Danish
Offentliggjort: 2023-03-08 20:28:42 CET
Shape Robotics A/S
Selskabsmeddelelse

Shape Robotics A/S offentliggør et udbud af nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Selskabsmeddelelse nr. 10-23
København, 8. marts 2023

Denne meddelelse indeholder intern viden

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN. 

Bestyrelsen i Shape Robotics A/S (”Shape Robotics” eller ”Selskabet“) har i dag besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital med minimum nominelt DKK 139.000, svarende til udstedelse af 1.390.000 stk. nye aktier a nominelt DKK 0,10 (”Minimumsudbuddet”) og maksimalt nominelt DKK 209.252,30, svarende til udstedelse af 2.092.523 stk. nye aktier a nominelt DKK 0,10 (”Maksimumsudbuddet”). Udbuddet af de nye aktier (”Udbuddet“) sker som en fortegningsemission, det vil sige ved et offentligt udbud af de nye aktier med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer ("Eksisterende Aktionærer") til en tegningskurs på DKK 18,00 pr. aktie (”Tegningskursen“).

Bruttoprovenuet ved gennemførelse af Minimumsudbuddet vil udgøre DKK 25,02 mio., mens bruttoprovenuet ved Maksimumudbuddet vil udgøre DKK 37,67 mio.

Cirka 45 % af Minimumsudbuddet svarende til DKK 11,3 mio. er på nærmere angivne betingelser sikret ved forhåndstilsagn fra en af Selskabets største aktionærer for et tegningsbeløb på ca. DKK 2,5 mio., og ved en tegningsgaranti på tegning af yderligere aktier for et tegningsbeløb på knap DKK 8,8 mio. Derudover har et selskab kontrolleret af Selskabets CEO og salgsdirektør afgivet bindende tegningstilsagn om udnyttelse af tildelte tegningsretter for knap kr. 100.000.

Shape Robotics som en af fremtidens vindere på det globale EdTech marked

Shape Robotics er en dansk EdTech-virksomhed, der tilbyder digitale og teknologiske færdigheder til grundskoleelever, og fremmer livslang interesse og underviser i grundlæggende naturvidenskabelige færdigheder i en tidlig alder. Gennem vores STEAM-løsninger (Science-Technology-Engineering-Arts-Math) og grundlæggende robotteknologi lærer unge elever introducerende programmering, robotteknologi og AI i et miljø, der fremmer problemløsning og teamwork, færdigheder, der vil være nyttige, uanset hvilken erhvervsmæssig karriere eleven vil få senere.

I flere af Selskabets fokusmarkeder, hvor man i eksisterende uddannelsesprogrammeroftest ikke, i tilstrækkelig grad, fremmer avancerede digitale færdigheder fra en tidlig alder, er der en markant underrepræsentation af elever, der bliver ingeniører, IT-specialister eller arbejder inden for andre STEAM- felter. De få elever, som alligevel vælger denne vej fristes ofte til at forfølge mere lukrative karrieremuligheder i udlandet, hvilket forværrer situationen med mangel på kvalificerede arbejdstagere yderligere. Ved at have Shape Robotics' STEAM-laboratorier eller robotteknologi i flere skoler kan flere børn inspireres til at forfølge STEAM-karrierer, og vil føre til flere kandidater indenfor disse faglige områder, som kan imødegå virkningerne af ”brain-drain” gennem øget tilblivelse af kvalificerede arbejdstagere.

Den digitale transformation præsenterer enestående muligheder for samfundet og økonomien. Men da digitale løsninger og udfordringer fortsat vokser, er der et klart behov for at skabe dybere og bredere digitale kompetencer gennem øget digital uddannelse og træning på tværs af alle aldersgrupper for at være klædt på til at møde disse udfordringer i det daglige. I september 2020 introducerede EU kommisionen ”Digital Education Action Plan”1, som lægger vægt på integration af digital uddannelse i alle former for undervisning og træning. Recovery and Resilience Funds (”RRF”)2 støtter yderligere denne integration ved at tildele 20% af midlerne til digitale transformationsinitiativer. Som en del af denne plan hjælper EU således medlemsstaterne med finansiering til at udstyre og indrette skoler således, at de bedste forudsætninger for en succesfuld digital transformation opnås.

