Publicēts: 2020-11-27 08:01:00 CET
Latvenergo
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

Latvenergo koncerna nerevidētie 2020. gada deviņu mēnešu rezultāti

Rīga, 2020-11-27 08:01 CET -- Šodien, 27. novembrī, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2020. gada deviņiem mēnešiem.

2020. gada deviņos mēnešos Latvenergo koncerns ir lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā, saražojot 3 298 GWh elektroenerģijas. Daugavas HES izstrādāja par 54 % vairāk elektroenerģijas nekā attiecīgajā periodā pērn. 2020. gada deviņos mēnešos koncerna ieņēmumi bija 564,4 miljoni EUR, kas ir par 9 %  mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, ko ietekmēja zemāks elektroenerģijas un siltumenerģijas pieprasījums, zemākas elektroenerģijas cenas un mazāki sadales segmenta ieņēmumi. Savukārt koncerna EBITDA* bija 212,1 miljons eiro, un tas ir par 23 % vairāk nekā 2019. gada deviņu mēnešu periodā.

Latvenergo koncerna darbību un rezultātus ietekmē dažādi globāli un reģionāli darbības vides faktori. 2020. gada deviņos mēnešos Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs bija būtiski zemākas elektroenerģijas cenas nekā attiecīgajā periodā pērn. Tas ir saistīts ar hidrobilances uzlabošanos Ziemeļvalstīs un zemāku pieprasījumu siltāku laikapstākļu un Covid-19 ietekmē. Latvijā pārskata periodā elektroenerģijas tirgus cena bija par 33 % zemāka nekā attiecīgi pirms gada.  

Pēc pārskata perioda beigām divpadsmito gadu pēc kārtas, bet kopumā trīspadsmito reizi Latvenergo saņēma "Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101" Latvijas vērtīgākā uzņēmuma balvu.

2020. gada deviņos mēnešos Covid - 19 izplatībai nav būtiskas ietekmes uz Latvenergo koncerna sniegto pakalpojumu nodrošinājumu. Latvenergo koncerns pastāvīgi vērtē Covid-19 izplatības ietekmi un īsteno pasākumus klientu un darbinieku drošībai, kā arī nodrošina atbilstošu darba režīmu stratēģiski svarīgos objektos. Tomēr vīruss ietekmējis tautsaimniecības aktivitāti visās Baltijas valstīs, samazinot arī elektroenerģijas patēriņu. Latvijā 2020. gada deviņos mēnešos elektroenerģijas patēriņš samazinājies par 2,9 %, salīdzinot ar attiecīgo periodu pirms gada. Vienlaikus jāuzsver, ka elektroenerģijas patēriņa samazinājumu noteica arī siltāki laikapstākļi gada sākumā.

Elektroenerģijas cenas un pieprasījuma krituma ietekmē elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs 2020. gada deviņos mēnešos ir samazinājusies par 8 %, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. Tomēr, neskatoties uz to, Latvenergo koncerns ir lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā, saražojot 30 % no kopējā Baltijas valstīs izstrādātā elektroenerģijas apjoma. Latvenergo savās elektrostacijās ir saražojis 3 298 GWh elektroenerģijas un 1 101 GWh siltumenerģijas.

2020. gada deviņos mēnešos Daugavas HES ir saražotas 2 100 GWh elektroenerģijas, kas ir par 54 % vairāk nekā 2019. gada deviņos mēnešos.  Vidējā ūdens pietece Daugavā bija 559 m3/s, bet attiecīgajā periodā pērn – tikai 357 m3/s. 2020. gada deviņos mēnešos no atjaunīgajiem energoresursiem saražotā elektroenerģija koncernā veidoja 64 % (2019. gada attiecīgajā periodā – 39 %).

AS "Latvenergo" TEC pārskata periodā ir saražotas 1 168 GWh elektroenerģijas, kas ir par 46 % mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Savukārt saražotās siltumenerģijas apjoms ir samazinājies par 9 % siltāku laikapstākļu dēļ apkures sezonā. 

Latvenergo koncerns pārskata periodā Baltijas valstīs ir pārdevis 4 650 GWh elektroenerģijas. Koncernam ir ne tikai stabilas pozīcijas Baltijas elektroenerģijas tirgū, bet tās ir vēl papildus stiprinātas, uzsākot darbību Lietuvas elektroenerģijas mājsaimniecību tirgū.

