Finnish
Julkaistu: 2011-11-30 09:25:00 CET
Elisa
Pörssitiedote
ELISA 2007C-OPTIO-OIKEUDET KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI
PÖRSSITEDOTE 30.11.2011 KLO 10.25

Elisa Oyj:n 2007C - optio-oikeudet otetaan
kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n pörssilistalle 1.12.2011
alkaen.

Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) Elisa
Oyj:n
osakkeen. Tällä hetkellä 2007C-optio-oikeuksilla merkittävien
osakkeiden
merkintähinta on 11,27 euroa/osake. Merkintähinnasta vähennetään
tulevat osingot
ja pääomanpalautukset niiden
täsmäytyspäivänä.

2007C-optio-oikeuksia on 850 000 kappaletta, ja niitä on
luovutettu 605 000
kappaletta. 2007C-optio-oikeuksista 245 000 kappaletta on
Elisan tytäryhtiön
Fonetic Oy:n hallussa, joka ei voi merkitä osakkeita
optioiden perusteella.
Yhteensä optio-oikeuksien perusteella Elisan osakemäärä
voi näin ollen lisääntyä
korkeintaan 605 000 osakkeella.

Elisan vuoden
2007-optio-oikeuksien ehdot ovat liitteenä.

Elisan 2007C-optio-oikeuden
perustiedot:

Kaupankäyntitunnus:
ELI1VEW307
ISIN-koodi:FI4000007224

Merkintäaika 2007C-optio-oikeuksilla on
1.12.2011 - 31.5.2013. Merkintäaika on
käynnissä myös 2007B-optio-oikeuksilla.
Niiden merkintähinta on 8,17 euroa ja
merkintäaika päättyy 31.5.2012. Elisan
optio-oikeuksien merkintäpaikkoina
toimivat Nordean konttorit Suomessa. Vuonna
2012 ennen seuraavia päiviä tehdyt
osakemerkinnät tullaan rekisteröimään
viivytyksettä
16.3.2012, 31.5.2012, 31.8.2012, 5.10.2012 ja
4.12.2012.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon
osakkeiden
rekisteröinnin jälkeen.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, IR ja
talousviestintä
puh. 010 262 3036

Lisätietoja:
Jyrki Arjanne
Johtava
lakimies
puh. 010 262 4627

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset
tiedotusvälineet
www.elisa.fi

LIITE: Elisan vuoden 2007 optio-oikeuksien
ehdot


ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007

Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus
(hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen
yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman
valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien
antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden
(konserni) avainhenkilöille sekä yhtiön
kokonaan omistamalle tytäryhtiölle
seuraavin ehdoin:

I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. Optio-oikeuksien
määrä
Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 2.550.000 kappaletta, ja
ne
oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2.550.000 yhtiön uutta tai
sen
hallussa olevaa osaketta.

2. Optio-oikeudet
Optio-oikeuksista 850.000
merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella
2007B ja 850.000 tunnuksella
2007C.

Hallitus lähettää optio-oikeuksien saajille kirjallisen ilmoituksen
optio-
oikeuksien tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan, kun optio-oikeuksien
saajalta
on saatu hyväksyntä hallituksen tekemään tarjoukseen.

3.
Optio-oikeuksien suuntaaminen
Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta konsernin
avainhenkilöille ja yhtiön
kokonaan omistamalle tytäryhtiölle (tytäryhtiö).
Optio-oikeuksien antamiselle on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
koska optio-oikeudet on tarkoitettu
osaksi konsernin avainhenkilöiden
kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-
oikeudet annetaan tytäryhtiölle
säilytettäväksi ja luovutettavaksi myöhemmin
konsernin avainhenkilöille.

4.
Optio-oikeuksien jakaminen
Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta
konsernin palveluksessa oleville
tai palvelukseen rekrytoitaville
avainhenkilöille. Tytäryhtiölle annetaan optio-
oikeuksia siltä osin kuin niitä
ei jaeta konsernin avainhenkilöille.

Hallitus päättää tytäryhtiölle
annettavien ja tytäryhtiölle myöhemmin
palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen
jakamisesta.

Liikkeeseenlaskuvaiheessa kaikki optio-oikeudet 2007B ja 2007C
sekä ne optio-
oikeudet 2007A, joita ei jaeta avainhenkilöille, annetaan
tytäryhtiölle, joka
voi hallituksen päätöksellä jakaa optio-oikeuksia 2007
konsernin nykyisille tai
rekrytoitaville avainhenkilöille.

Optio-oikeudet
eivät ole osa optio-oikeuden saajan työ- tai toimisopimusta eikä
niitä katsota
palkaksi tai luontoiseduksi. Optio-oikeuden saajalla ei ole
oikeutta saada työ-
tai toimisuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään
perusteella
korvausta optio-oikeuksiin liittyen. Optio-oikeuden saaja on itse
vastuussa
kaikista veroista ja verotuksellisista seuraamuksista, joita optio-
oikeuksien
saamiseen tai käyttämiseen liittyy.

5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja
menettäminen
Yhtiö säilyttää optio-oikeudet optio-oikeuden omistajan lukuun
osakkeiden
merkintäajan alkamiseen saakka. Optio-oikeudet ovat vapaasti
siirrettävissä ja
pantattavissa, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on
alkanut. Hallitus voi
kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen
aikaisemminkin. Optio-
oikeuden omistaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä
yhtiölle kirjallisesti,
mikäli hän luovuttaa optio-oikeuksiaan.

Mikäli
optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvaan
yhtiöön
päättyy muusta syystä kuin optio-oikeuden omistajan kuoleman tai
lakisääteiselle
eläkkeelle siirtymisen johdosta, hän menettää viipymättä
yhtiölle tai yhtiön
määräämälle vastikkeetta sellaiset optio-oikeudet, joiden
osalta kohdan II.2.
mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen
päättymispäivänä ollut
alkanut. Vastaavasti menetellään, jos optio-oikeuden
omistajan työ- tai
toimisuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät
työnantajan
liikkeenluovutuksessa uudelle omistajalle tai haltijalle. Hallitus
voi kuitenkin
näissä tapauksissa päättää, että optio-oikeuden omistaja saa
pitää mainitut
optio-oikeutensa tai osan niistä.

Mikäli optio-oikeudet on
siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on yhtiöllä oikeus
hakea ja saada
siirretyksi kaikki menetetyt optio-oikeudet optio-oikeuden
omistajan
arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman optio-
oikeuden
omistajan suostumusta. Yhtiöllä on lisäksi oikeus rekisteröidä optio-
oikeuksia
koskevat luovutusrajoitukset ja muut vastaavat rajoitukset optio-
oikeuden
omistajan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta.

II OSAKEMERKINNÄN
EHDOT

1. Oikeus osakkeiden merkintään
Kukin optio-oikeus oikeuttaa
merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden tai sen
hallussa olevan osakkeen. Osakkeen
merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon.
Tytäryhtiö ei
voi merkitä optio-oikeuksien nojalla osakkeita.

2. Osakkeiden merkintä ja
maksu
Osakkeiden merkintäaika on:
- optio-oikeudella 2007A 1.12.2009 -
31.5.2011
- optio-oikeudella 2007B 1.12.2010 - 31.5.2012
- optio-oikeudella
2007C 1.12.2011 - 31.5.2013.

Osakkeiden merkintä tapahtuu yhtiön
pääkonttorissa tai mahdollisesti muussa
myöhemmin ilmoitettavassa paikassa ja
ilmoitettavalla tavalla. Osakkeet on
maksettava merkittäessä yhtiön
osoittamalle pankkitilille. Hallitus päättää
kaikista osakemerkintään
liittyvistä toimenpiteistä.

3. Osakkeiden merkintähinta
Osakkeen merkintähinta
on:
-          optio-oikeudella 2007A osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
OMX
Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:ssä 1.11. -  30.11.2007 eli 20,84
euroa/osake
-          optio-oikeudella 2007B osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi OMX
Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:ssä 1.11. -
30.11.2008
-          optio-oikeudella 2007C osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi OMX
Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:ssä 1.11. - 30.11.2009

Jos
osingon irtoamispäivä on merkintähinnan määräytymisjaksolla, lisätään
kyseinen
osinko osingon irtoamispäivästä alkaen tehtyjen osakekauppojen
kauppahintoihin
vaihdolla painotettua keskikurssia laskettaessa. Vastaavasti
menetellään, jos
yhtiö jakaa varoja vapaan oman pääoman rahastosta tai jakaa
osakepääomaa
osakkeenomistajille.

Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta voi
alentua kohdassa 7
mainituissa erityistapauksissa. Osakkeen merkintähinta on
kuitenkin aina
vähintään 0,01 euroa.

4. Osakkeiden kirjaus
Merkityt ja täysin
maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.

5.
Osakkeenomistajan oikeudet
Uusien osakkeiden oikeus osinkoon ja muut
osakkeenomistajan oikeudet alkavat
osakkeiden rekisteröimisestä alkaen.

Jos
osakkeiden merkitsijälle annetaan yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita,
merkitsijä saa oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet,
kun
osakkeet on merkitty ja maksettu ja hallitus on käsitellyt
optio-oikeuden
perusteella tapahtuneen osakemerkinnän.

6. Osakeannit,
optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet
ennen
osakemerkintää
Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista tai
uusien optio-
oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien
antamisesta, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen
oikeus
osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen
päättämällä
tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä,
merkintähintoja tai
molempia muutetaan.

7. Oikeudet eräissä
erityistapauksissa
Mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman
rahastosta, optio-
oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan
merkintähinnan
määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää
päätettävien
osinkojen tai jaettavan vapaan oman pääoman määrällä kunkin
osingonjaon tai
pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.
Mikäli yhtiö alentaa
osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille,
optio-oikeudella
merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan
määräytymisjakson
alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävän
jaettavan osakepääoman
määrällä osakepääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.

Mikäli yhtiö ennen
osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optio-
oikeuksien omistajille
tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen
asettamana määräaikana.
Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää poistetaan
rekisteristä, on optio-oikeuden
omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus
osakkeenomistajan kanssa.

Mikäli
yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön
tai
kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai päättää
jakautua
kokonaisuudessaan, annetaan optio-oikeuksien omistajille oikeus
merkitä osakkeet
hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai
jakautumista.
Vaihtoehtoisesti hallitus voi antaa optio-oikeuksien omistajalle
oikeuden
vaihtaa optio-oikeudet toisen yhtiön liikkeeseen laskemiin
optio-oikeuksiin
sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa määrätyllä tai
hallituksen muuten
määräämällä tavalla taikka oikeuden myydä optio-oikeudet
ennen sulautumista tai
jakautumista. Tämän jälkeen osakemerkintäoikeutta ei
enää ole. Sama menettely
soveltuu rajat ylittävään sulautumiseen tai
jakautumiseen tai mikäli yhtiö
muututtuaan eurooppayhtiöksi tai muuten siirtää
kotipaikan Suomesta toiseen
jäsenvaltioon. Hallitus päättää mahdollisen
osittaisjakautumisen vaikutuksesta
optio-oikeuksiin. Edellä mainituissa
tilanteissa optio-oikeuksien omistajilla ei
ole oikeutta vaatia, että yhtiö
lunastaa heiltä optio-oikeudet käyvästä
hinnasta.

Yhtiön omien osakkeiden
hankkiminen tai lunastaminen tai optio-oikeuksien tai
muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei vaikuta
optio-oikeuden
omistajan asemaan. Mikäli yhtiö kuitenkin päättää hankkia tai
lunastaa omia
osakkeitaan kaikilta osakkeenomistajilta, on optio-oikeuksien
omistajille
tehtävä yhdenvertainen tarjous tai varattava optio-oikeuksien
omistajille
oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen
hankkimista
tai lunastamista.

Mikäli jollekin osakkeenomistajista syntyy ennen osakkeiden
merkintäajan
päättymistä osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n tarkoittama
lunastusoikeus ja
-velvollisuus kaikkiin yhtiön osakkeisiin sen perusteella,
että
osakkeenomistajalla on yli 90 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
tuottamista
äänistä, yhtiöllä tai tytäryhtiöllä on oikeus lunastaa
optio-oikeuden
omistajalta ne optio-oikeudet, joiden osalta kohdan II.2.
mukainen
osakemerkinnän aika ei ole alkanut. Optio-oikeuksista maksettava hinta
on
tarjotun lunastushinnan ja merkintähinnan erotus ja se maksetaan
optio-oikeuden
omistajalle silloin, kun kohdan II.2 mukainen osakemerkinnän
aika optio-
oikeuksilla alkaa edellyttäen, että optio-oikeuden omistajan työ-
tai toimisuhde
konserniin kuuluvaan yhtiöön ei ole päättynyt. Mikäli yhtiö tai
tytäryhtiö ei
käytä edellä tässä kappaleessa mainittua lunastusoikeuttaan,
optio-oikeuden
omistajalle varataan tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan
hallituksen
asettamana määräaikana, jonka jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole,
tai optio-
oikeuden omistajalla on osakkeenomistajan asemaa vastaava
velvollisuus luovuttaa
optio-oikeutensa lunastajalle edellä kohdassa I.5
olevasta siirtorajoituksesta
huolimatta. Tämä koskee myös optio-oikeuden
omistajan niitä optio-oikeuksia,
joiden osalta kohdan II.2. mukainen
osakemerkinnän aika on alkanut.

Mikäli yhtiön osakkeista tehdään
arvopaperimarkkinalain mukainen ostotarjous,
hallitus voi varata
optio-oikeuksien omistajille oikeuden merkitä osakkeet
hallituksen asettamana
määräaikana.

III MUUT SEIKAT

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
Optio-oikeuksia koskevat riita-asiat
ratkaistaan välimiesmenettelyssä
Keskuskauppakamarin välityslautakunnan
sääntöjen mukaisesti yhtä välimiestä
käyttäen.

Hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä
arvo-osuusjärjestelmään
myöhemmin ja näihin ehtoihin tämän johdosta tehtävistä
teknisistä muutoksista,
sekä muista näihin ehtoihin tehtävistä muutoksista ja
täsmennyksistä, joita ei
ole pidettävä olennaisina. Hallitus päättää muista
optio-oikeuksiin liittyvistä
seikoista.

Yhtiöllä on oikeus ottaa
optio-oikeuden omistajan luovuttamatta olevat tai
osakemerkintään
käyttämättömät optio-oikeudet vastikkeetta pois optio-oikeuden
omistajalta,
mikäli optio-oikeuden omistaja toimii näiden ehtojen tai yhtiön
näiden ehtojen
perusteella antamien määräysten tai soveltuvan lain tai
viranomaismääräysten
vastaisesti.

Yhtiö voi pitää optio-oikeuden omistajista luetteloa, josta
ilmenee optio-
oikeuden omistajien henkilötiedot. Yhtiö voi toimittaa
optio-oikeuksiin
liittyvät tiedonannot optio-oikeuden omistajille sähköpostin
välityksellä.

Nämä optio-oikeuksien ehdot on laadittu suomen- ja
englanninkielellä. Mikäli
suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on
ristiriitaa, noudatetaan
suomenkielisiä ehtoja.


[HUG#1567570]