RRF er en strategisk EU-plan skabt med henblik på at understøtte investeringer i udfordringer og muligheder i grønne og digitale overgange i medlemsstaterne. Planen omfatter tilskud og lån på EUR 723 milliarder, hvoraf alene EUR 45 milliarder er afsat til uddannelsesmæssige formål3. Fra denne uddannelsespulje på EUR 45 milliarder,er cirka EUR 13 milliarder allokeret til initiativer og projekter, der fremmer digitalisering af skoler og digital læring i medlemsstaterne.

Efter afslutningen af uddannelsesprojekter finansieret af RRF har Den Europæiske Union fremhævet sin ambition om fortsat fokus på digitalisering, også ud over 2026 - hvilket indikerer, at der også i fremtiden vil blive etableret formaliserede programmer eller projektfinansiering med fokus på fremme af digitale kompetencer og uddannelse.

Shape Robotics er blevet en førende leverandør af uddannelsesteknologi i Rumænien ved at udnytte etablerede partnerskaber med globale distributions- og teknologivirksomheder. Vores primære mål har været at skabe enestående læringsoplevelser i Rumænien og bruge denne succes som afsæt til at udvide vores forretningsmæssige aktiviteter til andre lande. Shape Robotics strategiske tilgang og ekspansionsplaner harmonerer således godt med Rumæniens ambition om at stå i front for de digitale uddannelsesindsatser inden for EU.

Shape Robotics' direktion og bestyrelse vurderer, at Selskabet er godt positioneret til at udnytte nogle af de forretningsmæssige muligheder, som forventes at opstå på baggrund af ovenstående tiltag, men at en forudsætning for at forfølge disse muligheder kræver investeringer, som nødvendiggør en yderligere styrkelse af Selskabets kapitalgrundlag. Ekspansion til nye geografiske markeder er forbundet med betydelige investeringer i blandt andet etablering af faste driftssteder, rekruttering af nøglemedarbejdere og opbygning af varelagre.

Efter at have overvejet forskellige finansieringsmuligheder har bestyrelsen besluttet at forsøge at styrke kapitalgrundlaget ved en kapitaludvidelse med fortegningsret for de Eksisterende Aktionærer. Såfremt fortegningsemissionen gennemføres, er det direktionens og bestyrelsens forventning, at Shape Robotics vil have gode forudsætninger for at gentage den succes, som er opnået Rumænien i andre udvalgte lande som Polen, Bulgarien og Republikken Moldova, med førstnævnte som vores førsteprioritet.

Edtech-markedet i især de østeuropæiske lande udvikler sig hurtigt og tiltrækker betydelig politisk og offentlig interesse. Tidlig og hurtig implementering er afgørende for at udnytte sådanne nye muligheder i markedet, da mange projekter forventes at starte i 2023 og 2024. Den strategiske plan for 2023 inkluderer blandt andet etablering af lokale teams i mindst et af de nævnte markeder for at hjælpe distributører, gennemføre træningssessioner for lærere og skabe tilpasset marketing- og uddannelsesindhold.Den strategiske plan for 2024 indebærer en udvidelse til yderligere nye geografiske markeder. Gennemførelsen af disse strategiske planer er betinget af, at den planlagtefortegningsemission gennemføres.

Shape Robotics A/S forbereder i øjeblikket en overflytning fra Nasdaq First North Growth Market Denmark til Nasdaqs Main Market, som forventes gennemført i slutningen af 2023.

