Avaldatud: 2020-11-27 15:54:34 CET
Nordic Fibreboard
Kvartaliaruanne

Nordic Fibreboard AS 2020. aasta III kvartali auditeerimata majandustulemused

JUHATUSE ARUANNE

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2020. aasta 3. kvartalis jätkuvatelt tegevustelt 2,51 miljonit eurot (2019 3. kvartalis jätkuvatelt tegevustelt 3,34 miljonit eurot). Kontserni peamise ärisegmendi, puitkiudplaadi, müügitulu 2020. aasta 3. kvartalis oli 2,48 miljonit eurot (2019 3. kvartalis 3,06 miljonit eurot). Müügitulu languse peamiseks põhjuseks oli  Püssi tehase sulgemine 2020. aasta märtsis, mis tulenes COVID-19 pandeemia tõttu klientide tellimuste olulistest kaotustest märkmetahvlite tööstuses. Mööbli jaemüügi müügitulu 2020. aasta 3. kvartalis 0 tuhat eurot, müügitulu vähenemine (võrreldes 2019. aasta 3. kvartaliga 265 tuhat eurot) tulenes Kontserni väljumisest mööbli jaemüügi segmendist selle aasta alguses ning 2020. aasta 1. ja 2. kvartalis toimus ainult mõnede järelejäänud laojääkide tühjendusmüük. Kinnisvarahalduse müügitulu, sealhulgas kommunaalkulude edasimüük, oli 2020. aasta 3. kvartalis 36 tuhat eurot (2019 3 kv. 32 tuhat eurot). Tulu rendist ja kinnisvarahaldusest suurenes tänu sellele, et Pärnus Suur-Jõe 48 asuvatele ruumidele tagati rohkem üürnikke.

Kontserni EBITDA oli 2020. aasta 3. kvartalis jätkuvatelt tegevustelt positiivne 366 tuhat eurot (2019 3. kv: jätkuvatelt tegevustelt positiivne 120 tuhat eurot), millest kiudplaadi segmendi EBITDA oli positiivne 370 tuhat eurot (2019  3. kvartalis positiivne 152 tuhat eurot). Peale akumuleeritud kulumi ja finantskulu oli kontserni puhaskasum 2020. aasta 3. kvartalis 183 tuhat eurot jätkuvatelt tegevustelt  (2019 3. kv: puhaskahjum  jätkuvatelt tegevustelt 671 tuhat eurot). 2019. aasta 3. kvartali peamiseks kahjumi põhjuseks oli tütarettevõtte Skano Furniture Factory OÜ müügist saadud 540 tuhande eurone erakorraline kahjum.

Kontserni konsolideeritud EBITDA paranes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mille peamiseks põhjuseks oli kiudplaadi divisjoni paranenud efektiivsus. Püssi tehase sulgemise tõttu viidi Püssis toodetavate ehitussektori tellimused üle Pärnu tehasesse, mille tulemusena alustas Pärnu tehas 2020. aasta aprillis tööd neljas vahetuses. Pärnu tehas töötab nüüd täisajaga tootmisvõimsusel, välja arvatud igakuiseks korraliseks hooldustööks üks kord kuu jooksul. Masinate suurema töövõimsuse kasutamise tulemusena suurenes Nordic Fibreboard Ltd OÜ brutomarginaal märkimisväärselt, ulatudes 2020. aasta 3. kvartalis 29%-ni (2019 3. kv 18%)

Ärivaldkondade ülevaade

Müügitulu ärisegmentide lõikes

  tuh EUR tuh EUR
  III kv 2020 III kv 2019 9k 2020 9k 2019
Jätkuvad tegevused        
Kiudplaadi tootmine ja müük 2 477 3 064 7 994 8 970
Mööbli jaemüük 0 265 55 1 126
Kinnisvara haldamine 36 32 148 48
Elimineerimine 0 (17) 0 (37)
Kokku jätkuvatelt tegevustelt 2 512 3 344 8 197 10 108
     
