English Latvian
Publicēts: 2021-12-02 07:15:00 CET
Olainfarm
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu par akciju konversiju

Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu par akciju konversiju

Akciju sabiedrības “Olainfarm”, reģistrācijas Nr. 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114 (tālāk tekstā - Sabiedrība) valde, ņemot vērā ka:

 1. 14.10.2021. akcionāri ir pieņēmuši lēmumu par Sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus;
 2. notiek obligāta Sabiedrības akciju atpirkšana, kas beigsies 2021. gada 7. decembrī;
 3. valde ir izvērtējusi Sabiedrības un tās akcionāru izmaksas, kas saistītas ar akciju glabāšanu finanšu instrumentu kontos bankās vai brokeru kompānijās un depozitārijā;
 4. normatīvajā regulējumā paredzēta iespēja Sabiedrības valdei pašai vest un kārtot akcionāru reģistru,

ierosina pēc Sabiedrības akciju izslēgšanas no biržas nodot akcionāru reģistra vešanu valdei.

Papildus Sabiedrības valde paskaidro, ka:

 1.  lai īstenotu šādu soli ir nepieciešams konvertēt esošas uzrādītajā akcijas uz vārda akcijām, grozot Sabiedrības statūtus;
 2. pēc akcionāru lēmuma par akciju konversiju stāšanās spēkā akciju Sabiedrības akcijas tiks norakstītas no akcionāru finanšu instrumentu kontiem bankās un brokeru sabiedrībās un informācija par akcionāru īpašuma tiesībām tiks iekļauta valdes vestajā akcionāru reģistrā;
 3. pēc akcionāru reģistra nodošanas valdei, lai veiktu izmaiņas īpašumtiesībās uz akcijām, akcionāriem būs jāgriežas pie valdes.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Sabiedrības valde pēc savas iniciatīvas sasauc Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulci un paziņo, ka Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2022. gada 10. februārī plkst. 11.00.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37. panta vienpadsmito daļu, kas paredz, ka līdz 2021. gada 31. decembrim kapitālsabiedrības valdei ir tiesības noteikt, ka akcionāru sapulce notiek tikai elektroniski arī tad, ja tas nav paredzēts kapitālsabiedrības statūtos, Sabiedrības valde paziņo, ka akcionāru sapulce notiks tikai elektroniski un akcionāri piedalās un balso akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Darba kārtība:

 1. Uzrādītāja akciju konversija par vārda akcijām, ar to saistītie akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu grozījumi.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2022. gada 2. februāris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu piedalīties Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē 2022. gada 10. februārī, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Balsošana pirms sapulces
Sabiedrības akcionāri var izmantot tiesības balsot pirms akcionāru sapulces, aizpildot balsojuma veidlapu, kas akcionāriem pēc pieprasījuma, sākot ar 2022. gada 27. janvāri (pieprasījumu sūtot uz e-pastu: 10.02.2022_akcionaru.sapulce@olainfarm.com), tiks nosūtīta uz viņa e-pastu. Balsojuma veidlapa būs arī pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.olainfarm.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu:

 • parakstītu ar derīgu drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, elektroniski nosūtīt uz sabiedrības e-pasta adresi: 10.02.2022_akcionaru.sapulce@olainfarm.com, vēstules nosaukumā norādot šādu informāciju: “Balsojuma veidlapa 10.02.2022. ārkārtas akcionāru sapulcei”; vai
 • parakstītu papīra formā nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114, uz aploksnes norādot šādu informāciju: “Balsojuma veidlapa 10.02.2022. ārkārtas akcionāru sapulcei”. Šajā gadījumā parakstam uz balsojuma veidlapas jābūt notariāli apliecinātam un tai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) pases vai personas apliecības apliecināta kopija un kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja identificēt akcionāru.

Akcionāra pārstāvji vai pilnvarotās personas balsojuma veidlapai pievieno pilnvaru vai citu pilnvarojumu apliecinošu dokumentu (elektroniski iesniedzot – parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, bet pa pastu – pašrocīgi parakstītu pilnvaru, uz kuras akcionāra paraksts apliecināts notariāli).

