Publicēts: 2021-07-05 11:40:51 CEST
VEF
Akcionāru sapulces lēmumi

AS VEF 2021.gada 19.jūlija kārtējas akcionāru sapulces lēmumu projekti

                                                                  Akciju sabiedrības “VEF”
                                            2021. gada 19. jūlija kārtējās akcionāru sapulces
                                                                   LĒMUMU PROJEKTI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2020. gada pārskata apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “VEF” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
2) Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “VEF” padomes izskatīto akciju sabiedrības “VEF” 2020. gada pārskatu.

2. Peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “VEF” 2020. gada tīro peļņu EUR 12 953 apmērā atstāt nesadalītu.

3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Par akciju sabiedrības “VEF” revidentu 2021. gada pārskata revīzijai ievēlēt SIA „Baltic Audit” (komercsabiedrības licences Nr.176).
2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2021. gada pārskata revīzijas veikšanu 6 200 EUR, neskaitot PVN.
3) Uzdot akciju sabiedrības “VEF” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības “VEF” 2021. gada pārskata revīziju.

     Pielikumā : 1. Balsošanas veidlapa. 

                         2. Pieteikšanās veidlapa dalībai akcionāru sapulcei.

                         3. AS VEF Padomes ziņojums 2021.gada 19.jūlija kārtējai akcionāru sapulcei.

Rīgā, 2021. gada 5. jūlijā

Akciju sabiedrības “VEF” valde

 


VEF_balsosanas_veidlapa_LV_19072021.docx
VEF_padomes_zinojums_19072021_LV.doc
VEF_pieteiksanas veidlapa_LV.docx