Lõpetatud tegevus 0 262 0 1 215
     
Kokku 2 512 3 606 8 197 11 323

Kasum ärisegmentide lõikes

  tuh EUR tuh EUR
tuh EUR III kv 2020 III kv 2019 9k 2020 9k 2019
EBITDA ärisegmentide lõikes        
Kiudplaadi tootmine ja müük 370 152 458 188
Mööbli jaemüük (0) (95) (39) (134)
Kinnisvara haldamine 1 14 (2) 30
Elimineerimine (5) 49 (13) 100
Kokku EBITDA 366 120 403 184
Põhivara kulum ja väärtuse langus 135 176 422 492
Kokku ÄRIKASUM/-KAHJUM 231 (57) (19) (308)
Neto finantskulud 49 615 139 744
Tulumaksukulu 0 0 0 0
PUHASKASUM/-KAHJUM 183 (671) (158) (1 052)
         
Lõpetatud tegevus 0 (29) 0 (271)
     
KOKKU 183 (700) (158) (1 324)

Nordic Fibreboard Ltd: kiudplaadi müük

Puitkiudplaadi müügitulu oli 2020. aasta 3. kvartalis 2,48 miljonit eurot, mis oli 19% väiksem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2019 3. kv: 3,06 miljonit eurot). 2020. aasta 3. kvartalis müüsime oma tooteid 19 riigi klientidele. Müügitulu peamiseks languse põhjuseks oli märkmetahvlite segmendis klientide kaotus. Kogu selle sektori toodang toodeti Püssi tehases, mis 2020. aasta märtsis suleti. Samas meie peamistel Põhja-Euroopa ehitussektori turgudel on müük olnud stabiilne. Puitkiudplaadi suurima turuosa Soome müük moodustab 2020. aasta 9 kuu müügist 27% (mille osakaal on tõusnud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, 2019. aasta 9 kuud 26%). 2020. aasta 3. kvartalis registreerisime, võrreldes 2019. aasta 3. kvartaliga müügi kasvu järmistel suurtel turgudel, milledeks on Taani ja Eesti, samal ajal kui kaugematel turgudel oli tunda langust peamiselt koroonaviiruse negatiiivse mõju tõttu sarnastel turgudel.

Pärnu tehasesse neljanda vahetuse  töölelisamise ja masinate täieliku kasutusvõimsuse rakendamise tulemusel suurenes oluliselt brutomarginaal 18%-lt 2019. aasta 3. kvartalis 29%-ni 2020. aasta 3. kvartalis. Üldhalduskulud olid 2020. aasta 3 kvartalis 16% madalamad võrreldes 2019. aasta 3. kvartaliga. EBITDA oli 2020. aasta 32. kvartalis positiivne 370 tuhat eurot (15% 2020. aasta 3. kvartali käibest) võrdluseks 2019 3. kv: EBITDA positiivne 152 tuhat eurot.

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

  tuh EUR tuh EUR
  III kv 2020 III kv 2019 9k 2020 9k 2019
Euroopa Liit 2 003 2 291 6 693 6 620
Venemaa 360 417 934 1 169
Aasia 62 157 140 400
Lähis-Ida 10 34 55 160
Aafrika 8 122 96 421
Teised 32 43 77 200
Kokku 2 477 3 064 7 994 8 970

Skano Furniture: mööbli jaemüük

Mööbli jaemüügi müügitulu 2020. aasta 3. kvartalis puudus (2019. aasta 3. kvartalis 265 tuhat eurot). Nagu varasemates aruannetes informeeritud on mööbli jaemüük lõpetaud ning 2020. aasta 9 kuu müük toimus ladude tühjendusmüügist.

