Published: 2019-07-30 07:00:00 CEST
LHV Group
Erakorralise üldkoosoleku kutse

TEADE AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE KOHTA

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub 21. augustil 2019. aastal algusega kell 13:00 (Tallinna aja järgi) Hilton Tallinn Park hotelli konverentsisaalis nimega „Ballroom I“ (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn, 2. korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12:00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12:50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 14. augustil 2019. aastal, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, kinnitatud ja legaliseeritud või apostillitud, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti.

Aktsionär peab enne erakorralise üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 19:00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 16. augustil 2019. aastal kell 23:59. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmuse.

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Vastavalt Grupi nõukogu 26. juuli 2019. aasta otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanek päevakorrapunktide osas on alljärgnev, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada otsuseprojekti poolt:


 1. Ülevaade 2019. aasta esimese seitsme kuu majandustulemustest

Juhatuse ülevaade aktsionäridele Grupi 2019. aasta seitsme kuu majandustulemustest.

 1. Pikaajalise finantsprognoosi ülevaade

 Juhatuse ülevaade Grupi korrigeeritud pikaajalisest finantsprognoosist.

 1. Aktsiakapitali suurendamine

Suurendada Grupi aktsiakapitali 2 200 000 euro võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel järgmistel tingimustel:

 1. emiteerida 2 200 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro, mille tulemusel on aktsiakapitali uueks suuruseks 28 454 079 eurot;
 2. aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle nimiväärtus, mis on 1 euro ning ülekurss alampiiriga 10,5 eurot, millest kõrgema ülekursi võib määrata nõukogu hiljemalt märkimise alguseks;
 3. Grupi aktsionäridel on eesõigus uute aktsiate märkimiseks kahe nädala jooksul aktsiate märkimisperioodi algusest. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute (aktsionäride) ring määratakse kindlaks 4. septembri 2019 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga;
 4. Grupi aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja fikseerimispäeva seisuga antakse iga olemasoleva 12 aktsia kohta üks (1) märkimise eesõigus. Iga uue aktsia märkimiseks on vajalik omada ühte (1) märkimise eesõigust. Kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, ümardatakse märgitavate aktsiate arv vastavalt matemaatilise ümardamise reeglitele lähima täisarvuni, kusjuures murdarvud alla ühe ümardatakse üheni;
 5. aktsiate märkimise eesõigustega kauplemise periood – 11. september 2019 kuni 23. september 2019, kusjuures eesõigustega kauplemise tingimused on sätestatud Prospektis;
 6. uusi aktsiad jaotatakse üksnes isikutele, kellele kuuluvad eesõigused 25. septembri 2019 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
 7. uute aktsiate märkimine ja tasumine toimub vastavalt enne pakkumise algust avaldatavas aktsiate avaliku pakkumise ja noteerimisprospektis (Prospekt) märgitud korrale ajavahemikul 11. september 2019 – 25. september 2019;
 8. uusi aktsiaid jaotatakse vastavalt nende märkimiskorraldustele, kuid mitte rohkem kui vastava isiku eesõigus aktsiate märkimiseks. Nimetatud kogust ületavas osas jaotatakse aktsiaid märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv);
 9. juhul kui ilmneb, et märgitud on enam aktsiaid kui käesoleva otsuse alusel emiteerida soovitakse, siis jaotatakse märgitud aktsiad märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega. Juhul kui märgitud aktsiad ei jagu märkijate vahel täpselt ära, siis otsustab märgitud aktsiate lõpliku jaotuse märkijate vahel Grupi nõukogu. Liigmärgitud aktsiate tühistamise otsustab Grupi nõukogu. Juhul kui otsuses sätestatud tähtajaks ei ole kõik uued aktsiad märgitud, siis on Grupi juhatusel õigus märkimise perioodi pikendada või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimise perioodi jooksul märgitud. Uute aktsiate allokatsiooni täpsed põhimõtted sätestatakse Prospektis;
 10. uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2019.a majandusaastast.

Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Grupi 2018. aasta majandusaasta aruande, Grupi käesoleva aasta majandustegevuse ülevaatega) Grupi veebilehel investor.lhv.ee ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel tööpäevadel kell 09:00 kuni 19:00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 16.augustini 2019. aasta kella 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 06. augustil 2019. aasta kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, soovitavalt hiljemalt 16. augustil 2019. aasta kell 23:59.


Lugupidamisega

Madis Toomsalu
AS-i LHV Group juhatuse liige


Teate edastas:
Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee