English Estonian
Avaldatud: 2021-11-30 11:07:28 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

OA Coffee AS-i aktsiate esmase avaliku pakkumise teade

Tallinn, Eesti, 2021-11-30 11:07 CET --  

OA Coffee AS (registrikood 12883571, Veldi tee 5, Veneküla, Rae vald, 75325 Harju maakond, Eesti, OA Coffee) korraldab oma aktsiate esmase avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on OA Coffee poolt koostatud ettevõtte kirjeldus, mis on kättesaadav OA Coffee kodulehel https://oa-coffee.com/wp-content/uploads/2021/11/OA-Coffee-ettevo%CC%83tte-kirjeldus.pdf. Kuna pakkumise kogumaht jääb alla 2,5 miljoni euro, ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise prospekti.

Avalikult pakutakse kuni 150 000 aktsiat, OA Coffee jätab endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 15 000 aktsia võrra, kokku kuni 165 000 aktsiani. Pakkumisest saadavat tulu, suurusjärgus 495 000 kuni 544 500 eurot, plaanitakse kasutada uute funktsionaalsete kohvide ja elamuskohvide tootearenduse ja müügiga seotud tegevustele, üldisele müügi- ja turundustegevusele, tootmistegevuse edendamisele ja optimeerimisele, röstikojas oleva koolitusklassi/showroomi väljaehitamiseks ning täiendava esinduskohviku avamisele.

Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsele investorile Eestis. OA Coffee on esitanud taotluse oma aktsiate, s.h pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate kauplemisele võtmiseks mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North. Nasdaq Tallinn AS-i noteerimisorgan ei ole käesoleva teate seisuga teinud veel otsust OA Coffee aktsiate kauplemisele võtmise kohta First Northil (seoses OA Coffee taotluse menetlemisega noteerimisorgani poolt võib tekkida vajadus teha käesolevas teates viidatud ettevõtte kirjelduses muudatusi ja avalikustada selle kohta täiendav teade).  

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:

  1. Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 8. detsembril 2021 kell 10:00 ning lõppeb 15. detsembril 2021 kell 16:00 (Eesti aja järgi).
  2. Pakutava aktsia hind on 3,30 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 3,20 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.
  3. Jaeinvestor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga.
  4. OA Coffeel on ühte liiki aktsiaid ja avaliku pakkumise raames pakutakse sama liiki aktsiaid.

OLULISED KUUPÄEVAD

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

8. detsember 2021  Pakkumisperioodi algus
15. detsember 2021  Pakkumisperioodi lõpp
16. detsember või sellele lähedane kuupäev  OA Coffee avaldab pakkumise tulemused ning määrab ja teatab aktsiate jaotamise (Jaotamise päev)
20. detsember 2021 või sellele lähedane kuupäev  Uute aktsiate ülekandmine investoritele ja  aktsiate eest tasumine (Arvelduspäev)
3. jaanuar 2022 või sellele lähedane kuupäev  Kauplemise algus Nasdaq Tallinn First Northil  

 

Märkimiskorralduse vorm

 

Väärtpaberikonto omanik:               [investori nimi]

Väärtpaberikonto:                            [investori väärtpaberikonto number]

Kontohaldur:                                     [investori kontohalduri nimi]

Väärtpaber:                                       OA COFFEE AKTSIA täiendav 1

ISIN-kood:                                          EE3801089733

Väärtpaberite arv:                             [aktsiate arv, mida investor soovib märkida]

Hind (ühe aktsia kohta):                   3,3 eurot

Tehingu summa:                                [aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna                                                               hinnaga ühe aktsia kohta]

Vastaspool:                                        OA Coffee AS

Vastaspoole väärtpaberikonto:       99110757458

Vastaspoole kontohaldur:                AS LHV Pank

Tehingu väärtuspäev:                       20.12.2021

Tehingu liik:                                       ost

Arveldusviis:                                     väärtpaberiülekanne makse vastu (DVP)
 

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Taniel Vaaderpass
OA Coffee AS asutaja ja juhatuse liige

Tel: +372 506 5654
E-mail: taniel@oa-coffee.com

 

OA Coffee AS on Eestis asutatud ja tegutsev ettevõtja, kelle peamiseks tegevusalaks on kohviubade röstimine ning hulgi- ja jaemüük.

    
Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid müüma või omandama ning lisaks ei toimu müümist jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine või omandama kutsumine oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.  Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Singapuris, Lõuna-Aafrikas, Ühendkuningriigis või muudes riikides või asjaoludel, millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Aktsiaid pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse vahendusel ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõttekirjeldus on suunatud. Ettevõttekirjelduses sisalduvad muuhulgas ka riskifaktorid ja finantsinformatsioon ning muu informatsioon. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga. Seega peaksid investorid aktsiaid märkima, tuginedes ettevõttekirjelduses sisalduvale infole ja mitte üksnes käesolevale teatele.