Mööbli jaemüügitulu geograafiliselt

  tuh EUR tuh EUR Kaupluste arv
  III kv 2020 III kv 2019 9k 2020 9k 2019 30.09.2020 30.09.2019
Eesti 0 162 55 783 0 3
Läti* 0 40 0 125 0 0
Leedu* 0 63 0 218 0 0
Kokku (toimivad kauplused) 0 265 55 1 126 0 3

* Läti ja Leedu salongid suleti 30.09.2019

Pärnu Riverside Development: kinnisvara haldus

2020. aasta 3. kvartali renditulu koos kommunaalkulude vahendusega oli 36 tuhat eurot (2019. aasta 3. kvartalis 32 tuhat eurot). Kogu müügitulu on Eesti sisene. Ettevõtte kulud koosnevad tegevuskuludest ning detailplaneeringuga seotud kuludest, mille tulemusena oli kinnisvarahalduse EBITDA 2020. aasta 3. kvartalis positiivne 1 tuhat eurot (2019. aasta 3. kvartalis positiivne 14 tuhat eurot). Kinnisvarahalduse puhaskasum 2020. aasta 3. kvartalis oli 1 tuhat eurot (2019. aasta 3. kvartali puhaskahjum oli 8 tuhat eurot).

EBITDA ja kasumi/kahjumi muutuse põhjuseks on 2019. aasta lõpus vastu võetud kinnisvarainvesteeringute arvestuspõhimõtete muutus, kus soetusmaksumuse asemel hakati kajastama kinnisvarainvesteeringuid bilansis õiglases väärtuses.

TULEVIKU VÄLJAVAADE

Nordic Fibreboard Ltd

Meie püsiklientide tellimuste portfellid Põhja-Euroopa suurimatel turgudel on endiselt suuremahulised, kuid COVID-19 pandeemiaga seotud jätkuva ebakindluse tõttu on tulevikku keeruline ennustada.

Nordic Fibreboard Ltd 2020. aasta oktoobrikuu puhaskahjum oli 27 tuhat eurot, mis tulenes peamiselt tootmistehase planeeritud kahenädalasest seisakust oktoobrikuu alguses. Tootmistöötajate igaaastane suvine planeeritud puhkus lükati sel ajal olnud tellimuste täitmise mahajäämuse tõttu edasi oktoobrikuu algusesse. Selle tõttu vähenes Pärnu tehase oktoobrikuu toodangu maht, mis mõjus müügile negatiivselt ning mille tulemusena oli oktoobrikuu kahjum, nagu eelnevalt mainitud, 27 tuhat eurot.

Tootmistehase töötajate järgmine puhkus on planeeritud detsembrikuu teisele poolele, millel on samuti negatiivne mõju võrreldes 3. kvartalis saavutatud tulemustega, kus tootmistehases puhkuseid ei olnud.

Pärnu Riverside Development

Jätkatakse Pärnus Suur-Jõe tn 48 oleva kinnisvara haldamist ja arendamist.

Töötajad

Seisuga 30.09.2020 töötas Kontsernis 99 inimest (128 inimest jätkuvatelt tegevustelt 30.09.2019 seisuga võrreldes). Töötajate keskmine arv oli 2020 3. kvartalis 94 (3. kvartalis 2019: 123 jätkuvatelt tegevustelt). Töötajate vähenemise põhjuseks, võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, on Püssis asuva tehase sulgemine käesoleva aasta märtsis.

2020. aasta esimese üheksa kuu jooksul olid tööjõukulud jätkuvatelt tegevustelt koos maksukuludega kokku 1,6 miljonit eurot (2019 esimese üheksa kuu jooksul jätkuvatelt tegevustelt 1,9 miljonit eurot). Kõigi kontserni ettevõtete s.h. tütarettevõtted juhatuse liikmetele arvestatud tasud koos maksukuludega olid kokku 158 tuhat eurot 2020. aasta esimese üheksa kuu jooksul ning võrreldes 148 tuhat eurot 2019. aasta esimese üheksa kuuga.