Hovedvilkår for Udbuddet

 • Udbuddet gennemføres som en fortegningsemissionen, hvor der minimum udbydes 1.390.000 stk. aktier (”Minimumsudbuddet”) og maksimum 2.092.523 stk. aktier (”Maksimumudbuddet”) à nominelt DKK 0,10
 • Aktierne i Udbuddet udbydes med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer (”Eksisterende Aktionærer”). Hver Eksisterende Aktionær vil få tildelt en (1) tegningsret (”Tegningsret”/”Tegningsretter”) for hver (1) eksisterende aktie, den pågældende aktionær ejer på tildelingstidspunktet den 14. marts 2023 kl. 17.59 (dansk tid). Der skal anvendes fem (5) tegningsretter til tegning af én (1) ny aktie i Shape Robotics.
 • De nye aktier udbydes til DKK 18,00 pr. aktie à nominelt DKK 0,10. Tegning af nye aktier sker ved kontant indbetaling.
 • Perioden, hvor de nye aktier kan tegnes, løber fra onsdag den 15, marts 2023 kl. 9.00 (dansk tid) til tirsdag 28. marts 2023 kl. 17.00 (dansk tid) ("Tegningsperioden"). 
 • Aktier, som ikke er tegnet af Eksisterende aktionærer, eller af erhververe af Tegningsretter, inden udløbet af Tegningsperioden ("Resterende Aktier"), kan uden kompensation til indehaverne af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer eller nye investorer, der inden udløbet af Tegningsperioden har forpligtet sig til at tegne Resterende Aktier gennem bindende tilsagn om garanti- eller tegning eller i henhold til tegningsblanketten på Selskabets hjemmeside.
 • Selskabet har den 24. februar 2023 ved selskabsmeddelelse nr. 7-23 offentliggjort ikke-revideret helårstal for 2022, men forventer at offentliggøre Årsrapporten for 2022 den 21. marts 2023, det vil sige indenfor Tegningsperioden. Eksisterende Aktionærer og investorer, som måtte have udnyttet deres tegningsretter inden offentliggørelsen, har ret til at annullere deres tegning af nye aktier 2 handelsdage efter offentliggørelsen af Årsrapporten.
 • Det er en betingelse for gennemførelse af Udbuddet, at Minimumsudbuddet med et bruttoprovenu på DKK 25.020.000 tegnes og indbetales.
 • Udbuddet er delvist sikret gennem bindende tegnings - og garantitilsagn for et samlet kontant tegningsbeløb på DKK 11.384.478 svarende til ca. 45 % af bruttoprovenuet af Minimumsudbuddet og ca. 30 % af bruttoprovenuet ved Maksimumudbuddet.
 • Bruttoprovenuet fra Maksimumudbuddet udgør DKK 37.665.414. svarende til et nettoprovenu på knap DKK 36,9 mio. efter fradrag af skønnede omkostninger relateret til Udbuddet på DKK 0,8 mio. Ved Minimumsudbuddet vil nettoprovenuet anslået udgøre ca. DKK 24,2 mio efter fradrag af skønnede omkostninger relateret til Minimumsudbuddet på DKK 0,8 mio.
 • Selskabets aktiekapital udgør før Udbuddet nominelt DKK 1.046.261,9 (svarende til 10.462.619 stk. aktier à nominelt DKK 0,10. Ved fuldtegning af Udbuddet vil Selskabets aktiekapital udgøre nominelt DKK 1.255.514,2 fordelt på i alt 12.555.142 aktier og ved tegning af Minimumsudbuddet nominelt DKK 1.185.261,9 fordelt på 11.852.619 aktier a nominelt DKK 0,10.

Baggrund for Udbuddet af nye aktier og anvendelse af provenu

Bruttoprovenuet fra fortegningsemissionen vil ved en fuldtegning udgøre i alt DKK 37,67 mio., svarende til et nettoprovenu på DKK 36,87 mio. efter fradrag af skønnede omkostninger på DKK 0,8 mio.

Selskabet har gennem grundig analyse, samt indledende drøftelser med lokale agenter og distributører klargjort udrulning af vækststrategien, og vil være i stand til at påbegynde strategien i foråret 2023.

Ved fuldtegning af fortegningsemissionen anses Selskabet at være i stand til at kunne påbegynde sin vækststrategi med lokale teams og fast driftssted i to lande i 2023, hvorimod en lav tegning (minimumstegningen) medfører, at Selskabet vil være nødsaget til at udskyde sin markedsentré i yderligere ét land til 2024, eller så snart det er muligt.

Nettoprovenuet fra fuldtegning af Udbuddet vil således blive anvendt til (eksempel med to markeder samt tilbagekøb af aktier):

 1. Ca. 30 %: Rekruttering af lokale teams, etablering af lokale kontorer, opstart af bogførings- og regnskabsmæssig assistance, oversættelse af markedsføringsmateriale og software til lokale sprog samt juridisk rådgivning.
 1. Ca. 30 %: Forberedelse, produktion og indkøb til projekter i nyetablerede markeder
 1. Ca. 15 %: Videreudvikling af læringsforløb tilpasset nationalt curriculum, træning af lærere, skræddersyet marketingkampagner til beslutningstagere
 1. Ca. 10 %: Videreudvikle egen softwareplatform ”Fable Blockly” med henblik på at lave tilpasset software tl flere operativsystemer, der indeholder mulighed for en abonnementsbaseret løsning til slutbrugerne.
 1. Ca. 15%: Køb af egne aktier til afdækning af eksisterende og fremtidige aktieoptionsprogrammer samt eventuelt vederlag til overtagelse af en eller flere bestående virksomheder

Udbuddets betydning for Selskabets finansielle forventninger

Selskabet kan på nuværende tidspunkt ikke retvisende vejlede om, hvad investeringen på kort sigt kan medføre af øget omsætning eller resultater, idet etablering af lokale teams og implementering af strategi forventeligt vil strække sig over 4-6 måneder. På kort sigt vil der være en forøgelse af investeringer og kapacitetsomkostninger, men det er Selskabets forventning, at en succesfuld implementering af vækststrategien vil have en positiv omsætnings- og resultateffekt i slutningen af 2023 eller i starten af 2024, hvorfor Selskabet forventer at kunne melde mere konkret ud om resultaterne fra vækststrategien efter sommeren 2023.

Minimumsudbud

Såfremt kun Minimumsudbuddet tegnes, vurderes det, at Selskabet fortsat vil kunne gennemføre dele af strategien.

Det er ledelsens målsætning, at de foretagne investeringer vil kunne skabe positiv indtjening og positive pengestrømme, der muliggør yderligere investeringer til fortsat vækst og udvikling, herunder på nye geografiske markeder.

Minimumsudbuddet på DKK 25,02 mio. er ikke sikret. Selskabet har dog opnået sikring af ca. 45 % af Minimumsudbuddet ved opnåelse af tegningstilsagn på ca. DKK 2,5 mio. og et garantitilsagn på yderligere ca. DKK 8,8 mio. fra Fundamental Fondsmæglerselskab A/S, som er eksisterende aktionær. Derudover har et selskab kontrolleret af Selskabets CEO og salgsdirektør afgivet bindende tegningstilsagn om udnyttelse af tildelte tegningsretter for knap kr. 100.000. Se nærmere herom i nedenstående afsnit ”Tegnings- og garantitilsagn”.

