Paskelbta: 2020-04-28 12:29:21 CEST
Siauliu Bankas
Prospektas

Patvirtintas AB Šiaulių banko obligacijų įtraukimo į prekybą AB Nasdaq Vilnius prospektas

ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA SKIRTAS PLATINTI AR SKLEISTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE ARBA JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE IR NEGALI BŪTI PERDUOTAS Į TOKIAS JURISDIKCIJAS, KURIOSE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS ARBA SKLEIDIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR TAM TIKRI KITI APRIBOJIMAI. PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIO PRANEŠIMO VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽAI PABAIGOJE ESANTĮ SVARBŲ ĮSPĖJIMĄ.

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas: Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, Lietuva.

Lietuvos bankas 2020 m. balandžio 27 d. patvirtino AB Šiaulių bankas (toliau – Bankas) išleistų 2 000 subordinuotų obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė 10 000 EUR, bendra nominali vertė ir emisijos kaina 20 000 000 EUR, kurios kvalifikuotos kaip II lygio kapitalas (ISIN LT0000404287, toliau – Obligacijos) įtraukimo į reguliuojamą rinką AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąraše prospektą (toliau – Prospektas, žr. prisegamus dokumentus).

Patvirtintas Prospektas nėra skirtas Obligacijų viešam siūlymui ir yra skirtas išimtinai jų įtraukimui į prekybą aukščiau nurodytoje reguliuojamoje rinkoje. 2019 m. gruodžio 20 d.  Sprendimas dėl Obligacijų išleidimo priimtas Banko valdybos; Obligacijos neviešai išplatintos ir išleistos 2019 m. gruodžio 23 d.

Procese dėl Prospekto parengimo ir Obligacijų listingavimo AB Nasdaq Vilnius teisiniai Banko patarėjai buvo advokatų kontora TGS Baltic.

SVARBUS ĮSPĖJIMAS:

Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.

Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su vertybiniais popieriais susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.

Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Banko vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Prospektas yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Banką, Obligacijas ir jų įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Prospektas yra paskelbtas Banko interneto svetainėje (www.sb.lt ), taip pat www.nasdaqbaltic.com) ir www.crib.lt .

Prospekto patvirtinimas neturėtų būti laikomas į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamų Obligacijų kokybės patvirtinimu. Galimiems investuotojams rekomenduojama prieš priimant investavimo sprendimą perskaityti Prospektą, kad jie suprastų visą su sprendimu investuoti į Banko Obligacijas susijusią galimą riziką ir grąžą. Be to, Prospektas parengtas remiantis tuo, kad neįvyko ir Prospekto pagrindu nebus vykdoma jokių viešų Obligacijų siūlymų, kaip tai numatyta pagal Reglamentą 2017/1129.

Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Papildoma informacija
Rinkų ir iždo departamento direktorius
Tomas Varenbergas, +370 5 2032 200, tomas.varenbergas@sb.lt

Priedai


Prospekto santraukos vertimas.pdf
Prospectus_SB_2020.pdf
Sprendimas_LBPT.pdf