Finantssuhtarvud

tuh EUR     
Kasumiaruanne III kv 2020 III kv 2019 9k 2020 9k 2019
Müügitulu 2 512 3 344 8 197 10 108
EBITDA 366 120 403 184
EBITDA rentaablus 15% 4% 5% 2%
Ärikasum/-kahjum 231 (57) (19) (308)
Ärirentaablus 9% (2%) (0%) (3%)
Puhaskasum/-kahjum jätkuvatelt tegevustelt 183 (671) (158) (1 052)
Puhasrentaablus jätkuvatelt tegevustelt 7% (20%) (2%) (10%)
     
Lõpetatud tegevus 0 (29) 0 (271)
     
KASUM/KAHJUM KOKKU 183 (700) (158) (1 324)
     
     
     
Bilanss 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2019 31.12.2018
Koguvarad 7 753 9 045 9 418 10 307
Koguvarade puhasrentaablus (2%) (12%) (11%) (3%)
Omakapital 1 414 1 542 1 606 2 901
Omakapitali puhasrentaablus (11%) (73%) (66%) (12%)
Võlakordaja 82% 83% 83% 72%
     
Aktsia 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2019 31.12.2018
Aktsia viimane hind (EUR)* 0,40 0,41 0,41 0,36
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0,04) (0,31) (0,23) (0,20)
Hind-tulu (PE) suhtarv (11,48) (1,32) (1,74) (1,81)
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,31 0,34 0,36 0,64
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 1,28 1,20 1,14 0,56
Turukapitalisatsioon tuh EUR 1 809 1 845 1 845 1 620
Aktsiate arv tk 4 499 061 4 499 061 4 499 061 4 499 061

 

EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum(-kahjum) / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital
Võlakordaja = kohustised / koguvarad
Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv
Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv
*http://www.nasdaqbaltic.com/

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuh EUR 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2019
Raha ja raha ekvivalendid (Lisa 2) 4 7 44
Nõuded ja ettemaksed (Lisa 3) 1 008 1 394 1 781
Varud (Lisa 4) 410 894 1 068
Kokku käibevarad 1 423 2 296 2 893
       
Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 5) 1 126 1 121 816
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 8) 418 397 378
Materiaalne põhivara (Lisa 6) 4 777 5 212 5 306
Immateriaalne põhivara (Lisa 7) 10 19 24
Kokku põhivarad 6 331 6 749 6 525
       
Kokku varad 7 753 9 045 9 418
       
Võlakohustised (Lisa 9) 4 436 4 547 531
Võlad ja ettemaksed (Lisa 10) 1 674 2 665 2 789
Lühiajalised eraldised (Lisa 11) 4 20 5
Kokku lühiajalised kohustised 6 114 7 232 3 325
       
Pikaajalised võlakohustised (Lisa 9) 47 92 4 277
Pikaajalised eraldised (Lisa 11) 179 179 210
Kokku pikaajalised kohustised 226 271 4 486
Kokku kohustised 6 340 7 503 7 811
       
Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 12) 450 2 699 2 699
Ülekurss 0 364 364
Kohustuslik reservkapital 0 288 288
Muud reservid 114 84 75
Jaotamata kasum (kahjum) 850 (1 894) (1 819)
Kokku omakapital 1 414 1 542 1 606
       
Kokku kohustised ja omakapital 7 753 9 045 9 418

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 15 kuni 32.

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne

tuh EUR III kv 2020 III kv 2019 9k 2020 9k 2019
Jätkuvad tegevused        
Müügitulu (Lisa 14) 2 512 3 344 8 197 10 108
Müüdud toodangu kulu (Lisa 15) 1 892 2 764 6 508 8 610
Brutokasum 620 581 1 689 1 498
         
Turustuskulud (Lisa 16) 282 460 1 015 1 317
Üldhalduskulud (Lisa 17) 126 156 430 410
Muud äritulud (Lisa 19) 22 2 24 24
Muud ärikulud (Lisa 19) 3 23 287 103
Ärikasum (-kahjum) 231 (57) (19) (308)
         
Finantstulud (Lisa 20) 4 0 41 0
Finantskulud (Lisa 20) 53 614 179 744
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 183 (671) (158) (1 052)
Ettevõtte tulumaks 0 0 0 0
         
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) jätkuvatelt tegevustelt 183 (671) (158) (1 052)
         
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) lõpetatud tegevustelt 0 (29) 0 (271)
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku 183 (700) (158) (1 324)
         
Tava perioodi puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (Lisa 13) 0,04 (0,16) (0,04) (0,29)
Lahustatud perioodi puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (Lisa 13) 0,04 (0,16) (0,04) (0,29)

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 15 kuni 32.