Tegnings- og garantitilsagn

Følgende investorer har afgivet bindende tegningstilsagn i Udbuddet:

Investor Antal aktier Bruttoprovenu Tilknytning til selskabet
Fundamental Fondsmæglerselskab A/S 141.482 DKK 2.546.676 Investor har før udbuddet et direkte ejerskab på 6,76% af Selskabet.
OPM Invest ApS 5.471 98.478 Kontrolleret af Selskabets CEO og Selskabets salgsdirektør
Total 146.953 DKK 2.645.154

Derudover har Fundamental Fondsmæglerselskab A/S, som er en af Selskabets største aktionærer, på nærmere angivne betingelser afgivet garanti for tegning af yderligere op til 485.518 stk. nye aktier à nominelt DKK 0,10, til tegningskursen på DKK 18,00 pr. ny aktie à nominelt DKK 0,10, svarende til et samlet kontant tegningsbeløb på DKK 8.739.324. Indeholdt i det garanterede beløb er nye aktier, som garantistiller måtte tegne dels ved udnyttelse af tegningsretter, som garantistiller måtte have erhvervet og udnyttet under Udbuddet og dels nye aktier, som garantistiller måtte have forpligtet sig til at tegne under Udbuddet på grundlag af bestyrelsens allokering som følge af uudnyttede tegningsretter.

Fundamental Fondsmæglerselskab A/S modtager intet vederlag for at have afgivet forhåndstilsagn om udnyttelse af samtlige tegningsretter, der måtte blive tildelt på grundlag af aktionærens eksisterende beholdning. Fundamental Fondsmæglerselskab A/S modtager ej heller vederlag for at påtage sig den beskrevne garantiforpligtelse.

OPM Invest ApS har heller ikke modtaget vederlag for afgivelse af sit bindende tegningstilsagn.

Tegningskurs

Tegningskursen udgør DKK 18,00 pr. ny aktie à nominelt DKK 0,10. I forhold til seneste lukkekurs (7. februar, 2023) inden offentliggørelsen af selskabsmeddelelse nr. 5-23 hvor emissionen, herunder den forventede tegningskurs, blev meddelt markedet, udgør tegningskursen en reduktion i forhold til markedskursen på 25%.

Tegningsforhold i Fortegningsemissionen

De nye aktier udbydes med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer. Enhver Eksisterende Aktionær får tildelt en (1) tegningsret for hver en (1) eksisterende aktie, de ejer på tildelingstidspunktet i EURONEXT Securities A/S, 14. marts 2023 kl. 17.59 (dansk tid). Der skal anvendes fem (5) tegningsretter til tegning af én (1) ny aktie.

Selskabets direktion og bestyrelse har følgende direkte og indirekte aktiebesiddelser inden Udbuddet:

Antal aktier:
André Reinhard Fehrn, CEO 33.064
Moises Pacheco, stifter, bestyrelsesmedlem, CTO 865.623
Kasper Støy, bestyrelsesmedlem 92.854
Helle Rootzen Ingen aktier
Michael Frank, bestyrelsesmedlem Ingen aktier

Handel med Tegningsretter

Tegningsretterne vil blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark under ISIN- koden DK0062270310. Handelsperioden for tegningsretter løber fra mandag den 13. marts 2023 kl. 09.00 (dansk tid) til fredag den 24. marts 2023 kl. 17.00 (dansk tid).

Tegningsretter, der ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation.

Tegningsperiode

Tegningsperioden for tegning af nye aktier ved udnyttelse af Tegningsretter løber fra onsdag den 15. marts 2023 kl. 09.00 (dansk tid) til tirsdag den 28. marts 2023 kl. 17.00 (dansk tid).

Tegning af Resterende aktier

Resterende aktier (”Resterende Aktier”), som ikke er tegnet ved udnyttelse af tegningsretter inden udløbet af Tegningsperioden, kan uden kompensation til indehaverne af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer eller nye investorer, der inden udløbet af Tegningsperioden har forpligtet sig til at tegne Resterende Aktier i henhold til bindende garanti- eller tegningstilsagn eller ved brug af tegningsblanketten på Selskabets hjemmeside.

I tilfælde af overtegning af Resterende Aktier i henhold til garanti- eller tegningstilsagn eller ved brug af tegningsblanketten fordeles Resterende Aktier efter en fordelingsnøgle, som fastlægges af bestyrelsen efter dens eget skøn.