Koncerns aktīvi turpina attīstīt jaunus stratēģiskus biznesa virzienus – saules paneļu tirdzniecību, elektromobilitāti un dabasgāzes tirdzniecību. Baltijas valstīs pārskata periodā noslēgti 460 līgumi par saules paneļu uzstādīšanu, un tas ir divas reizes vairāk, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. Saules paneļu jauda Baltijā ir sasniegusi 4,7 MW, no kuriem 76 % ir uzstādīti klientiem ārpus Latvijas. Pārskata periodā Elektrum ir uzsācis divu saules paneļu parku izbūves projektus Lietuvā un Igaunijā. Lietuvas saules parka plānotā uzstādītā jauda būs 1,5 MW, savukārt Igaunijas – 0,25 MW.

Pārskata periodā Latvenergo tirdzniecības zīmola Elektrum elektroauto uzlādes stacijās veiktas vairāk nekā 4 500 uzlādes 122 MWh apmērā. Izbūvēto elektroauto uzlādes vietu skaits ir sasniedzis 27 pieslēgvietas 9 stacijās. Apliecinājums turpmākai elektromobilitātes kā stratēģiskā virziena attīstībai ir 1. oktobrī AS "Latvenergo", VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" un koplietošanas pakalpojumu uzņēmumu Fiqsy, Carguru, CityBee parakstītais memorands par elektromobilitātes veicināšanu Latvijā, attīstot datos balstītu infrastruktūru.

Savukārt Latvenergo koncerna dabasgāzes pārdošanas apjoms mazumtirdzniecības klientiem 2020. gada deviņos mēnešos  ir par 65 % lielāks nekā 2019. gada 9 mēnešos, un tas ir 318 GWh. Dabasgāzes pārdošanas apjoma pieaugums ir novērojams visās Baltijas valstīs, ko ir veicinājusi pozitīvā klientu skaita dinamika.  Kopējais dabasgāzes klientu skaits Baltijā septembra beigās bija 11,7 tūkstoši, no kuriem 10,4 tūkstoši bija mājsaimniecības.

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2020. gada deviņos mēnešos ir 564,4 miljoni EUR, kas ir par 9 % mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. To ietekmēja mazāks elektroenerģijas un siltumenerģijas pieprasījums, zemāka elektroenerģijas cena un mazāki sadales segmenta ieņēmumi. Savukārt koncerna EBITDA ir par 23 % lielāka, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, un tā ir 212,1 miljoni EUR. To galvenokārt ietekmēja lielāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES un zemākas elektroenerģijas iepirkuma cenas. Koncerna peļņa 2020. gada deviņos mēnešos ir 94,7 milj. EUR (attiecīgajā periodā pērn – 62,0 milj. EUR). Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms pārskata periodā ir 130,4 miljoni EUR. Investējot videi draudzīgos projektos, 2020. gada deviņos mēnešos Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā ir ieguldīti 15,7 miljoni EUR. Savukārt tīklu aktīvos pārskata periodā investīciju apjoms bija 70 % no kopējām investīcijām. ­­­­­No tā 28,9 miljoni eiro tika ieguldīti pārvades sistēmas aktīvos.

10. jūnijā atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumam no Latvenergo koncerna tika nodalīti pārvades aktīvi,  nododot visas AS "Latvijas elektriskie tīkli" akcijas Ekonomikas ministrijai. Līdz ar pārvades aktīvu nodalīšanu AS “Augstsprieguma tīkls” ir nodotas arī visas AS "Latvijas elektriskie tīkli" saistības.

Pēc pārskata perioda beigām 2020. gada 30. oktobrī AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs pārtrauca darbu AS "Latvenergo", pēc 2020. gada 11. novembra darbu Latvenergo koncernā neturpina AS "Latvenergo" valdes loceklis un komercdirektors Uldis Bariss. Par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju no šī gada 31. oktobra iecelts valdes loceklis un finanšu direktors Guntars Baļčūns, valdē darbu turpina tehnoloģiju un atbalsta direktors Kaspars Cikmačs, par uzņēmuma pagaidu valdes locekli iecelts Arnis Kurgs. Jauni AS "Latvenergo" valdes locekļi tiks izvēlēti konkursa kārtībā.