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuh EUR 9k 2020 9k 2019
Äritegevuse rahavood    
Ärikasum (-kahjum) (19) (308)
Korrigeerimised:    
Kulum (Lisad 6;7) 424 492
Kasum/kahjum põhivara müügist (Lisa 19) (21) 0
Põhivara allahindlus (Lisa 6) 0 (747)
Valuutakursi ümberhindlused (1) 0
Kasum/kahjum müügiootel finantsvara ümberhindlusest (Lisa 8) (21) 44
Mitterahalised tehingud: aktsiaoptsioonide reserv (Lisa 12) 29 29
Nõuete ja ettemaksete muutus (Lisa 3) 387 (1 038)
Varude muutus (Lisa 4) 484 406
Äritegevusega seotud kohustiste muutus (Lisa 10) (991) 741
Lõpetatud tegevused 0 933 
     
Äritegevusega genereeritud rahavood 271 552
Intressimaksed (Lisa 20) (155) (167)
Muud finantstulud ja –kulud (1) (50)
Äritegevuse rahavood kokku 115 335
     
Investeerimistegevuse rahavood    
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus (Lisad 6;7) (58) (87)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük (Lisad 6;7) 24 0
Kinnisvarainvesteeringu soetus (5) (20)
Investeerimistegevuse rahavood kokku (39) (107)
     
Finantseerimistegevuse rahavood    
Saadud laenude tagasimaksed (Lisa 9) (4) (223)
Saadud laenud seotud osapooltelt  (Lisa 9) 475  223
Saadud laenude tagasimaksed seotud osapooltele (Lisa 9) (495)  (193)
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed (Lisa 9) (50) (67)
Arvelduskrediidi muutus (Lisa 9) (5) 22
Finantseerimistegevuse rahavood kokku (79) (238)
     
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (3) (10)
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES (Lisa 2) 7 54
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS (Lisa 2) 4 44

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 15 kuni 32.

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

tuh EUR Aktsia­kapital Ülekurss Kohustis­lik reserv­kapital Muud reservid Jaotamata kasum Kokku
             
Saldo 31.12.2018 2 699 364 288 45 (496) 2 901
             
Aktsiaoptsioonid 9k 2019 0 0 0 29 0 29
Aruandeaasta puhaskahjum 9k 2019 0 0 0 0 (1 324) (1 324)
Muu koondkahjum 9k 2019 0 0 0 0 0 0
2019 9k koondkahjum 0 0 0 0 (1 324) (1 324)
Saldo 30.09.2019 2 699 364 288 75 (1 819) 1 606
             
Saldo 31.12.2019 2 699 364 288 84 (1 894) 1 542
             
Aktsiaoptsioonid 9k 2020 0 0 0 29 0 29
Jaotamata kasum (2 250) (364) (288) 0 2 902 0
Aruandeaasta puhaskahjum 9k 2020 0 0 0 0 (158) (158)
Muu koondkahjum 9k 2020 0 0 0 0 0 0
2020 9k koondkahjum 0 0 0 0 (158) (158)
Saldo 30.09.2020 450 0 0 114 850 1 414

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 15 kuni 32.


 


 

TORFINN LOSVIK

Juhatuse esimees
+372 569 90 988
torfinn.losvik@nordicfibreboard.com


 

ManusNordic Fibreboard AS Vahearuanne 2020 3. kvartal_EST.pdf