Published: 2019-03-26 08:40:03 CET
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" kārtējā akcionāru sapulce

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”

(Reģ. Nr. LV40003030454 juridiskā adrese Klijānu ielā 18, Rīga)

valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci, kas notiks 2019.gada 26. aprīlī plkst.12.00

Rīgā, Ūnijas ielā 12.

 

Darba kārtība:

1. Valdes ziņojums par 2018.gada darbības rezultātiem

2. Padomes ziņojums

3. Par 2018. gada pārskata apstiprināšanu

4. Par pašu kapitālu

5. Par zvērinātu revidentu 2019. gadam

 

     Ieraksta datums akcionāru dalībai sapulcē ir 2019.gada 16.aprīlis. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar ieraksta datumā tiem piederošo akciju skaitu piedalīties akcionāru sapulcē 2019.gada  26.aprīlī.

     Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar pilnvarotu pārstāvju starpniecību.

Reģistrācija dalībai sapulcē notiks 2019.g. 26.aprīlī no plkst. 11.00 līdz 12.00 sapulces norises vietā. Reģistrējoties akcionāriem jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments, pilnvarotajiem pārstāvjiem – arī pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (veidlapa pieejama  csri.investinfo.lv un www.nasdaqbaltic.com)

     Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā, vienlaicīgi iesniedzot to lēmumu projektus, kā arī ieniegt lēmumu projektus par darba kārtībā jau iekļautajiem jautājumiem. Tos pieņems sekretariātā Ūnijas ielā 12. Turpat, sākot ar 2019.gada  12.aprīli darba dienās no plkst. 12.00 līdz 16.00, iespējams iepazīties ar sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem. Tālrunis 67371739, e-pasts rar@as-rar.lv. Informācija ievietota arī csri.investinfo.lv un www.nasdaqbaltic.com.

       AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” kopējais akciju skaits ir 3565509 akcijas. Visas akcijas ir balstiesīgas.

      

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Valde

    

Kontaktpersona:

Dace Lāma

+371 67371739

rar@as-rar.lv


Pilnvarojuma veidlapa LV.doc