Ordrer fra investorer om tegning, udover tegning på tegningsretter, skal afgives på tegningsblanket eller ved afgivelse af elektronisk tegningsordre via eget kontoførende pengeinstituts handelsplatform. Ordrer er bindende og kan ikke ændres eller annulleres. Ordrer kan alene afgives til Tegningskursen på DKK 18,00 pr. aktie à nominelt DKK 0,10 og skal afgives for et antal nye aktier. Indsendelse af tegningsordrer er alene et ønske om tegning, og Selskabet kan ikke garantere allokering af nogle aktier.

Tegning via indlevering af tegningsblanket

Tegningsblanketten indsendes til investors eget kontoførende institut i løbet af Tegningsperioden. For at en ordre er bindende, skal den afgivne ordre i kontoførende pengeinstituts handelssystem, eller den udfyldte og underskrevne tegningsblanket, indsendes til investors eget kontoførende pengeinstitut, i så god tid, at det kontoførende pengeinstitut kan behandle og fremsende ordren, således at den modtages af Danske Bank A/S inden tirsdag den 28. marts 2023 kl. 17.00. Investorer bærer alene risikoen for, at eventuelle tegningsordrer bliver modtaget rettidigt af Danske Bank A/S.

Betaling og levering af nye aktier

Ved udnyttelse af Tegningsretterne skal indehaveren betale DKK 18.00 (Tegningskursen) pr. aktie à nominelt DKK 0,10.

Betaling for aktier, der tegnes i fortegningsemissionen, sker kontant i DKK på tegningstidspunktet ved udnyttelse af Tegningsretter. Efter betaling for de tegnede aktier til Tegningskursen vil investorer elektronisk få leveret nye aktier i form af midlertidige aktier til investors konto i Euronext Securities A/S i den midlertidige ISIN-kode DK0062270583. Den midlertidige ISIN vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

De nye aktier vil blive endeligt udstedt efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen, forventeligt tirsdag den 4. april 2023.

Indehavere af Tegningsretter skal overholde kontoaftalen med vedkommendes danske kontoførende institut eller andre finansielle formidlere, hvorigennem de har aktier. Finansielle formidlere, hvorigennem en indehaver har Tegningsretter, kan kræve betaling på en tidligere dato.

Medmindre andet er aftalt, vil EURONEXT Securities A/S eller det kontoførende institut sende en meddelelse til kontohaveren med angivelse af det tegnede antal nye aktier og beløbet.

Meddelelse om eventuel tildeling af Resterende Aktier sker den 30. marts 2023. Resterende Aktier vil mod samtidig betaling af Tegningskursen blive tildelt og leveret til investors depot i EURONEXT Securities A/S forventeligt den 3. april 2023. Levering af Resterende Aktier til investors konto i EURONEXT Securities A/S vil ske i den midlertidige ISIN-kode DK0062270583.

Optagelse til handel

Handelsperioden for Tegningsretterne begynder mandag den 13. marts 2023 kl. 9.00 (dansk tid). De nye aktier vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark under den midlertidige ISIN-kode.

Efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen, hvilket forventes at ske tirsdag den 4. april 2023, vil den midlertidige ISIN-kode blive sammenlagt med den eksisterende ISIN-kode for Selskabets eksisterende aktier ISIN DK0061273125 i EURONEXT Securities A/S. Sammenlægning forventes at blive gennemført tirsdag den 11. april 2023.

De nye aktier forventes at blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark under ISIN-koden for eksisterende aktier onsdag den 5. april 2023.