Pēc pārskata perioda beigām 25. novembrī Latvenergo koncerns divpadsmito gadu pēc kārtas, bet kopumā trīspadsmito reizi saņēma vērtīgākā uzņēmuma balvu "Prudentia" un "Nasdaq Riga" kopīgi veidotajā "Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101". Kā uzsvēra Guntars Baļčūns, pasaulē arvien vairāk apzināsies vajadzību pēc tīra gaisa un zaļas vides, kas būs noteicošie argumenti tuvāko 10 - 30 gadu Eiropas un, cerams, arī pasaules virzībai uz klimatneitrālu ekonomiku.

Latvenergo koncerna 2020. gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati tiks publicēti 2021. gada 26. februārī. 

* ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma

   

LATVENERGO KONCERNA GALVENIE RĀDĪTĀJI

Ņemot vērā, ka 2020. gada 10. jūnijā pārvades aktīvi tika nodalīti no Latvenergo koncerna, salīdzinošie rezultāti veidoti, pārvades segmenta darbību atspoguļojot kā pārtraucamo darbību. Tādējādi tas ietekmē peļņas vai zaudējumu pozīcijas pret iepriekš publicētajiem datiem, skatīt Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" nerevidētā starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata par 2020. gada 9 mēnešu periodu 18. pielikumu.

 

Darbības rādītāji

    9 mēn. 2020 9 mēn. 2019
Pārdotā elektroenerģija GWh   6 590 6 855
Mazumtirdzniecība* GWh   4 650 4 868
Vairumtirdzniecība** GWh   1 940 1 987
Mazumtirdzniecībā pārdotā dabasgāze GWh   318 193
Elektrostaciju izstrāde GWh   3 298 3 565
Siltumenerģijas izstrāde GWh   1 101 1 216
Darbinieku skaits     3 347 3 474
Moody's kredītreitings     Baa2 (stabils)  Baa2 (stabils)

* Iekļaujot saimniecisko patēriņu

** tai skaitā OI ietvaros iepirktās enerģijas pārdošana Nord Pool

 

Finanšu rādītāji

milj. EUR

    9 mēn. 2020 9 mēn. 2019
Ieņēmumi**   564,4 621,1
EBITDA1)**   212,1 172,0
Peļņa   94,7 62,0
Aktīvi   3 265,4 3 786,1
Pašu kapitāls   2 012,5 2 232,5
Neto aizņēmumi2)**   584,3 590,9
Investīcijas   130,4 158,9

1) EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas, un nemateriālo ieguldījumu, un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma

2) Neto aizņēmumi = aizņēmumi pārskata perioda beigās – aizdevumi AS "Augstsprieguma tīkls" – nauda un naudas ekvivalenti pārskata perioda beigās

*Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" nerevidētā starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata par 2020. gada 9 mēnešu periodu sadaļā "Formulas"

** Izkļauta pārtraucamā darbība (pārvades sistēmas aktīvi) - sk. Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" nerevidētā starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata par 2020. gada 9 mēnešu periodu 18. pielikumu

 

Finanšu koeficienti*

    9 mēn. 2020 9 mēn. 2019
EBITDA rentabilitāte3)   36 % 25 %
Neto aizņēmumi / EBITDA4)   2,1 2,7
Neto aizņēmumi / pašu kapitāls5)   29 % 26 %
Aktīvu atdeve (ROA)6)   3,6 % 1,5 %
Pašu kapitāla atdeve (ROE)7)   6,0 % 2,4 %
Ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE)8)**   4,6% 2,3 %

3) EBITDA rentabilitāte = EBITDA / ieņēmumi (12 mēnešu periodā)

4) Neto aizņēmumi / EBITDA = (neto aizņēmumi pārskata perioda sākumā + neto aizņēmumi pārskata perioda beigās) * 0.5 / EBITDA (12 mēnešu periodā)

5) Neto aizņēmumi / pašu kapitāls = neto aizņēmumi pārskata perioda beigās / pašu kapitāls pārskata perioda beigās

6) Aktīvu atdeve (ROA) = peļņa / vidējie aktīvi ((aktīvi pārskata perioda sākumā + aktīvi pārskata perioda beigās) / 2) (12 mēnešu periodā)

7) Pašu kapitāla atdeve (ROE) = peļņa / vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata perioda sākumā + pašu kapitāls pārskata perioda beigās) / 2) (12 mēnešu periodā)

8) Ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE) = saimnieciskās darbības peļņa / (vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata perioda sākumā + pašu kapitāls pārskata perioda beigās) / 2) + aizņēmumu vidējā vērtība ((aizņēmumi pārskata perioda sākumā + aizņēmumi pārskata perioda beigās) / 2)) (12 mēnešu periodā)

* Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" nerevidētā starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata par 2020. gada 9 mēnešu periodu sadaļā "Formulas".

