Avaldatud: 2021-02-21 18:52:29 CET
PRFoods
Börsiteade

AS-i PRFoods 2020/2021. majandusaasta 2. kvartali ja kuue kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

2020 II poolaastat ilmestas COVID kriisi jätkumine. Lõheliste hinnad on 12- aasta madalaimad ning võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ligi 38% madalam lõhel ning 22.5% madalam forellil. Siia tuleb veel lisada ülemaailmne nõudluse vähenemine HoReCa sektori sulgemise tõttu ning seega võib antud olukorda nimetada „täiuslik torm“. Ettevõtted, kes sellest kriisist väljuvad tervelt, on kindlasti tulevikus võitjad. Vaktsiinide tulek annab lootust, et 2021 II poolaastas võime näha mingit normaliseerumist ning nõudluse taastumist. 2022 on kalakasvatustel kindlasti kasumlikum aasta, sest kasvatajad oskavad paremini nõudlust planeerida. Tänased kasvatusmahud olid planeeritud enne kriisi ning sellest tulenevalt on turul massiivne ülepakkumine ning enamus kalakavatussektorist toimib kas kahjumlikult või omahinna piires. John Ross Jr on antud kriisis näidanud erakordselt head vastupanuvõimet ning eeldatavalt lõpetab 2020/2021 majandusaasta sama kasumlikult kui eelneva. Ettevõtte brutomarginaal on tõusnud juba üle 50%. Ka Eesti kulubaas ning tegevus on viidud vastavusse muutunud turuolukorrale. Kahjuks ei saa sama öelda Soome kohta, mistõttu viime läbi suuremad ümberkorraldused Soome tegevuses 2021 I kvartali jooksul.

IV kvartali lõpetas grupp juba kasumiga. Tulenevalt oluliselt väiksemast käibest oli äritegevuse EBITDA marginaal 3.4% võrreldes 8.4% eelmise aasta samal perioodil (konsolideeritud EBITDA marginaal vastavalt 4,1% ja 5.3%). Tootmise kulubaasi ei ole võimalik kahjuks ilma suuremate restruktureerimistega vastavusse viia nii suure turu äralangemise tõttu. Samas oleme suutnud aasta algusest vähendada Soome üksuse kulusid ca 75,000 eurot kuus ning näeme võimalusi veelgi suuremaks kokkuhoiuks. Samas ei saa mööda vaadata sellest, et ettevõtte müük vajab taastamist, eelkõige Soomes.

Käesoleva aasta alguse tegevuse fookus on kulubaasi vastavusse viimine turuolukorraga, ettevõtte likviidsuse parandamine ning Baltikumis ja Skandinaavias suurem fookus kalakasvastusele, kui jätkuvalt kõige perspektiivikamale osale. John Ross Jr on kriisiga toime tulnud väga hästi hoolimata 6 kuu käibelangusest ning on suurendanud oma kasumlikkust tänu madalamale toorainehinnale.

Tänu vähedatud kulubaasile usume, et suudame nii 2020/2021 II poolaasta kui kogu finantsaasta lõpetada positiivse EBITDA-ga.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE 

mln EUR4kv 2020  3kv 2020  2kv 20201kv 20204kv 20193kv 20192kv 20191kv 2019
Müügitulu17,012,715,118,525,419,321,518,1
Brutokasum2,51,20,72,04,32,62,12,1
EBITDA äritegevusest0,6-0,3-0,40,02,10,70,30,2
EBITDA0,7-0,5-0,4-0,91,41,50,3-0,5
EBIT0,0-1,1-1,0-1,40,71,0-0,3-1,0
EBT-0,1-1,4-1,2-1,80,60,8-0,4-1,2
Puhaskasum (-kahjum)-0,2-1,4-1,3-1,70,50,6-0,6-1,2
Brutomarginaal14,9%9,4%4,6%10,8%17,0%13,4%9,8%11,7%
Äriteg. EBITDA marginaal3,4%-2,6%-2,6%0,1%8,4%3,8%1,4%1,1%
EBITDA marginaal4,1%-3,8%-2,6%-4,6%5,3%7,6%1,4%-2,5%
EBIT marginaal0,2%-8,8%-6,4%-7,8%2,9%5,0%-1,2%-5,6%
EBT marginaal-0,6%-11,3%-8,1%-9,8%2,2%3,9%-2,0%-6,5%
Puhaskasumi marginaal-1,2%-11,3%-8,4%-9,2%2,0%2,9%-3,0%-6,6%
Tegevuskulude suhtarv15,6%18,2%13,9%14,3%12,5%13,4%11,7%14,1%

