English Lithuanian
Paskelbta: 2021-10-15 16:06:27 CEST
Snaige
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Snaigė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2021 m. spalio 15 d. įvyko neeilinis visuotinis AB „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas.

Susirinkime buvo svarstyti darbotvarkės klausimai ir priimti šie sprendimai darbotvarkės klausimais:

1 darbotvarkės klausimas: Valdybos nario (vietoje atsistatydinusio) rinkimas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.
Sprendimas nepriimtas (nebuvo pasiūlyta kandidatų į valdybos narius).

2 darbotvarkės klausimas: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;
Sprendimas: Audito įmone  2021 ir 2022 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti auditoriumi išrinkti Grant Thornton Baltic UAB.
Įgalioti bendrovės generalinį direktorių, su teise perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas (iki 25000 Eur + PVM metams) ir kitas sąlygas.

3 darbotvarkės klausimas: Atlygio politikos tvirtinimas
Sprendimo projektas: Patvirtinti atlygio politiką.
Akcininkų patvirtinta AB „Snaigė“ atlygio politika pridedama.

4 darbotvarkės klausimas: Bendrovės įstatų keitimas;
Sprendimas: Vadovaujantis LR akcinių bendrovių 372 str. 1 d. 3 p. AB “Snaigė” įstatus papildyti kriterijais, pagal kuriuos nustatoma, kad sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams bei atsižvelgiant į šiame susirinkime priimamą sprendimą dėl atlygio politikos tvirtinimo pakeisti įstatų 6.3 p. nauja redakcija ir patvirtinti pakeistus įstatus.
Nauja 6.3. p. redakcija:
„6.3. Bendrovės valdybą renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas, LR akcinių bendrovių įstatyme reglamentuota tvarka.
Bendrovės valdyba turi teisę priimti sprendimą išleisti obligacijas.
Valdyba yra įgaliota steigti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytus ir kitus, Bendrovės veikloje reikalingus, komitetus ir į šiuos komitetus skirti Valdybos narius ar kitus asmenis, tvirtinti tokių komitetų nuostatus.
Valdyba atlieka priežiūros funkcijas (nustatytas LR akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 11 d.).
Valdyba priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, sudarymo, kai toks sudaromas sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams. Bendrovė laiko, kad sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams, jeigu tokio sandorio vertė (bendra vertė – vienkartinio pobūdžio sandoriams ar bendra vertė per  kalendorinius metus – tęstinio pobūdžio sandoriams) viršija 1/4 bendrovės įstatinio kapitalo.
Valdybos kompetencija kitais klausimais nesiskiria nuo LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytos kompetencijos.
Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo būdami valdybos nariais.
Bendroves valdybos darbo tvarką nustato valdybos darbo reglamentas“.
Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti pakeistus įstatus.
Priedas: Akcininkų patvirtinta Įstatų redakcija su pakeistu 6.3 p.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206

PriedaiAB Snaige atlygio politika_Remuneration policy.pdf
AB Snaige Istatai_Articles of association.pdf