Avaldatud: 2021-04-27 08:45:59 CEST
Nordic Fibreboard
Majandusaasta aruanne

Nordic Fibreboard AS auditeeritud majandusaasta aruanne 2020

Nordic Fibreboard AS nõukogu kinnitas 27. aprill 2021 ettevõtte 2020. aasta auditeeritud majandusaasta aruande.

ÜLEVAADE

Konsolideeritud müügitulu jätkuvatelt tegevustelt oli 2020 aastal 10,27 miljonit eurot, mis on 23%  langust 2019. aastaga võrreldes (2019: 13,33 miljonit eurot). Puitkiudplaadi müügitulu 2020. aastal kokku oli 10,00 miljonit eurot, mis oli 15% langust võrreldes eelmise aastaga (2019. aastal 11,75 miljonit eurot). Müügitulu peamiseks languse põhjuseks oli COVID-19 pandeemia tagajärjel klientide kaotus märkmetahvlite segmendis. Kogu selle sektori toodang toodeti Püssi tehases, mis 2020. aasta märtsis suleti.

Mööbli jaemüügi müügitulu 2020. aastal oli 56 tuhat eurot (2019. aastal 1 515 tuhat eurot). Mööbli jaemüük on lõpetatud seoses viimaste kaupluste sulgemisega 31.01.2020 ning kogu 2020. aasta müük toimus ladude tühjendusmüügist.

Kinnisvara haldusest tulenev müügitulu oli 2020. aastal 212 tuhat eurot (2019. aastal 111 tuhat eurot), müügitulu suurenemise üheks põhjuseks on, et 2020. aastal tegutses ettevõtte terve majandusaasta, 2019. aastal aga alustas tegevust maikuus.

Nordic Fibreboard AS EBITDA oli 2020. aastal jätkuvatelt tegevustelt positiivne 540 tuhat eurot (2019 jätkuvad tegevused: positiivne 325 tuhat eurot). 2019. aasta EBITDA tulemus sisaldab ühekordset tulu 324 tuhat eurot kinnisvarainvesteeringu ümberhindlusest Pärnu Riverside Development OÜ-s, samas kui 2020 aasta EBITDA tulemus sisaldab kasutuseta seisnud kiudplaadi amortiseerunud büroohoone lammutuskulude ühekordset kulu 38 tuhat eurot. EBITDA nii suure muutuse peamisteks põhjusteks on Nordic Fibreboard Ltd OÜ paranenud efektiivsus. Püssi tehase sulgemise tõttu viidi Püssis toodetavate ehitussektori tellimused üle Pärnu tehasesse, mille tulemusena alustas Pärnu tehas 2020. aasta aprillis tööd neljas vahetuses. Pärnu tehas töötab nüüd täisajaga tootmisvõimsusel, välja arvatud igakuiseks korraliseks hooldustööks üks kord kuu jooksul. Masinate suurema töövõimsuse kasutamise tulemusena suurenes Nordic Fibreboard Ltd OÜ brutomarginaal märkimisväärselt, ulatudes 2020. aastal 25%-ni (2019. aastal 15%)

2020. aasta lõpus sõlmisid Nordic Fibreboard AS ja Nordic Fibreboard Ltd OÜ senise laenuandja Swedbank AS ja uue laenuandja Maaelu Edendamise Sihtasutus uue laenulepingu Kontserni laenude refinantseerimiseks. Refinantseerimine võimaldas Kontsernil laenukohustused restruktureerida 4,4 miljonilt eurolt 3,2 miljonile eurole.

10.08.2020 toimunud aktsionäride korralisel koosolekul võeti vastu otsus võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad ning vähendada Nordic Fibreboard AS aktsiakapitali 2 249 530,50 euro võrra, summalt 2 699 436,60 eurot summani 449 906,10 eurot aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel. Aktsiate arv jäi samaks, kuid aktsia arvestuslik väärtus vähenes 0,60 eurolt 0,10 eurole.