BILANSS

mln EUR31.12.202030.09.202030.06.202031.03.202031.12.201930.09.2019 30.06.2019
Netovõlgnevus21,921,520,717,017,819,920,5
Omakapital18,618,519,821,623,322,821,9
Käibekapital-3,9-4,4-4,0-2,5-3,5-3,0-3,1
Varad57,557,457,156,960,562,462,5
Likviidsuskordaja0,8x0,8x0,8x0,9x0,9x0,9x0,9x
Omakapitali suhtarv32,4%32,3%34,7%37,9%38,5%36,5%35,0%
Finantsvõimendus54,0%53,7%51,1%44,0%43,3%46,6%48,3%
Võlakordaja0,7x0,7x0,7x0,6x0,6x0,6x0,7x
Netovõlg / EBITDA äriteg160,0x12,8x7,5x5,3x5,3x5,4x5,1x
Omakapitali tootlus-21,9%-7,0%-9,1%-5,7%-3,2%-4,5%-6,5%
Varade tootlus-7,8%-2,4%-3,2%-2,1%-1,2%-1,6%-2,3%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes31.12.202031.12.201930.06.2020
VARAD   
Raha ja ekvivalendid9622 6802 276
Nõuded ja ettemaksed4 1536 3423 578
Varud9 6279 1047 884
Bioloogilised varad3 7024 3544 249
Käibevara kokku18 44422 48017 987
    
Edasilükkunud tulumaksuvara216654
Pikaajalised finantsinvesteeringud232217232
Materiaalne põhivara15 96814 44416 179
Immateriaalne vara22 84123 28622 672
Põhivara kokku39 06238 01339 137
VARAD KOKKU57 50660 49357 124
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Võlakohustused9 63412 50510 611
Võlad ja ettemaksed12 46913 30111 132
Sihtfinantseerimine212188211
Lühiajalised kohustused kokku22 31525 99421 954
    
Võlakohustused13 2547 94512 368
Võlad ja ettemaksed596190190
Edasilükkunud tulumaksukohustus1 9122 0701 920
Sihtfinantseerimine785981873
Pikaajalised kohustused kokku16 54711 18615 351
KOHUSTUSED KOKKU38 86237 18037 305
    
Aktsiakapital7 7377 7377 737
Ülekurss14 19714 00714 007
Oma aktsiad-390-390-390
Kohustuslik reservkapital515151
Realiseerimata kursivahed-98167-366
Jaotamata kasum (-kahjum)-3 2461 108-1 654
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa18 25222 68019 385
Väikeaktsionäridele kuuluv osa392633434
OMAKAPITAL KOKKU18 64423 31319 819
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU57 50660 49357 124

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Tuhandetes eurodes2kv 2020/20212kv 2019/20206k 2020/20216k 2019/2020
Müügitulud17 02925 37429 76644 703
Müüdud kaupade kulu-14 496-21 049-26 033-37 796
Brutokasum2 5334 3253 7336 907
     
Tegevuskulud-2 663-3 169-4 985-5 767
  Turundus- ja müügikulud-1 809-2 146-3 367-3 938
  Üldhalduskulud-854-1 023-1 618-1 829
Muud äritulud/-kulud46206137334
Bioloogiliste varade ümberhindlus118-62224224
Ärikasum (-kahjum)34740-1 0911 698
  Finantstulud/-kulud-129-190-438-393
Maksustamiseelne kasum (-kahjum)-95550-1 5291 305
  Tulumaks-101-54-105-239
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-196496-1 6341 066
     
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus:    
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa-190529-1 5921 042
Väikeaktsionäridele kuuluv osa-6-33-4224
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku-196496-1 6341 066
     
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:    
Valuutakursi vahed16966268381
Kokku koondkasum (-kahjum)-27562-1 3661 447
     
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus:    
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa-21595-1 3241 423
Väikeaktsionäridele kuuluv osa-6-33-4224
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku-27562-1 3661 447
     
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)0,000,01-0,040,03
     
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)0,000,01-0,040,03

 

Indrek Kasela

 AS PRFoods

 Juhatuse liige

 T: +372 452 1470

 investor@prfoods.ee

 www.prfoods.ee 

 

ManusPRF_vahearuanne_6k2020_2021.pdf