Tilbagekaldelse af Udbuddet

Udbuddet er betinget af, at der ikke inden registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen indtræffer begivenheder, der efter bestyrelsens skøn vil gøre gennemførelsen af Udbuddet uforsvarligt. Bestyrelsen forbeholder sig således også ret til at tilbagekalde Udbuddet, hvis bestyrelsen finder, at der er et misforhold mellem den aktuelle markedskurs og tegningskursen. Såfremt sådanne begivenheder indtræffer, vil Udbuddet blive tilbagekaldt. Såfremt Udbuddet ikke gennemføres, accepteres ingen af de afgivne tegninger af nye aktier, og der udstedes ingen nye aktier.

Handler med nye aktier foretaget forud for tilbagekaldelsestidspunktet vil imidlertid ikke blive berørt. Tegningsbeløbet for nye aktier vil blive refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger til eget kontoførende institut) til den sidst registrerede ejer af de nye aktier på tilbagekaldelsestidspunktet. Det betyder, at investorer, der har erhvervet nye aktier, vil kunne lide et tab svarende til forskellen mellem købesummen og tegningsbeløbet for de nye aktier med tillæg af eventuelle transaktionsomkostninger.

Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil alle udnyttelser af Tegningsretter automatisk blive annulleret, og tegningsbeløbet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger til eget kontoførende institut) vil blive tilbagebetalt til den sidst registrerede ejer af nye aktier på tilbagekaldelsestidspunktet. Handler med Tegningsretter forud for tilbagekaldelsestidspunktet vil imidlertid ikke blive berørt. Dette medfører, at investorer, der har erhvervet Tegningsretter, vil lide et tab svarende til købesummen for Tegningsretterne med tillæg af eventuelle transaktionsomkostninger.

Handel med Tegningsretter og/eller de nye aktier inden gennemførelsen af Udbuddet sker for egen regning og risiko.

En eventuel tilbagekaldelse af Udbuddet vil i givet fald straks blive meddelt via Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Udbytteret

De nye aktier giver ret til udbytte, der måtte blive udloddet fra og med tidspunktet for registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de nye aktier i Erhvervsstyrelsen, herunder eventuelt udbytte for regnskabsåret 2022. Selskabets bestyrelse forventer dog ikke, at der vil blive udloddet udbytte for regnskabsåret 2022.

Tidsplan

10. marts 2023 Sidste dag for handel med tegningsretter
13. marts 2023 Selskabets aktier handler eksklusiv ret til tegningsretter
13. marts 2023 Handel med tegningsretter begynder
14. marts 2023 Tildeling af tegningsretter i Euronext Securities A/S kl. 17.59
15. marts 2023 Tegningsperiode begynder
21. marts 2023 Offentliggørelse af årsrapport 2022
24. marts 2023 Sidste dag for handel med tegningsretter
28. marts 2023 Sidste dag i tegningsperioden
30. marts 2023 Allokering af Resterende Aktier uden retter samt offentliggørelse af resultat medselskabsmeddelelse (handelsdag for tegning uden tegningsretter)
3. april 2023 Valørdag for tegning uden tegningsretter og afregning (afvikling)
4. april 2023 Afregning og registrering af kapitalforhøjelse og nye vedtægter iErhvervsstyrelsen
5. april 2023 Første handelsdag for nye aktier i eksisterende ISIN-kode
11. april 2023 Sammenlægning af midlertidig ISIN-kode i Euronext Securities A/S

Risikofaktorer

Som nævnt i det af Shape Robotics’ offentliggjorte prospekt dateret 3. juni 2020, i forbindelse med Selskabets offentlige udbud af nye aktier og optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, er der en række risikofaktorer ved Selskabet og Selskabets aktier, herunder, men ikke begrænset til:

Risici relateret til Selskabets virksomhed og markedet, herunder relateret til:

 • Selskabet er producent og kan efter gældende produktansvarsregler bliver erstatningsansvarlig, hvis en defekt Fable robot forårsager skade på for eksempel en elev eller en skole, hvilket kan påføre Selskabet betydeligt tab, som kan være kritisk for Selskabets overlevelse.
 • Globale leveringsudfordringer, på bl.a. microchips og batterier, kan påvirke Selskabet evne til at levere produkter og derved forsinke og/eller forhindre salg og dermed kunne få en negativ påvirkning af Selskabets omsætning og indtjening.
 • Globale leveringsudfordringer kan øge prisen på delkomponenter og derved reducere margin på Selskabets produkter.
 • Nye produkter kan blive introduceret på markedet og udfordre Selskabets markedsposition og markedsandel.
 • Selskabet er fortsat et lille selskab med få medarbejdere og er derfor afhængigt af fastholdelse at nøglemedarbejdere og sårbar over for medarbejderafgang.

Risici relateret til Selskabets finansielle stilling, herunder relateret til

 • Selskabet har en begrænset erfaring med at åbne nye markeder og etablere lokal tilstedeværelse
 • Leveringshastigheden i offentlige projekter, særligt i Rumænien, kan udfordre Selskabets leverancekæder og likviditetsstyring.

Øvrige risici

 • I offentlige projekter kan Selskabet blive negativt påvirket af andre producenters manglende evne til at levere aftalte produkter. Dette kan få en negativ effekt på Selskabets omsætning og indtjening og/eller medføre annullering af ordrer, uanset at det beror på forhold, som er Selskabet uvedkommende.

Risici relateret til Selskabets værdipapirer

 • Negative begivenheder kan medføre fald i markedskursen for aktierne.
 • Der kan være begrænset omsætning i aktierne, og kursen kan have høj volatilitet.
 • Aktionærerne risikerer helt at miste deres investering i Shape Robotics.
 • Der er ingen planer om, at Selskabet skal udbetale udbytte i de kommende år, idet Selskabet forventer at benytte eventuelle driftsoverskud til fortsættelse af Selskabets internationale ekspansion.
 • Udstedelse af yderligere aktier i Selskabet i fremtiden kan udvande aktionærernes ejerandel.

Afviklingsagent i Udbuddet

Danske Bank A/S
Homens Kanal 2-12

1092 København K
Cvr. 61 12 62 28

Yderligere oplysninger 

Shape Robotics A/S (CVR-nr. 38 32 26 56; LEI kode 254900D99QJEBJ52WZ34) har hjemsted i Furesø
Kommune, og Selskabets hovedkontor ligger på adressen Rugmarken 18, DK-3520 Farum. Telefon: (+45) 53 51 31 31, www.shaperobotics.com.

Koncernforhold

Selskabets aktiekapital er fuldt indbetalt. Selskabet er registreret i det Centrale Virksomhedsregister med CVR nr. 38 32 26 56 og hører under dansk lovgivning. Selskabet indgår ikke i noget koncernforhold.

Bestyrelsen

Kasper Støy, Bestyrelsesformand
Moises Pacheco

Helle Rootzen
Michael Frank

Direktionen

André Reinhard Fehrn, CEO

Certified Adviser

Grant Thornton
 


1 Digital Education Action Plan (2021-2027) | European Education Area (europa.eu)

2 Recovery and Resilience Facility (europa.eu)

3 6_Education.pdf (europa.eu)

Vigtig meddelelse

Denne meddelelse er en orientering til Selskabets aktionærer og er ikke et tilbud eller en opfordring til tegning eller køb af tegningsretter eller aktier i Selskabet. Der sker intet offentligt udbud af aktier uden for Danmark. Personer uden for Danmark, der kommer i besiddelse af oplysninger om Udbuddet opfordres af Selskabet til selv at indhente oplysninger om og iagttage eventuelle begrænsninger og bør undersøge den lovgivning, herunder skattemæssige konsekvenser, som vil være relevant for den pågældende forud for en investering i aktier udstedt af Shape Robotics A/S.

Denne meddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Selskabets aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Selskabets faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risici eller usikkerheder udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Selskabets faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

03087026.pdf