English Lithuanian
Paskelbta: 2022-04-01 07:30:00 CEST
Telia Lietuva, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Valdyba patvirtino 2021 m. finansines ataskaitas ir siūlo mokėti 0,10 euro dividendų vienai akcijai už 2021 metus

2022 m. kovo 31 d. Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba nutarė:

- Patvirtinti audituotos 2021 m. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti 2021 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų projektą.

Audituotos 2021 m. „Telia Lietuva“ pajamos nesiskiria nuo 2022 m. sausio 28 d. paskelbtų 2021 m. dvylikos mėnesių pajamų ir sudarė 420 794 tūkst. eurų. Dėl naujausio su debesų kompiuterijos paslaugų plėtra susijusių sąnaudų traktavimo išaiškinimo pagal TFAS, 839 tūkst. eurų suma pripažinta veiklos sąnaudomis ir dėl to audituotas 2021 metų pelnas sumažėjo ir sudarė 56 808 tūkst. eurų (skelbtas 2021 m. dvylikos mėnesių pelnas buvo 57 647 tūkst. eurų). 2021 m. EBITDA siekė 138 599 tūkst. eurų (skelbta – 139 442 tūkst. eurų).- Patvirtinti Bendrovės parengtą ir auditoriaus įvertintą 2021 metų Bendrovės metinį pranešimą bei pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinimui.

- Patvirtinti 2021 metų pelno paskirstymo projektą ir pasiūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pelną paskirstyti pagal patvirtintą pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės paskirstytino pelno 144 200 tūkst. eurų skirti 58 261 tūkst. eurų 2021 m. dividendams mokėti, t. y. 0,10 euro dividendų vienai akcijai, o 85 938 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Dovilei Grigienei ir Mindaugui Glodui – skirti po 16 500 eurų tantjemų už 2021 metus, iš viso tantjemoms skirti 33 000 eurų.

- Sušaukti eilinį visuotinį Telia Lietuva, AB akcininkų susirinkimą 2022 m. balandžio 28 d. 13.00 val. Vilniuje, Saltoniškių g. 7A, „Telia Lietuva“ buveinėje ir siūlyti susirinkimui tokį darbotvarkės projektą:

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
2. 2021 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2021 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas.
3. 2021 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
4. 2021 m. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas.
5. Dėl sprendimų vykdymo.


PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB finansinių ataskaitų, metinio pranešimo ir nepriklausomo auditoriaus išvados už 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus projektai.
- Telia Lietuva, AB audituotų 2021 m. veiklos rezultatų pristatymas.


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el.p. darius.dziaugys@telia.lt

PriedaiTelia_Lietuva_2021_audituotu_rezultatu_pristatymas.pdf
Telia Lietuva AB_2021_finansines ataskaitos ir metinis pranesimas.pdf