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsojuma veidlapas, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2022. gada 9. februārim (pa pastu un e-pastu līdz plkst. 16.30).

Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē, tie tiek ierakstīti akcionāru reģistrā, kā arī tiek ņemti vērā, nosakot kvorumu.

Ja akcionārs ir balsojis pirms sapulces un turpmāk minētajā kārtībā ir iesniedzis pieteikuma veidlapu, akcionārs var piedalīties sapulcē un balsot, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā tiks ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.

Akcionāru sapulce
Akcionāru sapulce notiks, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā.

Lai reģistrētos dalībai akcionāru sapulcē, akcionāram ir jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa, kas akcionāriem pēc pieprasījuma sākot ar 2022. gada 27. janvāri (pieprasījumu sūtot uz e-pastu: 10.02.2022_akcionaru.sapulce@olainfarm.com), tiks nosūtīta uz viņa e-pastu, un tai pievienojot akcionāra/pilnvarnieka pases vai personas identifikācijas kartes kopiju. Pieteikuma veidlapa būs arī pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.olainfarm.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.
Lūdzam aizpildītu pieteikuma veidlapu kopā ar pases vai personas identifikācijas kartes kopiju nosūtīt:

 • parakstītu ar derīgu drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu elektroniski nosūtīt uz Sabiedrības e-pasta adresi: 10.02.2022_akcionaru.sapulce@olainfarm.com, vēstules nosaukumā norādot šādu informāciju: “Pieteikuma veidlapa 10.02.2022. ārkārtas akcionāru sapulcei”; vai
 • parakstītu papīra formā nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114, uz aploksnes norādot šādu informāciju: “Pieteikuma veidlapa 10.02.2022. ārkārtas akcionāru sapulcei”.

Akcionāri tiks reģistrēti dalībai akcionāru sapulcē, ja viņi būs iepriekš minētajā kārtībā pieteikušies dalībai sapulcē līdz 2022. gada 9. februāra plkst. 12.00. Akcionāri saņems pieejas informāciju tiešsaistes sapulcei uz e-pastu, kurš būs norādīts pieteikuma veidlapā.

Akcionāri tiek aicināti pieslēgties 10.02.2022. ārkārtas akcionāru sapulcei, izmantojot piekļuves informāciju, kas tiks nosūtīta uz pieteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.
Pieslēgšanās brīdī tiks veikta akcionāra (pārstāvja vai pilnvarotās personas) identifikācija, tādēļ akcionāri tiek aicināti pieslēgties akcionāru sapulcei savlaicīgi, sākot no 10.02.2022. pulksten 10.00.

Pieslēdzoties sapulcei, akcionārs (pārstāvis vai pilnvarotā persona) tiks aicināts videorežīmā uzrādīt personu apliecinoša dokumenta oriģinālu.

Balsošana par darba kārtības jautājumiem akcionāru sapulces laikā būs iespējama, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā.

Akcionāru tiesības
Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma veidlapu) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Pilnvarojuma veidlapa ir pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.olainfarm.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

 Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Papildu jautājumi kopā ar lēmumu projektiem vai paskaidrojumi par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus, jāiesniedz Sabiedrības valdei.

Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti.

Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par Sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Ar akcionāra sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties no 2022. gada 27. janvāra Sabiedrības interneta mājaslapā www.olainfarm.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Lēmumu projekti par akciju konversiju un ar to saistītiem Sabiedrības statūtu grozījumi pievienoti šim paziņojumam.

Visi ar Sabiedrības akcionāru sapulci saistītie dokumenti tiek publicēti šādos interneta resursos: Sabiedrības interneta mājas lapā www.olainfarm.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 14 085 078.

Akciju sabiedrības "Olainfarm" valde

PielikumsLemumu projekti_10.02.2022.akc.sapulce_LV_01.12.2021.docx