English Estonian
Avaldatud: 2023-05-04 15:00:00 CEST
Merko Ehitus
Erakorralise üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

4. mail 2023. aastal peetud ASi Merko Ehitus aktsionäride korraline üldkoosolek võttis väljakuulutatud päevakorrapunktides vastu alltoodud otsused:

1. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Otsustati kinnitada ASi Merko Ehitus 2022. aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine
Otsustati:
(i) kinnitada 2022. aasta majandusaasta puhaskasum 34 639 747 eurot;
(ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 17 700 000 eurot, mis on 1,00 euro ühe aktsia kohta;
- õigus dividendidele on 5. juunil 2023. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
- eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 2. juuni 2023. aastal; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2022. aasta majandusaasta eest;
- dividendid makstakse aktsionäridele välja 16. juunil 2023. aastal, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

3. 2023.-2025. aasta majandusaastateks audiitori kinnitamine
Otsustati kinnitada AS Merko Ehitus audiitoriks 2023. kuni 2025. aasta majandusaastateks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.

4. Nõukogu liikmete valimine
Otsustati:
(i) kinnitada kuni 06.05.2025 nõukogu liikmete arvuks 3 (kolm);
(ii) valida nõukogu liikmeteks Toomas Annus ja Indrek Neivelt, ametiajaga alates 5. mai 2023 kuni 6. mai 2026 (kaasa arvatud), s.o kolmeks aastaks.
  

Andres Trink
Juhatuse esimees
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
andres.trink@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted arendavad kinnisvara ning ehitavad hooneid ja infrastruktuuri. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. 2022. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 661 inimesele ning ettevõtte 2022. aasta müügitulu oli 410 miljonit eurot.