00
Müügitulu peale kliendiboonuste eraldist6 1379 270
Müüdud kaupade kulu-3 390-4 836
Brutokasum2 7474 434
   
Turustuskulud-4 200-5 029
Üldhalduskulud-792-598
Muud äritulud (-kulud)37117
Ärikasum (-kahjum)-2 208-1 076
   
Finantskulud-266-366
Kasum (-kahjum) enne maksustamist-2 474-1 442
   
Tulumaks00
   
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-2 474-1 442
   
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)-2 474-1 442
   
   
Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist-0,05-0,04
   
Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist-0,05-0,04

 

Flavio Perini
Juhatuse liige, Tegevjuht
flavio.perini@baltikagroup.com

 

Manus


Baltika Vahearuanne 1Q 2020.pdf