Lisaks võeti vastu otsused tegemaks muudatused kontserni miinimum- ja maksimumkapitali ning aktsiate miinimum- ja maksimumarvu kohta. Põhikirjas fikseeritud minimaalne aktsiakapital on 250 000 eurot ja maksimaalne  aktsiakapital on 1 000 000 eurot.

Mööbliäri jaemüügi EBITDA oli 2020. aastal negatiivne 40 tuhat eurot (2019. aastal negatiivne 200 tuhat eurot). Kinnisvarahalduse EBITDA oli 2020. aastal 0 eurot (2019. aastal positiivne 352 tuhat eurot).

Puhaskasum oli aastal 2020 jätkuvatelt tegevustelt 1 074 tuhat eurot (2019 jätkuvatelt tegevustelt puhaskahjum 1 127 tuhat eurot).

KONTSERNI MÜÜGITULU JAOTUS TEGEVUSALADE LÕIKES

  tuh EUR % müügitulust
  2020 2019 2020 2019
Jätkuvad tegevused        
Kiudplaadi tootmine ja müük 10 001 11 745 97% 81%
Mööbli jaemüük 56 1 515 1% 10%
Kinnisvara haldamine 212 111 2% 1%
Elimineerimine (0) (38) (0%) (0%)
Kokku 10 269 13 333 100% 92%
     
Lõpetatud tegevus 0 1 215 0% 8%
     
KOKKU 10 269 14 548 100% 100%


 

FINANTSSEISUNDI JA RAHAVOOGUDE ARUANNE

Seisuga 31.12.2020 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 7,7 miljonit eurot (31.12.2019: 9,1 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku olid seisuga 31.12.2020 5,0 miljonit eurot (31.12.2019: 7,5 miljonit eurot), milledest kontsernil oli laenukohustisi 3,2 miljonit eurot seisuga 31.12.2020 (31.12.2019: 4,6 miljonit).

Nõuded ja ettemaksed olid kokku 0,8 miljonit eurot seisuga 31.12.2020 (31.12.2019: 1,4 miljonit eurot). Varud seisuga 31.12.2020 0,5 miljonit eurot (31.12.2019 0,9 miljonit eurot). Finantsinvesteeringud õiglases väärtuses läbi kasumiaruande (ehk Trigon Property Development aktsiad) suurenesid 397 tuhandelt eurolt, seisuga 31.12.2019, 451 tuhande euroni seisuga 31.12.2020. Kinnisvarainvesteeringud olid nii 31.12.2020 kui ka 31.12.2019 seisuga 1,1 miljonit eurot, materiaalne ja immateriaalne põhivara kokku seisuga 31.12.2020 on 4,7 miljonit eurot (5,2 miljonit seisuga of 31.12.2019).

Kontserni äritegevuse rahavoog oli 2020. aastal positiivne 150 tuhat eurot (2019: positiivne 516 tuhat eurot). Investeerimistegevusest tulenevalt toimus 2020. aastal raha väljavool summas 56 tuhat eurot, võrreldes raha väljavooluga 153 tuhande euroga 2019. aastal. Finantseerimistegevuse tulemuseks oli 2019. aastal samuti raha väljavool summas 75 tuhat eurot (2019: raha väljavool 410 tuhat eurot). Netorahavoo tulemuseks oli 2020. aastal raha sissevool summas 19 tuhat eurot, mis on 66 tuhat eurot rohkem raha sissevoolu võrreldes raha väljavooluga summas 47 tuhande euroga aastal 2019.

Investeeringuid põhivaradesse tehti 2020. aastal summas 110 tuhat eurot, 2019. aastal 133 tuhat eurot.

