English Lithuanian
Paskelbta: 2021-07-29 12:50:00 CEST
Ignitis grupė
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Neeilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius, 2021 m. liepos 29 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1. Dėl AB „Ignitis grupė“ savų akcijų įsigijimo.

1.1. Savų akcijų įsigijimo tikslas - AB „Ignitis grupė“ įstatinio kapitalo sumažinimas anuliuojant AB „Ignitis grupė“ įgytas savas akcijas.

1.2. Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – 1 243 243 akcijų (t. y., lygus sudaryto rezervo savų akcijų įsigijimui sumai (23 000 000 Eur), padalytai iš siūlomos minimalios akcijų įsigijimo kainos, kas sudaro apie 1,7% viso akcijų skaičiaus.

1.3. Terminas, per kurį AB „Ignitis grupė“ gali įsigyti savas akcijas - 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

1.4. Minimali akcijų įsigijimo kaina - 18,50 Eur, maksimali akcijų įsigijimo kaina - 22,50 Eur.

1.5. Pavesti AB „Ignitis grupė“ valdybai priimti sprendimus dėl AB „Ignitis grupė“ savų akcijų įsigijimo, įskaitant:

1.5.1. organizuoti savų akcijų įsigijimą per „Nasdaq Vilnius“ viešų aukcionų platformą (nuoroda);
1.5.2. nustatyti tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su savų akcijų įsigijimu, laikantis šiame visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nustatytų sąlygų ir teisės aktų reikalavimų;
1.5.3. nustatyti, kad AB „Ignitis grupė“ valdyba gali inicijuoti ir vykdyti savų akcijų įsigijimą tiek kartų, kiek valdybos nuomone tai yra reikalinga, priimant atskirą valdybos sprendimą.

Bendrovė primena, jog atsižvelgiant į po AB „Ignitis grupė“ IPO (angl. Initial Public Offering) vykdytą stabilizavimą, taip pat siekiant užtikrinti didesnę grąžą, tenkančią vienai akcijai bei teigiamą finansinį efektą Bendrovei, šios dienos sprendimu Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė savų akcijų įsigijimui, pavedant Bendrovės valdybai priimti jo vykdymui būtinus sprendimus, tame tarpe patvirtinti konkrečią akcijų įsigijimo kainą. Papildomai, Bendrovei nurodyta organizuoti savų akcijų įsigijimą per „Nasdaq Vilnius“ viešų aukcionų platformą. Tuo tarpu, tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų savininkai turės galimybę dalyvauti Bendrovės organizuojamame savų akcijų įsigijime konvertavus savo turimus tarptautinių depozitoriumo pakvitavimus į Bendrovės akcijas per savo vertybinių popierių tvarkytoją. Tokiu būdu bus užtikrinama visų Bendrovės vertybinių popierių savininkų teisė dalyvauti Bendrovės savų akcijų įsigijime.

Su platesne informacija, tame tarpe ir kiekvieno su šio klausimu susijusio sprendimo pagrindimu, galite susipažinti 2021 m. liepos 7 d. publikuotame pranešime apie neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą (nuoroda).

Apie vėlesnius priimtus sprendimus, susijusius su savų akcijų įsigijimu, Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Dėl naujos AB „Ignitis grupė“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.

2.1. Patvirtinti naują AB „Ignitis grupė“ įstatų redakciją (nuoroda).

2.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ generalinį direktorių ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.

Atsižvelgiant į gerąsias tarptautines praktikas, Bendrovės įstatuose pakeista „Ignitis grupės“ audito komiteto sudarymo tvarka, numatant, kad šio komiteto nariai būtų renkami nebe bendrovės stebėtojų tarybos, o visuotinio bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu ir taip pat būtų atskaitingi jam. Be to, naujos redakcijos įstatuose, atsižvelgiant į atnaujintą bendrovės organizacinę struktūrą, pakeisti padalinių pavadinimai, atsisakant sąvokų kaip „tarnyba“, „departamentas“, „skyrius“, siekiu palikti tik pačią veiklą apibūdinančius pavadinimus, taip pat įstatuose lietuvių kalba pakeistas bendrovės vadovo pareigybės pavadinimas į „bendrovės vadovas“ (iš „generalinis direktorius“). Palyginamąją įstatų versiją galite pamatyti pridėtame dokumente, o išsamią informaciją su pagrindimu apie įstatuose siūlytus ir šios dienos sprendimu priimtus pakeitimus, pateikiama 2021 m. liepos 7 d. pranešime apie neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą (nuoroda).

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama Bendrovės tinklalapyje https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas ir Bendrovės buveinės patalpose, esančiose adresu Žvejų g. 14, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

Komunikacija

Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel@ignitis.lt

PriedasPalyginamoji istatu versija.pdf