** Izkļauta pārtraucamā darbība (pārvades sistēmas aktīvi) - sk. Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" nerevidētā starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata par 2020. gada 9 mēnešu periodu 18. pielikumu.

 

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins*

EUR'000

  01/01-30/09/2020 01/01-30/09/2019
     
Ieņēmumi 564 359 621 090
Pārējie ieņēmumi 21 382 21 887
Izlietotās izejvielas un materiāli (254 739) (361 654)
Personāla izmaksas (82 014) (76 401)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (36 906) (32 873)
EBITDA 212 082 172 049
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un  vērtības samazinājums (119 103) (107 588)
Saimnieciskās darbības peļņa 92 979 64 461
Finanšu ieņēmumi 1 453 885
Finanšu izmaksas (8 330) (7 042)
Peļņa pirms nodokļa 86 102 58 304
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (1 280) (4 917)
Pārskata perioda pamatdarbības peļņa 84 822 53 387
Pārskata perioda peļņa no pārtraucamās darbības 9 843 8 643
Pārskata perioda peļņa 94 665 62 030
Attiecināma uz:    
  - mātessabiedrības akcionāru 93 416 60 626
  - mazākuma daļu 1 249 1 404

*  Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2020. gada 30. septembrī, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem 

 

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli* 

                                                                             EUR'000

    30/09/2020 31/12/2019  
         
AKTĪVI        
Ilgtermiņa aktīvi        
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi     2 789 772 2 775 532
Tiesības lietot aktīvus     7 354      5 522
Ieguldījuma īpašumi     281 301
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi     40 39
Ilgtermiņa aizdevumi saistītajām pusēm          86 620
Citi ilgtermiņa debitori     433 433
Pārējie finanšu ieguldījumi     2 697 16 885
Ilgtermiņa aktīvi kopā     2 887 197 2 798 712
Apgrozāmie līdzekļi        
Krājumi     88 212 104 927
Parādi no līgumiem ar klientiem     93 670 111 530
Citi īstermiņa debitori     89 513 77 085
Nākamo periodu izmaksas     1 741 3 015
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums     140 140
Atvasinātie finanšu instrumenti     10 192 6 717
Pārējie finanšu ieguldījumi     14 151
Nauda un naudas ekvivalenti     80 605 122 422
Apgrozāmie līdzekļi bez nodalīšanai turētiem aktīviem     378 224 425 836
Aktīvi turēti nodalīšanai          640 393
Apgrozāmie līdzekļi kopā     378 224 1 066 229
AKTĪVU KOPSUMMA     3 265 421 3 864 941
PASĪVI        
Pašu kapitāls        
Akciju kapitāls     790 348 834 883
Rezerves     1 072 245 1 075 235
Nesadalītā peļņa     142 623 318 555
Rezerves, kas klasificētas kā turētas nodalīšanai        28 936
Mātessabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa     2 005 216 2 257 609
Mazākumakcionāru kapitāla līdzdalības daļa     7 308 7 878
Pašu kapitāls kopā     2 012 524 2 265 487
Kreditori        
Ilgtermiņa kreditori        
Aizņēmumi     662 380 702 129
Nomas saistības     6 180      4 349
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības     1 408 8 327
Uzkrājumi     19 471 18 491
Atvasinātie finanšu instrumenti     8 128 6 149
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem     140 382 143 330
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi     176 156 194 033
Ilgtermiņa kreditori kopā     1 014 105 1 076 808
Īstermiņa kreditori        
Aizņēmumi     89 108 180 542
Nomas saistības     1 265        1 216
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem     107 032 115 708
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem     14 120 13 764
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi     25 506 24 857
Atvasinātie finanšu instrumenti     1 761 6 983
Īstermiņa kreditori  bez saistībām, kas attiecinātas uz nodalīšanai turētiem aktīviem     238 792 343 070
Attiecinātās saistības uz nodalīšanai turētiem aktīviem          179 576
Īstermiņa kreditori kopā     238 792 522 646
Kreditori kopā     1 252 897 1 599 454
PASĪVU KOPSUMMA     3 265 421 3 864 941

 * Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2020. gada 30. septembrī, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

 

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.

 


01_Latvenergo_Interim_2020_9M_LAT.pdf
02_Latvenergo_Interim_2020_9M_presentation_LAT.pdf