Finantssuhtarvud

tuh EUR   
Kasumiaruanne 2020 2019
Müügitulu 10 269 13 333
EBITDA 540 325
EBITDA rentaablus 5% 2%
Ärikasum/-kahjum (19) (343)
Ärirentaablus (0%) (3%)
Puhaskasum/-kahjum 1 074 (1 127)
Puhasrentaablus 10% (8%)
   
Lõpetatud tegevus 0 (271)
   
KASUM/KAHJUM KOKKU 1 074 (1 398)
   
   
Bilanss 31.12.2020 31.12.2019
Koguvarad 7 650 9 045
Koguvarade puhasrentaablus 14% (12%)
Omakapital 2 648 1 542
Omakapitali puhasrentaablus 41% (73%)
Võlakordaja 65% 83%
   
Aktsia 31.12.2020 31.12.2019
Aktsia viimane hind (EUR)* 0,45 0,41
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,24 (0,31)
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta 0,24 (0,30)
Hind-tulu (PE) suhtarv 1,89 (1,32)
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,59 0,34
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 0,76 1,20
Turukapitalisatsioon tuh EUR 2 025 1 845
Aktsiate arv tk 4 499 061 4 499 061

EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum(-kahjum) / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital
Võlakordaja = kohustised / koguvarad
Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv
Hinna-tulu (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv
*http://www.nasdaqbaltic.com/

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuh EUR 31.12.2020 31.12.2019
Raha ja raha ekvivalendid 26 7
Nõuded ja ettemaksed (Lisa 5) 794 1 394
Varud (Lisa 6) 544 894
Kokku käibevarad 1 364 2 296
     
Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 7) 1 134 1 121
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiarauande (Lisa 9) 451 397
Materiaalne põhivara (Lisa 8) 4 695 5 212
Immateriaalne põhivara (Lisa 8) 6 19
Kokku põhivarad 6 286 6 749
     
Kokku varad 7 650 9 045
     
Võlakohustised (Lisas 10) 756 4 547
Võlad ja ettemaksed (Lisas 11) 1 574 2 665
Lühiajalised eraldised (Lisa 11) 18 20
Kokku lühiajalised kohustised 2 348 7 232
     
Pikaajalised võlakohustised (Lisas 10) 2 493 92
Pikaajalised eraldised (Lisa 12) 161 179
Kokku pikaajalised kohustised 2 654 271
Kokku kohustised 5 002 7 503
     
Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 13) 450 2 699
Ülekurss 0 364
kohustuslik reservkapital 0 288
Muud reservid 0 84
Jaotamata kasum (kahjum) 2 198 (1 894)
Kokku omakapital 2 648 1 542
     
Kokku kohustised ja omakapital 7 650 9 045

Konsolideeritud kasumi -ja muu koondkasumiaruanne

tuh EUR 2020 2019
Jätkuvad tegevused    
Müügitulu (Lisa 22) 10 269 13 333
Müüdud toodangu kulu (Lisa 15) 8 099 11 538
Brutokasum 2 170 1 796
     
Turustuskulud (Lisa 16) 1 283 1 698
Üldhalduskulud (Lisa 17) 605 658
Muud äritulud (Lisa 19) 42 351
Muud ärikulud (Lisa 19) 342 134
Ärikasum (-kahjum)  (19) (343)
     
Finantstulud (Lisa 20) 1 291 19
Finantskulud (Lisa 20) 199 803
KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST 1 074 (1 127)
     
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM) JÄTKUVATELT TEGEVUSTELT 1 074 (1 127)
     
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) lõpetatud tegevustelt 0 (271)
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM) KOKKU 1 074 (1 398)
     
     
Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 14) 0,24 (0,31)
Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 14) 0,24 (0,30)

Nordic Fibreboard AS auditeeritud 2020. aasta majandusaasta aruanne on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Nordic Fibreboard koduleheküljel (https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/finantsaruanded/aastaaruanded)

Torfinn Losvik
Juhatuse esimees
Telefon: + 372 56 99 09 88
E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com

ManusNordic Fibreboard majandusaasta aruanne 2020_ est.pdf