Publicēts: 2020-11-26 15:10:00 CET
Siguldas CMAS
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

Siguldas CMAS, AS, nerevidēta finanšu informācija par deviņiem 2020. gada mēnešiem

2020. gada deviņos mēnešos neto apgrozījums bija 908,8 tūkst. eiro, kas ir par 2,4% vairāk nekā iepriekšējā gada deviņos mēnešos, bet peļņa pirms nodokļiem bija 128,2 tūkst. eiro – par 42,4 tūkst. eiro lielāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 30.09.2020.
EUR
30.09.2019.
EUR
Neto apgrozījums908 799887 653
a) no lauksaimnieciskās darbības908 799887 653
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas19 14432 797
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi49 10525 029
Materiālu izmaksas:(396 600)(403 929)
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas(322 881)(319 383)
b) pārējās ārējās izmaksas(73 719)(84 546)
Personāla izmaksas:(356 139)(350 467)
a) atlīdzība par darbu(281 114)(274 198)
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas(63 791)(64 574)
c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas(11 234)(11 695)
Vērtības samazinājuma korekcijas:(43 727)(38 881)
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas(43 720)(38 600)
b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām(7)(281)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas(52 370)(66 392)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa128 21285 810
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu--
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas128 21285 810
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 128 212 85 810
Peļņa uz 1 akciju (EPS)0,3040,203

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

PielikumsSiguldas_CMAS_2020_gada_9_menesu_finansu_informacija.pdf