Paskelbta: 2020-12-22 16:00:00 CET
Vilniaus Baldai
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2020 m. gruodžio 22 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2020 m. gruodžio 22 d., priimti šie sprendimai:

1. Darbotvarkės klausimas - konsoliduotas metinis pranešimas. Išklausytas konsoliduotas metinis pranešimas už 2020 metus, pasibaigusius 2020 m. rugpjūčio 31 d.

2. Darbotvarkės klausimas – auditoriaus išvada. Išklausyta audito įmonės uždarosios akcinės bendrovės “Grant Thornton Baltic“ išvada apie konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2020 metus, pasibaigusius 2020 m. rugpjūčio 31 d.

3. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2020 metus, pasibaigusius 2020 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2020 metus, pasibaigusius 2020 m. rugpjūčio 31 d.

4. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą už 2020 metus, pasibaigusius 2020 m. rugpjūčio 31 d.:

                                                                                                                 (tūkst. EUR)

Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje14.799
Grynasis 2020 metų, pasibaigusių 2020 m. rugpjūčio 31 d., pelnas4.986
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2020 metų, pasibaigusių 2020 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai)-183
Paskirstytinas rezultatas19.602
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą-
Pelno paskirstymas į kitus rezervus-
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams -
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus19.602

Dividendai už 2020 finansinius metus nebus mokami.

Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel.: +370 (5) 252 57 00

PriedasAB VILNIAUS BALDAI konsoliduotos ir bendroves finansines ataskaitos uz 2020 m. pasibaigusios 2020 rugpjucio 31 d.pdf